Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 22

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ I. Короткий нарис розвитку англійської та шотландської просвітительської літератури XVIII століття. 7

Розділ II. Взаємозв’язок балади та англійської просвітительської літератури XVIII століття  10

2.1. Поняття «балада» та її сутність. 10

2.2. Англійська література епохи Просвітництва. 11

Розділ III. Представники шотландської літератури. 14

3.1. Життєвий та творчий шлях Роберта Бернса. 14

3.2. Вальтер Скотт та його зв’язок з як фольклорними, так і авторськими баладами  17

Висновки. 20

Список використаної літератури. 22

Вступ

Тема роботи зумовлена проблемою, яка є актуальною сьогодні в суспільстві – повернення до духовних орієнтирів суспільного життя. Вирішальне місце в цьому процесі займає курс «Істрія зарубіжної літератури», який призначений для студентів. Його мета – подати конкретно-історичний аналіз процесу розвитку літератури Італії, Німеччини, Нідерландів, Англії, Шотландії та інших країн. Певна частина викладу має оглядовий, і тому переважно інформаційний характер.

Англійська та шотландська народні балади епохи Просвітництва – це важливий етап у розвитку світової літератури. Вона відкрила в людині багатство, глибину і палкість душевних поривань. Формування англійської та шотландської народної балади відбувається в умовах боротьби буржуазії (або 3-го стану) з феодалізмом, абсолютизмом і духовенством (церквою), це період з кінця 17-го – поч.18-го століття

Актуальність теми полягає в тому,література епохи Просвітництва здавна переплітається зі світовою. Тому її детальне вивчення дає змогу краще усвідомити взаємовпливи та взаємозбагачення двох самобутніх культур – англійської та шотландської.

Стан вивченості проблеми. Дана тема немає систематизованих та упорядкованих знань в літературі, що опрацював автор. Та слід відмітити, що в виданнях: Зарубежная литература XVIII века: Хрестоматія: Учеб. пособие для вузов. В 2 т. Т. 1/ Сост. Пуришев Б. И., та История всемирной литературы, має певний обсяг матеріалу з даного питання. Це одні з найкращих праць по даній темі. Тому що викладений матеріал є повною картиною розвитку англійської та шотландської народної балади.

Об’єкт дослідження – формування та еволюція, закономірності розвитку англійської та шотландської народної балади;

Предметом дослідження – є стилістика та сюжетика англійської та шотландської народної балади;

Мета даної роботи є:

визначення поняття «балада»;

визначення закономірностей розвитку англійської та шотландської літератури періоду Просвітництва;

розкрити стилістику та сюжетику англійських та шотландських народних балад;

Мета розкривається у таких завданнях:

розкрити основні поняття «балада»;

проаналізувати історико-соціальні умови виникнення та розвитку англійської та шотландської літератури періоду Просвітництва;

визначення художньої тематики англійської та шотландської балади;

проаналізувати на основі вищевказаних характеристик англійську та шотландську балади періоду Просвітництва;

дослідити стилістичні особливості англійської та шотландської балади;

порівняльний аналіз пам’яток англійської та шотландської балади;

узагальнення матеріалів та виокремлення конструктивних рис епохи Просвітництва;

зробити підсумки по даній роботі;

Перед собою автор ставив за мету опрацювати всю літературу по даній темі. Та на основі наукового підходу до цієї проблеми скласти повну картину еволюції англійської та шотландської народної балади. Це було досягнуто з допомогою детального вивчення особливостей англійської та шотландської народної балади та їх порівняльного аналізу.

База дослідження. Дослідження здійснено на базі наукових публікацій про народну баладу Англії та Шотландії, підручників з літератури епохи Просвітництва, численних критичних матеріалів, опублікованих в журналах сьогодення.

Теоретико - методологічні основи дослідження використовуються різні. По-перше, вся література епохи Просвітництва подана у контексті історичних подій, відповідно у хронологічних межах (історичний підхід). Часто застосовується порівняльний аналіз при описі англійської та шотландської народної балади. Та найчастіше автор спирається на літературознавчий метод. Тобто для кожної балади та твору проводиться літературознавчий опис та аналіз.

У роботі домінує інтегральний підхід, який дає змогу виділити наскрізні тематичні ідеї, узагальнити основні проблеми, визначити унівесалії з метою підпорядкування темі та цілісності сприйняття матеріалу.

Наукова новизна полягає в тому, що англійської та шотландської народної балади розглядаються у світовому контексті, проводяться паралелі з літературою інших країн. Це дало змогу виділити самобутні риси літератури епохи Просвітництва та що вона запозичила.

У роботі здійснена спроба комплексного аналізу англійських та шотландських балад, розкрита їх тематика та вказані художні особливості.

Хронологічні межі роботи сягають XVIII століття. Тобто досліджується період епохи Просвітництва.

Структура роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновку та списку літератури. У вступі обгрунтовано актуальність теми, з'ясовано об'єкт, предмет дослідження, визначається мета та завдання роботи, методика та межі дослідження.

У першому розділі відтворюється історичне тло тих процесів, що відбулися в країні. Акцентується увага на англійському Просвітництві, що розвивається тут в умовах переможеного буржуазного строю, на внутрішніх та зовнішніх чинниках, які безпосередньо впливали на літературу в цілому.

Другий розділ є основний. Він поділений на два підпункти. У першому розкрито поняття «балада» та її сутність, а другий розкриває англійську літературу епохи Просвітництва.

А третій розділ є підбиттям підсумків, які випливають з другого. У ньому подаються систематизовані висновки по особливостям розвитку англійської та шотландської народної балади.

В кінці поданий список джерел, яким користувався автор при написанні курсової роботи.

Закрити

Народні балади Англії та Шотландії

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.