Збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Зміст

Вступ

Розділ 1. Класифікація витрат та відображення їх у системі бухгалтерських рахунків

1.1. Класифікація витрат підприємства

1.2. Відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків

Розділ 2. Збір на обов'язкове соціальне страхування

2.1. Страхування на випадок безробіття

2.2. Принципи здійснення страхування на випадок безробіття

2.3. Законодавство про страхування на випадок безробіття

2.4. Порядок правового забезпечення загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Розділ 3. Відображення внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття на рахунках бухгалтерського обліку

3.1. Облік відрахувань до фондів соціального страхування

3.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку відрахувань до фондів соціального спрямування

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

На нашу думку, безробіття — складне економічне, соціальне і психологічне явище. Водночас безробіття — це економічна категорія, яка відбиває економічні відносини щодо вимушеної незайнятості працездатного населення.

Збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття згідно Закону України «Про систему оподаткування» є обов’язковим внеском до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах , що визначаються законами України про оподаткування.

Постановою Верховної Ради України від 02.03.2000 № 1533-111 прийнято Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», який набирає чинності з 1 січня 2001 р.

Соціальне страхування по безробіттю передбачає матеріальне забезпечення:

-допомога по безробіттю, у тому числі одноразова виплата для організації безробітним підприємницької діяльності;

-допомога при частковому безробіттю (вимушеному тимчасовому скороченню нормальної або встановленої законодавством тривалості робочого часу, перерв в отриманні заробітку або скороченню його розміру у зв'язку з тимчасовим припиненням виробництва без припинення трудових відносин з причин економічного, технологічного, структурного характеру);

-матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;

-матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна допомога безробітному і непрацездатним особам, що знаходяться на його утриманні;

-допомога по працевлаштуванню, у тому числі надання роботодавцю дотації на створення робочих місць;

-допомога на поховання у випадку смерті безробітного або особи, що знаходиться на його утриманні.

Об'єктом оподаткування є фактичні витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і платежів, виходячи з тарифних ставок.

Цей збір сплачується за рахунок Фонду соціального страхування України. Нагляд за його фінансовою діяльністю здійснює наглядова рада Фонду соціального страхування України. Кошти обов'язкового соціального страхування на випадок безробіття зараховуються на окремий рахунок Державного бюджету України.

Все, що вище викладене актуальне обраної теми.

Метою даної курсової теми є: закріпити теоретичні знання та набуті практичні навики з "Порядку включення відрахувань на соціальні заходи в витрати підприємства на прикладі внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є ВАТ "Україна", метою діяльності якого є одержання прибутку від виробничо-комерційної діяльності на принципах самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку та реалізації на цього основі економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу.

Основними видами та предметом діяльності ВАТ є:

виробництво меблевих виробів;

виробництво та реалізація товарів народного споживання;

створення магазинів, торгових мереж для продажу товарів власного виробництва та інших виробників;

надання інформаційних, агентських, посередницьких, маркетингових, лізингових, експедиторських, дилерських, медичних, фізкультурно-оздоровчих послуг;

вирощування, переробка, закупка та реалізація лісопродукції;

здійснення перевезень пасажирів, вантажів різними видами транспорту та зберігання вантажів;

товарообмінні;

інвестиційна діяльність;

організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів та інших підсобних заходів на комерційній основі;

переробка промислових відходів та відходів лісової сировини;

зовнішньоекономічна діяльність;

інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

ВАТ "Україна" здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку й обсязі органам державної статистики.


Розділ 1. Класифікація витрат та відображення їх у системі бухгалтерських рахунків

1.1. Класифікація витрат підприємства

Раціональна організація управлінського обліку має безпосередній вплив на ефективність аналізу витрат у процесі управління підприємством, яка забезпечується глибоким розумінням сутності витрат операційної діяльності та їх економічно обґрунтованою класифікацією.

Витрати можна класифікувати за багатьма ознаками. Погляд на витрати з різних точок зору дає можливість більш гнучко оперувати категорією собівартості продукції з метою визначення на ринку вдалої цінової пропозиції на товари і послуги фірми, а також використання облікової інформації для різних потреб управління.

Так, за економічним змістом операційні витрати групуються за економічними елементами і статтями калькуляції.

Елемент витрат — це сукупність економічно однорідних витрат.

Нормативним документом, який забезпечує групування витрат за економічними елементами, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.1999 р.

Згідно із П(С)БО №16 "Витрати", витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами:

-матеріальні затрати;

-витрати на оплату праці;

-відрахування на соціальні заходи;

-амортизація;

-інші операційні витрати.

Групування витрат за елементами не повною мірою забезпечує інформацією про витрати для прийняття певних управлінських рішень. З цією метою класифікацію витрат за елементами доповнюють класифікацію витрат за статтями калькуляції, що дозволяє більш детально проаналізувати собі вар гість продукції, робіт, послуг і виявити резерви щодо її зниження. Визначення переліку і складу статей калькуляції собівартості продукції, робіт і послуг підприємства відноситься до компетенції його керівництво і врегульовується наказом про облікову політику.

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Безкоштовна робота

Закрити

Збір на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.