Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 29

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План

Вступ. 3

1. Поняття про топоніміку. 6

2. За походженням від рельєфу місцевості, водойм. 9

3. За назвами флори. 11

4. Топоніми антропонімійного походження. 12

5. Зумовлені історією.. 15

6. Зоогеографічного походження. 16

7. За професіями чи родами діяльності 18

8. Пов’язані з  релігією, культами предків. 19

Висновки. 21

Список використаної літератури. 24

Додаток. 26

Вступ

Необхідність дослідження топоніміки в творчості Остапа Вишні зумовлена зростаючим інтересом до українських письменників радянського періоду, переосмисленням їх творчості з погляду сучасної літературної науки, а також відсутністю спеціального комплексного дослідження географічних назв у творчій спадщині конкретного письменника.

У підручниках і посібниках для вузу, цілком відсутній матеріал про роль географічних назв як частини власного стилю автора, а чинна програма з української літератури не передбачає їх вивчення. Проте, топоніми досить часто служать не менш виразним стилістичним засобом ніж антропоніми (власні імена людей), тропи (епітет, порівняння, метафора, алегорія, іронія, гіпербола), стилістичні фігури тощо. Хоча більшість письменників не використовують топоніміку у якості стилістичного засобу, проте деякі послуговуються неюдля втілення власного авторського задуму. До останніх і належить визначний український сатирик і гуморист Остап Вишня (Губенко Павло Михайлович).

Мета курсової роботи:

1. Спираючись на лінгвістичну, історичну, географічну науки, дослідити походження, зміст, структуру топоніміки у творчах письменника.

2. З’ясувати певні особливості, закономірності та роль топоніміки у творчості Остапа Вишні.

Меті відповідають такі завдання:

1.Прослідкувати шляхи утворення, походження, еволюцію, дати класифікацію топонімам у творчості Остапа Вишні, а саме:

a. антрополітичного походження

b. за назвами флори

c. за назвами тварин

d. за особливостями рельєфу місцевості, водних об’єктів

e. історичного походження

f. названими за професіями, родами діяльності людей

g. пов’язані з релігією, храмами, святами, культами предків.

2. З’ясувати походження ойконімів і гідронімів.

3. Охарактеризувати морфологічну структуру та засоби словотвору географічних назв.

Новизна роботи полягає в тому, що вперше у вітчизняному мовознавстві зроблено спробу дослідити топонімічний пласт лексики та з’ясувати його місце в творчості конкретного автора.

Матеріалом дослідження послугували грунтовні праці авторитетних та зарубіжних вчених, різні види словників. Використовувались статті, документи, моногрофії, топонімічні та географічні довідники, підручники та посібники. Практичне застосування роботи полягає в тому, що вона може бути використана вчителями, краєзнавцями, студентами, а також тими, хто цікавиться роллю географічних назв у творчості письменників, зокрема Остапа Вишні.

Об’єктом вивчення стала топоніміка творів Остапа Вишні.

Незважаючи на те, що наукова топоніміка зародилася ще в XIX ст. на сучасному етапі не так вже й багато ґрунтовних праць присвячених останній.

Це можна пояснити надзвичайною складністю топонімічних досліджень, іноді навіть неможливістю простежити деякі особливості топонімів, величезними затратами часу на вивчення, а також певною занедбаністю цієї науки, яка тривалий час перебувала на маргінесі українського мовознавства.

Серед тих, що заслуговують на увагу можна назвати працю Карпенка О.П. „Назви річок Нижньої Наддніпрянщини”; Стрижака О.С. „Назви річок Запоріжжя і Херсонщини”, цінне видання Трубачев О.Н. „Названия рек правобережной Украины”, Янко М. Т. Топонімічний словник України: Словник-довідник. – К.: Знання, 1998. – 432 с., Горпинич В.О. Словник географічних назв України.-К.:Довіра, 2001.-526с., Горпинич В.О., Антонюк Т.Р. Географічні назви в українській мові.-К.:Основи, 1999.-154с., Фасмер М. этимологический словарь русского языка. В 4 т./ Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. – М.: Прогресс, 1964, т. І-ІV., Стрижак О.С. Назви річок Запоріжжя і Херсонщини.-К.:Наукова думка, 1967.-127с., Стрижак О.С. Про що розповідають географічні назви. – К.: Наукова думка, 1967. – 127 с., Кругляк Ю.М. Ім’я вашого міста. Походження назв міст і селищ міського типу Української РСР.-К.: наукова думка, 1978.-152с.

Закрити

Структурно-семантичні особливості топоніміки у творчості Остапа Вишні

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.