Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 53

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Романтизм як провідний літературний напрям наприкінці ХVIII- на початку  ХІХ століть. 6

1.1. Поняття та загальні засади романтизму. 6

1.2. Романтизм у Німеччині 8

1.3. Казка як провідний жанр творчості німецьких романтиків. 16

Розділ 2. Поетика жанру німецької романтичної казки ХІХ століття. 20

2.1. Особливості поетики казок Е.Т.А. Гофмана. 20

2.1.1. Двосвіття як специфічна особливість побудови казок Е.Т.А.Гофмана  20

2.1.2. Образна система творів. 23

2.1.3. Особливості жанру і сатирична  спрямованість казок. 31

2.1.4. Сюжетна функція магічних предметів у казках Гофмана. 36

2.2. Поетика казок В.Гауфа. 40

2.2.1. « Казка-дочка королеви Фантазії…». 40

2.2.2. Сюжетно-композиційні особливості творів В.Гауфа. 42

2.2.3. Художні особливості казок В.Гауфа. 45

Висновки. 48

Список використаної літератури. 51

Вступ

Романтизм став найвизначнішою літературною подією кінця XVIII - початку XIX ст. У німецький літературі, як і в літературах інших країн Західної Європи, романтизм був породженням складних політичних процесів зламу старого феодального суспільства та розвитку нових, буржуазних відносин. Німецький романтизм, що виник на рубежі 1790-х і 1800-х рр., відзначався підкреслено філософським характером. Його естетика складалася в Єнському гуртку, що сформувався наприкінці XVIIIст. у маленькому місті Єні, поблизу Веймара. Головними теоретиками єнських романтиків стали брати Август-Вільгельм і Фрідріх Шлегелі.

У період романтизму встановлюється система жанрів, у якій важливе місце посідаєлітературна казка. Вона орієнтується на певний жанр даної епохи, вбираючи його найхарактерніші ознаки. Попри все, єдність між літературною і фольклорною казкою зберігається. Повна втрата зв’язку між ними веде до зникнення літературної казки, розчинення її в інших жанрах, тому визначення найважливіших рис літературної казки, її місця серед жанрів романтичної літератури і взаємозв’язку з ними допоможе значно розширити існуючі уявлення про розвиток цього жанру.

Осмислення епохи Романтизму як типу філософії й світогляду активнорозпочалося в українській історії філософії та культурології лише в останні десятиліття. Досі для більшості дослідників це поняття означало літературно - художню течію, культурний стиль, або модель світосприйняття,

відображену в європейській культурі кінця ХVIII - першої половини ХІХ ст.

Вважалося, що романтичні моделі світосприйняття відобразилися у своєрідних способах відтворення та переживання світу в літературі, образотворчому мистецтві, а особливо в музиці.

Мета курсової роботи полягає в дослідженні поетики жанру романтичної казки в німецькій літературі ХІХ століття.

Відповідно до мети дослідження визначено його основні завдання:

- схарактеризувати поняття та загальні засади романтизму;

- дослідити етапи розвитку німецького романтизму;

- окреслити місце і роль жанру казки у німецькому романтизмі;

- проаналізувати двосвіття як специфічну особливість побудови німецької романтичної казки;

- схарактеризувати сюжетно-композиційні особливості німецької романтичної казки;

- з’ясувати особливості жанру і сатиричнуспрямованість казок;

- дослідити образну систему творів;

- вивчити сюжетну функцію магічних предметів у казках ;

- з’ясувати художні особливості німецької романтичної казки.

Об’єктом дослідження є літературні казки німецьких письменників-романтиків Е.Т.А.Гофмана та В.Гауфа.

Предмет дослідження – поетика жанру романтичної казки в німецькій літературі ХІХ ст.

Що стосується категорії «поетика», то, як відомо, існує більш вузьке і більш широке її розуміння. Перше обмежується проблемами поетичного мовлення і стилю. Друге передбачає вивчення не тільки мовленнєвих, але й інших структурних моментів художнього тексту.

Про широке розуміння поетики говорить, зокрема, В.В.Виноградов: «Поэтика как наука о формах, видах, средствах и способах организации произведений словесно-художественного творчества, о структурных типах и жанрах литературных сочинений стремится охватить …не только явления поэтической речи, но и самые разнообразные стороны строя произведений литературы и устной народной словесности»[6,c,184]. І далі В. В. Виноградов називає деякі проблеми такої поетики: мотиви та сюжет, прийоми і принципи сюжетоскладання, художній час, композицію як систему поєднання і руху мовленнєвого, функціонально-стилістичного, ідейно-тематичного планів, сюжетно-динамічну і мовленнєву характеристику персонажів, жанрову специфіку та ін.

Під час виконання курсової роботи використано такі методи: описовий, історико-літературний, біографічний, порівняльний, типологічний, метод структурного аналізу. До часткових дослідницьких прийомів, які використано в роботі, слід віднести принципи рецептивної поетики, психоаналіз та інші методи, доцільність застосування яких підказує сам художній матеріал.

Методологічною базою дисертації стали наукові праці з теорії літератури, теоретичні дослідження з питань поетики романтизму, художнього часопростору, а також наукова література філософського, психологічного та культурологічного спрямування.

Наукова новизна отриманих результатів убачається в можливості використання запропонованої методології при дослідженні поетики літературної казки наступних епох.

Практичне значення. Результати роботи сприятимуть науковим дослідженням як при вивченні поетики жанру літературної казки, так і в галузі вивчення літературного розвитку першої половини XIX століття. Її матеріали можуть бути використані в курсах з історії та теорії літератури, а також для розробки спецкурсів і спецсемінарів, присвячених цій проблемі.

Робота складається зі вступу, двох розділів,висновків та списку використаної літератури.

Закрити

Літературні казки німецьких письменників-романтиків Е.Т.А.Гофмана та В.Гауфа

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.