Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 41

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ У МОВОЗНАВСТВІ 6

1.1. Сутність процесу лексичного запозичення іншомовних слів 6

1.2. Теоретичні засади вивчення запозичень у різних видах дискурсу 15

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У МОВІ ТВОРІВ М. ЗЕРОВА 24

2.1. Новаторство у поетичній мовотворчості М. Зерова 24

2.2. Запозичення у мові творів М. Зерова 32

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

ВСТУП

Актуальність теми. Дослідження літературної і наукової спадщини 20-х років виходить далеко за межі завдань історії української мови і мовознавства.

Мовотворчість письменників і мовознавців цієї доби – це та насильницьки вилучена ланка нашої культури, повернення якої в активний науково-освітній контекст необхідне передусім для успішного вирішення нинішніх завдань, що постали у зв’язку з потребою подолання деформацій у функціонуванні й розвиткові української мови, яких вона зазнала протягом наступних десятиліть.

Погодимося із думкою відомого доктора славістики – М. Неврлого, який вважає, що “все найкраще, що було створене в дальших роках в українській поезії, розвивалось під прямим або посереднім впливом київських неокласиків” [7, c. 77]. Цим і зумовлена увага лінгвістів до творчості неокласиків взагалі і М. Зерова як теоретика українського неокласицизму та талановитого поета і перекладача зокрема.

Діяльність М. Зерова розгорнулась у знаковий для історії української культури період. За відомих сумних обставин неокласик спромігся змінити панораму української літератури ХХ ст., оновити мову і стилістичні ресурси української поезії – і оригінальної, і перекладної.

Актуальність теми дослідження зумовлено потребою комплексного дослідження усього доступного на сьогодні друкованого й недрукованого доробку М. Зерова, щоб виявити запозичення у мові творів М. Зерова.

Джерельна база дослідження. Доробок М. Зерова довгий час залишався відомим лише обмеженому колу інтелектуалів, а тривала заборона згадувати ім’я унеможливлювала ознайомлення з його різнобічною творчістю. Після її зняття спостерігаємо помітне зацікавлення науковим та творчим доробком вченого. З’явилися праці про літературознавчу діяльність М. Зерова (В. Брюховецький, С. Білокінь), його роль в історії української традиції перекладу (Г. Кочур, Р. Зорівчак, В. Івашко, Л. Коломієць, М. Москаленко, М. Новикова, А. Содомора, М. Стріха, М. Сулима, О. Чередниченко, Д. Павличко, Т. Шмігер та ін.), епістолярну спадщину (Г. Кочур, С. Зерова, М. Зубрицька, В. Мельник та ін.).

Мета дослідження– дослідити, які запозичення зустрічаються у творчому доробку М. Зерова, визначити їх функцію у тексті.

Відповідно до мети було визначено завдання наукової праці:

1) охарактеризувати сутність процесу лексичного запозичення іншомовних слів;

2) описати теоретичні засади вивчення запозичень у різних видах дискурсу;

3) проаналізувати новаторство у поетичній мовотворчості М. Зерова;

4) дати структурний аналіз запозиченням у мові творів М. Зерова.

Об’єктом дослідження є твори М. Зерова.

Предмет дослідження – Запозичення у мові творів М. Зерова.

Основні методи лінгвістичного дослідження:

1) теоретичний аналіз (опрацювання методико-наукової літератури задля дослідження поняття «запозичення»;

2) порівняльно-історичний метод (узагальнення теоретичних відомостей про поняття «запозичення»);

3) описовий метод (опис складу та функціональних особливостей запозиченої лексики);

4) системний аналіз (добір фактичного матеріалу та його групування);

Наукова новизна дослідження полягає у проведенні самостійного комплексного аналізу запозичень у мові творів М. Зерова.

Теоретичне значення наукової праці полягає в тому, що результати проведеного дослідження сприятимуть подальшій розробці окреслених проблем, вони можуть бути використані вчителями для підготовки уроків вивчення лексикології української мови, а також у роботі лінгвістичних гуртків, на факультативах з рідної мови, при підготовці й проведенні різноманітних виховних заходів, присвячених розвитку любові до рідного слова.

Структура роботи: Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, супроводжуваних висновками, загальних висновків, списку використаної літератури, який нараховує 37 позицій.

Закрити

Запозичення у мові творів М. Зерова

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.