Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 2

Розділ І. Розвиток жанру сонета в англійській літературі доби Відродження. 6

1.1. Поняття «сонет». Його будова, строфічні та жанрові ознаки. 6

1.2. Сонетна форма в англійській поезії та у творчості Шекспіра. 8

Розділ ІІ. Розкриття особливостей ренесансного сприйняття кохання в сонетах В.Шекспіра  11

2.1. Концепція кохання ліричного героя в сонетах Шекспіра. 11

2.2. Історія драматичного кохання до «смаглявої леді». 18

Висновки. 25

Список використаних джерел. 28

Вступ

Актуальність дослідження: Доба Відродження стала часом розквіту ліричного жанру – сонета, до якого зверталися усі ренесансні поети: П.Ронсар, Ж.Дю Белле, Лопе де Вега, Л.Уамоенс, В.Шекспір, Мікеланджело, Марія Стюарт. У творчому доробку цих митців сонет остаточно набув змістовних рис: автобіографічності, інтелектуальності, ліризму. У сонетах, особливо сонетних циклах доби Ренесансу, відчутне максимальне наближення автора і ліричного героя, бо сонет став відгуком на події, які переживав поет: нерідко сонети писалися як вірші на випадок. З Італії сонет перейшов до Франції, де утвердився як класична форма у доробку П.Ронсара, до Англії (В.Шекспір), до Німеччини (М.Опіц – 17 ст., Й.Гете – 19 ст.).

В усіх країнах поети експериментували зі строфами і римами: розшташовували катрени і терцети в довільному порядку, писали дистихами, дописували рядки другого терцета, використовували сонетну строфу у великих творах («вінок сонетів»).

Сонети Вільяма Шекспіра, за визначенням відомого російського шекспірознавця Олександра Анікста, є «вінцем англійської лірики доби Відродження» [11, c.44].Його сонети, які утворюють великий цикл і складають єдину сюжетну цілісність, стали блискучим завершенням золотого століття англійського сонета.

За словами англійського поета Вільяма Вордсворта, «сонети – це ключ, яким Шекспір відкриває своє серце» [цит. за: 11, c. 45].

Вільям Шекспір визнаний неперевершеним майстром слова і майстром у відтворенні всієї гами людських почуттів і пристрастей. Світ шекспірівських сонетів вміщує всю суперечність і складність нашого земного світу і покликаний нагадати про високі істини, про те, що лежить далеко за межами звичайного земного буття. Як зазначав критик Вільям Хейзлітт, митець володів талантом узагальнення, завдяки якому він створив «цілий всесвіт думки і почуття».

Відзначаючи головну особливість лірики поета, О. Анікст писав: «Шекспір посилив драматизм сонетної поезії і більше за своїх попередників наблизив лірику до реальних почуттів людей» [1, c. 19]. В сонетах поета звучать глибокі філософські роздуми, утверджується кохання, вірність, чесність, дружба, моральна чистота, висвітлюється літературна позиція автора.

Д. Берт слушно зауважує: «Своєю величчю Шекспір зобов’язаний не лише своєму унікальному світогляду чи віртуозності, а перш за все надзвичайній здатності знаходити зв’язок, відображати наше «я» у дзеркалі свого мистецтва» [11, c.47 ].

Змінювалися часи,та лише сонет пройшов від Середньовіччя через Ренесанса до сучасності. Він невтомно розповідає про складність людських почуттів, стверджує пріоритети високого, закликає до духовного відродження.

Стан розробки проблеми

В шекспірознавстві проведено низку фундаментальних досліджень, присвячених біографії англійського драматурга (О.Анікст, Й.Дубашинський, С.Шенбаум), еволюції шекспіровської трагедії (О.Анікст, Н.Берковський, Ю.Шведов), театральним інтерпретаціям п’єс В.Шекспіра (О.Бартошевич, М.Строєва), сонетній спадщині митця (М.Шаповалова, Г.Рубанова, В. Моторний).

Життєвий і творчий шлях Вільяма Шекспіра вивчали Д.Урнов, Л.Пінський, М. Барг, М. Шаповалова, Н.Модестова.

Так, монографія О. Анікста «Творчество Шекспира» являє собою досвід систематичного розгляду ідейного та художнього розвитку Шекспіра на фоні суспільного життя та ідеології доби Відродження. Тут представлена характеристика еволюції творчості письменника, визначення його художнього методу в цілому та детальний аналіз усіх його драматичних та поетичних творів.

Глибокий аналіз творчої спадщини Вільяма Шекспіра зроблений Й.Дубашинським у книзі «Вильям Шекспир. Очерк творчества». Автор монографії визначає особливості творчості англійського драматурга, доводить, що його п’єси тісно пов’язані з епохою Шекспіра і носять соціальний характер.

Книга М.Урнова «Вехи традиции в английской литературе» присвячена проблемам англійської літератури на різних етапах її розвитку, від Відродження до сучасності. Відкриває книгу розділ про Шекспіра, творчість якого М. Урнов вважає найважливішою в традиції засвоєння англійської літератури.

Мета книги Л.Пінського «Шекспир. Основные начала драматургии» – дослідження єдності, тематичної і структурної, драматургії Шекспіра, того, що визначає «шекспірівський стиль» драми.

Об’єктом дослідження є особливості ренесансного сприйняття кохання в сонетах В. Шекспіра.

Предмет дослідження – творчість англійського драматурга доби Відродження В. Шекспіра, зокрема його сонети.

Мета даної роботи – розкрити особливості ренесансного сприйняття кохання в сонетах англійського драматурга Вільяма Шекспіра.

Поставлена в роботі мета конкретизується через вирішення таких завдань:

- з’ясувати суть поняття «сонет» в контексті європейського літературного процесу, охарактеризувати структуру сонету, його жанрову та стильову різноманітність;

- показати новаторство використання сонетної форми та розширення тематики сонета в англійській ліриці доби Відродження;

- розкрити особливості ренесансного сприйняття кохання у шекспірівських сонетах через осмислення образно-символічної системи.

Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані у практиці вищих навчальних закладів при викладанні спецкурсів та спецсемінарів з курсу «Історія зарубіжної літератури»,а також у шкільній практиці на уроках світової літератури.

Методи дослідження: метод аналізу та синтезу наукових джерел, описовий метод.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел, яка нараховує 29 найменувань. 

Закрити

Розкриття особливостей ренесансного сприйняття кохання в сонетах В. Шекспіра

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.