Збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Зміст

Вступ

Розділ 1. Класифікація витрат та відображення їх у системі бухгалтерських рахунків

1.1. Класифікація витрат підприємства

1.2. Відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків

Розділ 2. Збір на обов'язкове соціальне страхування

2.1. Страхування на випадок безробіття

2.2. Принципи здійснення страхування на випадок безробіття

2.3. Законодавство про страхування на випадок безробіття

2.4. Порядок правового забезпечення загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Розділ 3. Відображення внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття на рахунках бухгалтерського обліку

3.1. Облік відрахувань до фондів соціального страхування

3.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку відрахувань до фондів соціального спрямування

Висновок

Список використаної літератури

З урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" підприємства можуть використовувати нижче наведені калькуляційні статті в розрізі елементів витрат операційної діяльності.

До складу елемента "Матеріальні затрати" включається вартість Витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):

-сировини й основних матеріалів;

-купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

-палива й енергії;

-будівельних матеріалів;

-запасних частин;

-тари й тарних матеріалів;

-допоміжних та інших матеріалів.

До складу елемента "Витрати на оплату прані" включаються:

-заробітна плата за окладами й тарифами;

-премії та заохочення;

-матеріальна допомога;

-компенсаційні виплати;

-оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу;

-інші витрати на оплату праці.

До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються:

-відрахування на пенсійне забезпечення;

-відрахування на соціальне страхування;

-страхові внески на випадок безробіття;

-відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства;

-відрахування на інші соціальні заходи.

До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу попередніх елементів, зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плані за розрахунково-касове обслуговування, послуг сторонніх підприємств, сума податків, зборів (обов'язкових платежів), які згідно з податковим законодавством включаються до витрат підприємства тощо.

За відношенням до калькулювання собівартості продукції товарів, робіт, послуг) витрати операційної діяльності поділяються на ті, які:

- враховуються при калькулюванні собівартості;

- не враховуються при калькулюванні собівартості.

Витрати, які враховуються при калькулюванні собівартості, складаються з витрат виробничого підрозділу (прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці та інших прямих витрат), а також змінних загальновиробничих і розподілених постійних загальновиробничих витрат.

Витрати, які не враховуються при калькулюванні собівартості, поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші витрати операційної діяльності.

Схематично взаємодію класифікації витрат за економічними елементами та за відношенням до калькулювання собівартості показано на рис. 1.1.

За врахуванням при визначенні прибутку витрати поділяються на ті, які:

- формують собівартість реалізованої продукції;

- витрати діяльності.

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції, робіт або послуг, які були реалізовані протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат і понаднормативних виробничих витрат.

Рис. 1.1. Класифікація витрат операційної діяльності за економічним змістом та за відношенням до калькулювання собівартості

Зауважимо, що собівартість реалізованої продукції, на відміну під собівартості реалізованих робіт та послуг, може бути історичною, оскільки періоди виробництва і реалізації продукції, як правило, в часі розмежовані.

Витрати діяльності — це витрати, які не включаються до собівартості продукції, робіт та послуг і розглядаються як витрати того звітного періоду, в якому вони були здійснені. До витрат діяльності відносяться адміністративні витрати та витрати на збут.

Зауважимо, що у "Звіті про фінансові результати" витрати діяльності одночасно відображуються у розділі І "Фінансові результати" та розділі II "Елементи операційних витрат".

За способом включення до собівартості витрати операційної діяльності поділяються на:

-прямі;

-непрямі.

Прямі витрати — це витрати, які безпосередньо пов'язані із виробництвом конкретного виду продукції і включаються до їх виробничої собівартості за прямою ознакою, зокрема: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати.

Непрямі витрати — це витрати підрозділу підприємства, який виробляє декілька видів продукції, але які не можуть бути прямо віднесені до собівартості конкретного виду продукції і включені до їх виробничої собівартості за прямою ознакою, зокрема: амортизація обладнання, спожита обладнанням електроенергія, опалення цеху тощо.

Розподіляючи витрати на прямі та непрямі, слід пам'ятати, що витрати підрозділу щодо конкретної продукції можуть бути непрямими (наприклад амортизація обладнання цеху), але поряд із тим з погляду на роботу підрозділу в цілому — це прямі витрати.

За відношенням до виробничого процесу витрати операційної діяльності поділяються на:

-основні;

-накладні.

Основні витрати — це витрати, які безпосередньо пов'язані з виробничим процесом. У свою чергу основні витрати за умов виробництва цехом підприємства декількох видів продукції поділяються на прямі (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати) та непрямі (амортизація обладнання цеху, опалення цеху і т. ін.). Отже, прямі і непрямі витрати пов'язані із виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг у сукупності є основними витратами, які знаходять своє відображення на рах. 23 "Виробництво".

Накладні витрати — це витрати, пов'язані з організацією і управлінням виробництвом на рівні спеціалістів-технологів. До накладних витрат можна віднести, зокрема: заробітну плату спеціалістів-технологів, які здійснюють лінійне керівництво декількома виробничими цехами на підприємстві; заробітну плату працівників лабораторій та відділів технічного контролю, які здійснюють контроль якості виготовленої продукції цехами підприємства; амортизацію обладнання загальновиробничого призначення; витрати на охорону праці і т. ін. Накладні витрати знаходять своє відображення на рах. 91 "Загальновиробничі витрати".

Щомісяця накладні витрати з рах. 91 "Загальновиробничі витрати" списуються (накладаються) на витрати виробництва (на рах. 23 "Виробництво"), внаслідок чого в обліку формується виробнича собівартість продукції, робіт і послуг.

За відношенням до обсягів виробництва витрати операційної діяльності поділяються на:

-змінні;

-постійні.

Змінними називаються витрати, абсолютний розмір яких прямо залежить від збільшення або зменшення кількості виробленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг.

До цього роду витрат можна віднести: витрати сировини і матеріалів, витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи працівників виробничих підрозділів підприємства тощо.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Безкоштовна робота

Закрити

Збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.