Фантастика та реальність у романі “Мандри Гуллівера” як складової частини творчості Джонатана Свіфта

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 24

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. На шляху до вершин творчості 7

1.1. Особливий характер творчості Джонатана  Свіфта. 7

1.2. Культурологічний світогляд Джонатана Свіфта і його громадсько-політична діяльність. 8

1.3. Гуллівер Дж. Свіфта та Робінзон Д.Дефо. 9

Розділ ІІ. Фантастика та реальність у романі Свіфта “Мандри Гуллівера”. 11

2.1. Історія та роман – народження замислу. 11

2.2. “Гумор відносності” Дж. Свіфта. 12

2.3. Образ держави. 13

2.4. Наука і життя. 14

2.5. Люди і тварини. 16

2.6. Фантастичний реалізм в “Мандрах” Дж. Свіфта. 18

Розділ ІІІ. Роман Свіфта “Мандри Гуллівера”  очима його та наших сучасників  20

3.1. Гуллівер – не сатиричний герой, а втілення ідеалу в позитивній формі 20

3.2. Спорідненість і відмінність між Свіфтом та його персонажем Гуллівером. 21

Висновки. 22

Бібліографія. 24

Вступ

Актуальність теми курсової роботи обумовлена зростаючим інтересом українського суспільства до культурологічної проблематики, до симптомів глибоких соціальних перемін, що відбуваються в Україні і світі, потребою осмислити минуле, сьогодення та заглянути в майбутнє своєї країни і всього людства.

Однією з головних умов становлення державності України є її входження у світ сучасних культурних надбань. Адже саме сфера культурних знань сприяє формуванню у особистості широкого світобачення, орієнтованого на загальнолюдські гуманістичні цінності.

Як зазначається у Програмі Юнеско “Освіта та навчання в ХХІ ст.”, “виникає проблема вийти за межі однієї культури. Ніколи ні одна культура та її окремий етап не дають відповіді на питання. Настав час зібрати мудрість з усіх планет”.

Дане положення особливо актуальне для України, яка протягом тисячоліть свого існування була нерозривно пов’язана з культурами як західних, так і східних народів.

Україна поетапно інтегрується до європейської спільноти і цей процес впливає на внутрішнє осмислення світової культурної спадщини і самобутній розвиток української літератури зокрема.

Розробленість теми:

Курсова робота підготовлена на основі вивчення виявлених літературних джерел, в яких відображено досліджувану тему.

Серед опрацьованих джерел слід виділити сам роман Джонатана Свіфта “Мандри Гуллівера” [12], наукові праці А.Дейча [4], І.Дубашинського [6], В.Муравйова [10], Д.Урнова [16], Л.Тимофєєва [20] та сучасні підручники по історії зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ вв. С.Артамонова [1], та М.Урнова [15].

Перша частина курсової роботи являється свого роду передмовою до розуміння та дослідження актуальної теми курсової роботи, закріплює знання в сфері історії англійської літератури ХVІІ–ХVІІІ ст. та допомагає зв’язати весь комплекс розрізнених проблем минулого, сучасного та майбутнього другої та третьої частини праці в єдине гармонійне ціле.

Друга частина роботи досліджує та детально розкриває всю суть реальностей та фантазій роману Дж. Свіфта “Мандри Гуллівера” і докладно висвітлена в роботах І.Дубашинського [6], В.Муравйова [10], Д.Урнова [16] та Л.Тимофєєва [20].

Третя частина курсової роботи опрацьована за літературними джерелами В.Муравйова [9] та Д.Урнова [16].

Мета курсової роботи визначається важливістю і актуальністю проблем сучасної світової літератури в цілому і західної культури, особливо, в переддень можливої зміни типу культури і існуючої планетарної цивілізації.

Отже, мета даної роботи полягає у детальному вивченні та дослідженні процесів та самої суті еволюції існуючої англійської літератури ХVІІ–ХVІІІ ст., зокрема роману Дж. Свіфта “Мандри Гуллівера”, результати дослідження систематизувати і синтезувати в єдине ціле.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

- виявити та проаналізувати тематичну літературу за темою курсової роботи;

- вивчити за сучасними підручниками історію англійської та зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ вв., що є передумовою до розуміння самої сутності курсової роботи;

- вивчити та дослідити реальність та фантазії в романі Джонатана Свіфта “Мандри Гуллівера” в перекладі з англійської за редакцієюю Ю.Лісника [12];

- конкретизувати фантазії та реальність в “Мандрах” Дж. Свіфта у другому розділі курсової роботи;

- охарактеризувати “фантастичний реалізм” у вказаному творі;

- застосувати на практиці загальнонаукові теоретико-методичні положення та закріпити набутті знання в сфері історії зарубіжної (зокрема англійської) літератури шляхом примінення їх у своїй курсовій роботі.

Предмет дослідження – фантастика та реальність у романі “Мандри Гуллівера” як складової частини творчості Джонатана Свіфта.

Методи дослідження: обумовлені об’єктом і предметом курсової роботи. Для дослідження фантазії та реальності у романі Свіфта розкрито особливий характер творчості письменника, внутрішній світогляд і громадсько-політичну діяльність самого автора роману, дано порівняльний аналіз Гуллівера Дж.Свіфта та Робінзона Д.Дефо, застосовано системно-діяльністний підхід як загальнонауковий принцип дослідження. В основному робота написана з використанням якісного та кількісного (в меншій мірі) аналізу.

При опрацюванні вихідної інформації були використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, абстрагування та узагальнення.

Практична цінність полягає у набутті автором курсової роботи практичних навиків і вмінь з інформаційного пошуку, аналітико-систематичного опрацювання літератури та узагальнення отриманих знань.

Крім того укладено список літератури за темою роботи.

Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми.

Курсова робота складається з трьох основних розділів:

1. На шляху до вершин творчості Дж. Свіфта в його творі “Мандри Гуллівера”;

2. Фантастика та реальність у вказаному романі;

3. Вказаний роман охарактеризовано як очима сучасників автора, так і нашими сучасниками.

Перший розділ курсової роботи висвітлено трьома підрозділами. Він являється передмовою до розуміння та дослідження актуальності теми курсової роботи, закріплює опрацьовані знання в сфері історії англійської літератури, та допомагає синтезувати весь комплекс розрізнених проблем реальностей та фантазії “Мандрів” Дж.Свіфта, що докладно викладені в другому розділі роботи шістьма підрозділами.

Третій розділ роботи своїми двома підрозділами досліджує та розкриває спорідненість та відмінність між Свіфтом та його персонажем Гуллівером; що Гуллівер не сатиричний герой, а втілення ідеалу в позитивній формі; характеризується вказаний роман Свіфта з позицій минулого та сучасності.

Вступ та передмова до курсової роботи формує її сприйняття. Висновки узагальнюють досягнуті результати дослідження. 

Закрити

Фантастика та реальність у романі “Мандри Гуллівера” як складової частини творчості Джонатана Свіфта

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.