Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ПЛАН

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТАРІЛОЇ ЛЕКСИКИ 6

1.1. Диференційна характеристика історизмів 6

1.2. Диференційна характеристика архаїзмів 11

Висновки до першого розділу 15

РОЗДІЛ 2. АРХАЇЗМИ ТА ІСТОРИЗМИ У РОМАНІ П. КУЛІША «ЧОРНА РАДА» 17

2.1. Структурно-семантична диференціація архаїзмів 17

2.1.1. Лексико-семантичні архаїзми 18

2.1.2. Лексико-словотворчі архаїзми 19

2.1.3. Лексико-фонетичні архаїзми 20

2.1.4. Лексико-морфологічні архаїзми 22

2.2. Семантичні особливості історизмів 23

Висновки до другого розділу 33

ВИСНОВКИ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

ВСТУП

Актуальність теми. Лексика кожної мови не буває незмінною, вона дуже різноманітна. Але при цьому стара, давніша лексика загалом зберігається, переходить до наступних поколінь.

Пасивна лексика – це паралель між носіями минулого та майбутнього. Вона відбиває тогочасну мовну картину світу, змальовує події, відкриваючи всі реалії того, що відбувалося, тим самим збагачуючи українську мову та розвиваючи людину як обізнану індивідуальність.

Як елементи пасивного словника, архаїзми та історизми виявляються маркованою категорією завдяки своїй часовій відокремленості. Висока архаїчна забарвленість, експресивність, властива їм часова приуроченість виокремлюють застарілі слова серед інших стилістичних категорій, роблять їх цінним засобом художнього зображення дійсності. Через те, що вони рідко вживані у мові, архаїзми та історизми яскраві, своєрідні, контрастні іншим загальновживаним лексемам, і тому вносять у текст певне емоційне напруження.

Процес архаїзації лексики літературної мови у різних функціональних стилях відбувається нерівномірно. Вивчення цього процесу ускладнюється, з одного боку, текстами художньої літератури; а з іншого боку, мова художніх творів є широким полем для використання словникового складу минулого. Застарілі слова звичайно використовуються у мові історичних романів, повістей, оповідань та інших творів на історичні теми [63, с. 87]. Тому дослідження даного питання полягає у використанні застарілих слів не тільки у сучасній українській літературній мові, але й у широкому використанні їх у творчості відомих українських письменників, зокрема у творчому доробку П. Куліша.

Актуальність нашої курсової роботи зумовлена відсутністю комплексних розвідок мовотворчості «Чорної ради» П. Куліша. Робота із фактичним матеріалом показала, що архаїчна лексика не вийде з ужитку української мови вже тому, що без цієї лексики неможливо створити історичний художній твір. Без історизмів та архаїзмів неможливо донести до читача колорит епохи, у якій писав письменник.

Мета дослідження– дослідити, які архаїзми і історизми зустрічаються у творчому доробку Пантелеймона Куліша, а саме у повісті «Чорна рада», визначити їх функцію у тексті.

Відповідно до мети було визначено завдання наукової праці:

1) охарактеризувати історизми та архаїзми в цілому;

2) встановити склад застарілої лексики, зафіксованої у творах П. Куліша;

3) виділити семантичні групи історизмів зафіксовані у «Чорній раді»;

4) типологізувати архаїзми у повісті П. Куліша «Чорна рада».

Об’єктом дослідження є лексика художнього твору П. Куліша «Чорна рада».

Предмет дослідження – функціонування архаїзмів і історизмів в творі «Чорна рада».

Джерельною базою послужили повість Пантелеймона Куліша «Чорна рада».

Основні методи лінгвістичного дослідження:

1) теоретичний аналіз (опрацювання методико-наукової літератури задля дослідження поняття «історизми» та «архаїзми»;

2) порівняльно-історичний метод (узагальнення теоретичних відомостей про поняття «історизми» та «архаїзми»);

3) описовий метод (опис складу та функціональних особливостей застарілої лексики);

4) системний аналіз (добір фактичного матеріалу та його групування);

Наукова новизна дослідження полягає у проведенні самостійного комплексного аналізу компаративних одиниць прозової творчості Пантелеймона Куліша.

У курсовій роботі досліджено семантико-функціональні та стилістично-функціональні особливості архаїзмів і історизмів.

Теоретичне значення наукової праці полягає в тому, що результати проведеного дослідження сприятимуть подальшій розробці окреслених проблем, вони можуть бути використані вчителями для підготовки уроків вивчення лексикології української мови, а також у роботі лінгвістичних гуртків, на факультативах з рідної мови, при підготовці й проведенні різноманітних виховних заходів, присвячених розвитку любові до рідного слова.

Структура роботи: Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, супроводжуваних висновками, загальних висновків, списку використаної літератури, який нараховує 31 позицію.

Повний обсяг курсовової роботи – 37 сторінок, із яких 34 сторінки основного тексту. 

Закрити

Архаїзми та історизми у романі П. Куліша Чорна рада

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.