План

1. Характеристика літератури Середньовіччя (періодизація, специфіка світоглядного перевороту) 

2. Особливості літератури Середньовіччя 

3. Загальна характеристика героїчного епосу доби раннього Середньовіччя 

4. Кельтський епос. Ідейно-художні особливості ірландських саг. Основні цикли саг та їх характеристика 

5. Ідейно-художня своєрідність саг про Кухуліна як уособлення ідеального героя 

6. Ісландськи саги. Збірка «Старша Едда»: основні тематичні цикли 

7. Загальна характеристика героїчного епосу доби зрілого Середньовіччя 

8. Розвиток героїчного епосу у Франції та його основні цикли 

9. «Пісня про Роланда» як французький героїчний епос. Історичні правда та вигадка в «Пісні про Роланда» 

10. Сюжетно-композиційні особливості «Пісні про Роланда» 

11. Система образів «Пісні про Роланда». Образ Роланда як ідеального героя епосу 

12. Іспанський героїчний епос «Пісня про Сіда»: особливості композиції, образ Сіда 

13. Ідейно-художня своєрідність «Пісні про Нібелунгів»: особливості конфлікту та системи образів. Образ Зігфріда. Образ Крімгільди 

14. Ідейно-художні особливості куртуазної літератури 

15. Поезія трубадурів: основні художні засоби та жанри лірики трубадурів

1. Характеристика літератури Середньовіччя (періодизація, специфіка світоглядного перевороту)

Середньові́чна літерату́ра — це період в історії світової літератури, що розпочинається приблизно в пізню античність (4—5 століття), а завершується у 15 столітті. Першими ознаками середньовічної літератури стали поява християнських євангелій (1 століття), релігійних гімнів Амвросія Медіоланського (340–397), творів Августина Блаженного («Сповідь», 400 рік; «Про Град Божий», 410–428 роки), переклад Бібліїлатинською мовою, здійснений Єронімом (до 410 року). Зародження і розвиток літератури Середньовіччя визначається трьома основними факторами: традиціями народної творчості, культурними впливами античного світу і християнством. Своєї кульмінації середньовічне мистецтво досягло у 12-13 столітті. У цей час його найвагомішими досягненнями стала готична архітектура (Собор Паризької Богоматері), лицарська література, героїчний епос. У середні віки виникає нова, порівняно з античністю, система естетичного мислення, зумовлена трьома основними витоками: впливом античності, християнством та народною творчістю «варварських» народів.

Ядром світогляду середньовічної людини була віра, тому й середньовічна культура була теоцентрична (у її центрі був Бог). Світогляд античної людини був горизонтальним. Навіть боги знаходились десь поряд з людьми. У середні віки формується вертикальний світогляд, окрім світу земного існує світ небесний і пекло. Багато подій відбуваються по цій вертикалі, іноді у душі героя, що спричиняє до появи психологічності. Цей світогляд окрім ієрархічності (усе у світі перебуває у складних ієрархічних стосунках, де кожен елемент посідає своє місце) має також риси символічності. Реальність, дана нам у досвіді сприймалась яксимвол іншої, понаддосвідної, небесної реальності, була підпорядкована останній. Будь-який елемент земного світу вважався символом відповідного елементу світу небесного. Причому предметам та явищам не надається символічне значення, як це буде у мистецтві наступних епох. Вони відпочатку сприймаються як символи, сутності котрих потрібно дошукатися.


2. Особливості літератури Середньовіччя

1. Теоцентризм. Тео — Бог, спрямованість до бога. В основі всієї системи цінностей лежить релігійна ідея. Вся Епоха Середніх Віків була сформована християнством. Християнство виникає в 1 столітті й незабаром витісняє язичество, має тотальний вплив на все духовне життя людей. Християнство займає монопольне положення, вся ціннісна шкала людини визначається релігією — всі сторони життя. Християнство приносить нові уявлення про час — лінійний час, рух від створення світу до його загибелі, Страшного Суду. В античності було циклічне уявлення про час, світ уявлявся вічним. З’являються есхатологічні мотиви. Есхатологія — вчення про кінець світу.

2. Для середньовічної людини було характерним уявлення про дуалізм світу: земна і духовна частини. Земний світ — видимий. Духовний — небесний, горішний

3. Зміна моральних пріоритетів. В античності головна — громадянська доблесть. Приклад: епітафія Есхіла. В Епоху Середньовіччя — віра й вірність (станова вірність). Вірність феодалові. Васальна вірність своєму сюзеренові.

4. Символізм й алегоризм. Випливає з дуалізму. У реальних проявах земного світу бачиться одкровення, божественні знаки.

Співвідношення середніх віків й античності, є моменти культурної наступності. Грамотні були церковнослужителі. Духівництво до античної спадщини ставилося дуже вибірково. Зовсім забули міфологію, античну драму. Деяких авторів шанували: Платон, Аристотель і Вергілій.

Латинь в епоху середньовіччя довгий час залишалася єдиною мовою — освіта, церква, політика. У перших університетах викладали тільки на латині — це мова інтернаціонального спілкування. Величезна кількість літератури на латині.


3. Загальна характеристика героїчного епосу доби раннього Середньовіччя

Література цього періоду досить однорідна за своїм складом і складає єдине ціле. За жанром це архаїчний (міфологічний) та героїчний епос, що представлені поетичними пам’ятками кельтів (давньоірландські сказання), скандинавів («Старша Едда», саги, поезія скальдів), а також англосаксів («Беовульф»). Саме монахи, єдині носії грамотності у той час, записували і зберігали цю літературу. Архаїчний епос позначає добу переходу від міфологічного до історичного світосприйняття, від міфу до епосу. Проте йому ще притаманні численні казково-міфічні риси. Герой архаїчних епічних творів поєднує в собі риси богатиря та чаклуна, які споріднюють його з першопредком. Окремо існувала література латинською мовою, переважно християнського характеру (Августин Блаженний).


4. Кельтський епос. Ідейно-художні особливості ірландських саг. Основні цикли саг та їх характеристика

Кельтський епос – це міфологія Ірландії, яка входить до корпусу кельтської міфології. Збережені джерела дозволяють поділити корпус текстів ірландської міфології на чотири основних цикли: міфологічний, уладський, Цикл Фінна (або Ойсіна) і королівський, чи історичний. Крім того, існує значна кількість матеріалів, що не входять до циклів. Міфи були записані католицькими монахами. Однак, тільки ірландські саги залишились майже без впливу християнства, хоча й у них трапляютьсяалюзії та ремінісценції із біблійних історій і навіть давньогрецьких міфів.

Цикли ірландських саг:

- Міфологічний

- Уладський

- Цикл Фінна (Ойсіна)

- Королівський (історичний)

Міфологічний цикл зберігся найгірше з усіх чотирьох. Найважливішими джерелами є «Давнина місць» і «Книга захоплень». Інші саги циклу — «Видіння Енгуса», «Сватання до Етайн» і «Битва при Маг Туїред», а також одна з найвідоміших ірландських саг «Діти Ліра».

«Уладський цикл» складений приблизно на початку християнської ери. Цикл складається з історій народжень, дитинства і навчання, залицянь, битв, бенкетів і смертей героїв і зображує військове товариство, в якому війна являє собою послідовність одиночних сутичок, а багатство вимірюється в основному в кількості худоби. Ці історії написані, як правило, в прозі. Центральний твір циклу — «Викрадення бика з Куальнге». У дечому цей цикл близький до міфологічного. Деякі з персонажів міфологічного з'являються в уладському, в тому ж вигляді змінила форму магії. Хоча деяких персонажів, таких як Медб або Ку Рої, ми можемо підозрювати в тому, що вони були колись божествами, а Кухулін часто виявляє надлюдську досконалість і силу, проте персонажі смертні і введені до певного часу і місця. Якщо міфологічний цикл відповідає золотому віку, то уладський — вік героїв.

Цикл Фінна. Ці саги так само розповідають про героїв, але якщо в сагах уладського циклу герої переважно одинаки, то цей цикл саг присвячено товариству воїнів і їх задоволенню від перебування у «відбірному товаристві прекрасних молодих воїнів». Центральна сага в цій групі історій —«Переслідування Діармайда і Грайне», присвячена любові і трагічної загибелі закоханих. Цей цикл просякнутий лицарським, героїчним духом — міфічні елементи присутні і тут. Можливо, подібна зміна настроїв в сагах пов'язана з тим, що розквіт циклу збігається у часі з поширенням в Європікуртуазної поезії трубадурів і труверів, а також романів артурівського типу.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 18

Безкоштовна робота

Закрити

Зарубіжна література 15

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.