Психологічне консультування з питання ринку та підприємництва

План

Вступ

1. Психологічне консультування як вид психологічної допомоги суб’єктам бізнесу

2. Принципи та механізми взаємодії консультанта і бізнес-клієнта

3. Форми консультативної діяльності у бізнесі та підприємництві

4. Основні етапи, методи та техніки психологічного консультування

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Психологічне консультування з питань ринку та підприємництва – це один з видів психологічної практики, де активно використовуються напрацювання наукової психології. Воно спрямоване на актуалізацію і усвідомлення суб’єктом бізнес-діяльності тих якостей особистості, які сформовані раніше і впливають на його розвиток і бізнес-успішність. Воно дає можливість адекватно оцінити себе як професіонала в бізнесі з позиції критеріїв психологічної науки і вимог реальної бізнес-ситуації. Бізнес-консультування дозволяє побачити нові напрями і шляхи досягнення своїх цілей і освоїти конкретну психологічну техніку і прийоми для розкриття і реалізації особистісного потенціалу.

Сучасне консультування використовує наступні напрацювання вітчизняної і зарубіжної наукової психології: діяльнісний підхід (О.М. Леонтьєв); психологію активності особистості (К.О. Абульханова-Славська); концепцію розвитку особистості (К. Роджерс); концепцію креативності, зрілості і психічного здоров’я особистості (А. Маслоу); результати досліджень проблем особистісного і професійного розвитку (Є.О.Клімов); екстремальну психологію (В.І. Лебедев); психофізіологічні аспекти регуляції емоційних станів, їх діагностики і профілактики (Л.П. Грімак, Г. Сельє); положення і принципи психології ділової активності (О.Л. Журавльов, В.П. Позняков).

Актуальність визначення теоретичних і методологічних основ консультування обумовлена тим, що в даний час цей вид психологічної підтримки затребуваний все більшим числом вітчизняних бізнесменів для цивілізованого вирішення проблем психологічної діагностики, корекції, професійної орієнтації, розвитку особистісного потенціалу, підвищення успішності особистості в бізнес-діяльності і ефективності бізнес-організації в цілому.


1. Психологічне консультування як вид психологічної допомоги суб’єктам бізнесу

Широке впровадження психології у практику закономірно призводить до розвитку тих її галузей, що традиційно позначаються як методи психологічного впливу. Серед них одне з найважливіших місць безсумнівно належить психологічному консультуванню. Важко конкретно й чітко визначити цей вид діяльності або однозначно вказати сфери його застосування, оскільки слово «консультування» уже давно являє собою родове поняття для різних видів консультативної практики. Так, фактично в будь-якій сфері, у якій використовуються психологічні знання, тією чи іншою мірою застосовується консультування як одна з форм роботи. Воно містить у собі і профконсультування, і педагогічне, і промислове консультування, і консультування керівників, і багато іншого.

В даний час існує великий арсенал видів та методів психологічної допомоги, яким можуть скористатися підприємці для вирішення різних психологічних проблем. Найбільш відомий і поширений з них - психологічна консультація. Зараз у багатьох бізнес-організаціях існують позиції психолога, організовуються спеціалізовані психологічні служби, кабінети психологічного розвантаження.

Психологічне консультування на відміну від психотерапевтичної допомоги не передбачає глибинного впливу на особистість. У процесі консультації розглядаються переважно ситуації міжособистісного спілкування, взаємодії в організації, особисті та емоційні проблеми клієнта.

Аналізуючи різні визначення консультування, ми виділили основні його характеристики.

1.Консультування допомагає людині здійснити вибір у складній ситуації, а потім діяти самому.

2.Консультування сприяє розвитку особистості клієнта незалежно від вирішуваної проблеми.

3.У психологічному консультуванні акцентується відповідальність клієнта, тобто визнається, що незалежний, відповідальний індивід здатний у відповідних обставинах приймати самостійні рішення, а консультант створює умови, які заохочують вольове поводження клієнта.

4.Серцевиною психологічного консультування є консультативне взаємодія (консультативний контакт) між клієнтом і консультантом, засноване на філософії клієнт-центрованої терапії.

5.У психологічному консультуванні може використовуватися досить широкий спектр психологічних технік і методик, однак основний інструмент консультування - особистість консультанта.

Психолог-консультант повинен дотримуватися етичних принципів, які лежать в основі будь-якого професійного психологічного впливу:

доброзичливе і безоціночне ставлення до клієнта;

орієнтація на норми і цінності клієнта (відсутність критики);

заборона давати поради (не брати на себе відповідальність);

анонімність і конфіденційність;

розмежування особистих і професійних відносин (забороняється вступати з клієнтом в особисті відносини).

Підприємці, бізнесмени, банківські службовці працюють у складних соціально – економічних і психологічних умовах. Вони стикаються у своїй діяльності не тільки зі специфічними професійними, але і суто психологічними проблемами. Тому багато хто з них визнає, що запрошення на фірми, організації, підприємства психологів-консультантів є необхідним і корисним.

Психологічне консультування бізнесу та підприємництва – прикладна галузь сучасної психології. Зазначений тип консультування передбачає перш за все аналіз конкретних ситуацій, що виникають у процесі підприємницької, бізнес діяльності та допомога клієнту (замовнику) у прийнятті найбільш адекватних рішень (Г.С. Никифоров).

Консультативна діяльність у бізнесі та підприємництві також спрямована на актуалізацію й усвідомлення підприємцем тих якостей своєї індивідуальності, що впливають на його роботу (бізнес) та особистісний розвиток. Вона дає можливість адекватно оцінити себе як професіонала в бізнесі з позиції критеріїв психологічної науки та вимог реалій сьогодення, дозволяє побачити нові напрями і шляхи досягнення своїх цілей і визначити конкретні психологічні методи і прийоми для реалізації свого потенціалу.

Існує три форми організації психологічної допомоги бізнесу та підприємництву: експертиза, навчання, співпраця. Так, окремі бізнес-організації практикують запрошення конкретного фахівця або групи психологів-консультантів на короткий термін для роботи за контрактом. Метою такого запрошення є: надання експертної оцінки соціально – психологічним проблемам у колективі (поліпшення іміджу організації, створення особливої атмосфери корпоративної культури, регулювання конфліктів, усунення комунікативних проблем, організація ефективної реклами, тощо); навчання певним психологічним механізмам, що дозволяють оптимізувати бізнес і роботу персоналу (лекції, навчальні семінари, психотренінги, ділові ігри тощо).

Співпраця – це тривалий контакт працівників фірми (організації, підприємства) та психологів-консультантів. У деяких банках і організаціях штатними співробітниками є професійні психологи. Як правило, вони підпорядковуються керівникові відділу по роботі з персоналом і займаються професійним відбором кадрів, проведенням регулярного тестування персоналу і його атестацією, розробкою службових інструкцій, організацією навчальних семінарів тощо.

Такі форми роботи мають як позитивні, так і негативні наслідки. Так, психологи-консультанти, які є штатними працівниками організації (фірми, підприємства), добре знайомі з внутрішніми, закритими від зовнішнього спостерігача, проблемами організації. Вони можуть мати певний доступ до конфіденційної інформації та впливати на керівництво організації у процесі прийняття управлінських рішень відносно кадрової політики. Але при цьому вони перебувають у залежності від свого безпосереднього керівника і в першу чергу виконують завдання, поставлені саме ним. Психологи-консультанти змушені також дипломатично «обходити гострі кути», маскуючи або взагалі не торкаючись проблем, що пов’язані з інтересами різних (часто конкуруючих між собою) груп співробітників.

Характеристика роботи

Реферат

Кількість сторінок: 22

Безкоштовна робота

Закрити

Психологічне консультування з питання ринку та підприємництва

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.