Особливості інтелектуального розвитку у дошкільному віці

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.. 6

1.1. Теоретичні основи дослідження інтелекту у психологічній літературі 6

1.2. Поняття інтелектуального розвитку в старшому дошкільному віці 11

1.3. Види інтелекту. 20

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ. 25

2.1 Організація і методи дослідження. 25

2.2. Результати дослідження інтелектуального розвитку старших дошкільників  28

2.3. Поради для батьків з формування інтелекту в дошкільника. 31

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ДОДАТКИ.. 39

ВСТУП

Інтелектуальний розвиток в наш час відіграє дуже важливу роль. Адже серед численних факторів, що зумовлюють рівень матеріального та культурного життя у будь-якій країні, чільне місце займає досягнутий нею інтелектуальний потенціал. Історичний досвід розвитку суспільства свідчить про те, що за наявності могутнього інтелектуального потенціалу, який визначається здатністю його до розумової діяльності та до розвитку творчих нахилів особистості високого рівня життя можуть домогтися навіть ті держави, які не відзначаються багатством природних ресурсів (наприклад, Німеччина, Японія та інші), але в яких є наявний інтелектуальний потенціал. У наш час від нього залежать близькі та віддалені перспективи економічного, соціального та культурного розвитку країни. Максимальний розвиток та реалізація потенціалу в галузі політики, економіки, матеріального виробництва, управління, науки, техніки, літератури, мистецтва, освіти та інших сфер життя є запорукою виходу України з того стану, в якому вона зараз опинилася. У високорозвинених країнах інтелектуальна діяльність є предметом особливої уваги з боку держави, її розвиток всіляко стимулюється.

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні чільне місце займає збереження та збагачення інтелектуального фонду нації. Це яскраво відображено в документах про освіту, в сучасній психолого-педагогічній літературі та періодиці. Зокрема, Закон України «Про освіту» визначає освіту як «основу інтелектуального, соціального, економічного розвитку суспільства і держави», де на першому місці поставлено інтелектуальний розвиток нації. Концепція національного виховання, що була ухвалена Всеукраїнською педагогічною радою, також визначає основні методи і завдання національного виховання, серед яких чільне місце займає інтелектуальний розвиток дитини на всіх її вікових етапах, з урахуванням її природних здібностей і нахилів.

У базовому контексті дошкільної освіти визначено цілі і завдання дошкільної освіти, відповідний зміст, необхідних для різнобічного гармонійного розвитку дитини, який забезпечує наступність між дошкільною освітою і початковою ланкою загальноосвітньої підготовки.

Також проблема інтелектуального розвитку досліджується як психологами, так і педагогами. Вона здавна була і залишається в центрі уваги вчених психологів, педагогів, методистів, вчителів практиків. Нею займалися такі вчені як Ж.Ж. Руссо, М. Монтессорі, Й. Герберт, Й.Г. Песталоцці (власне йому належить термін «розвивальне навчання»), К.Д. Ушинський, Л.В. Виготський, Л.В. Занков, П.Я. Гальперін, Н.Ф. Дусавицький, О.Я. Савченко. вирішенню проблем інтелектуального розвитку присвячені також праці Л. Богоявленського, Н. Менчинської, С. Рубінштейна.

Отже, у зв’язку з актуальністю проблеми розвитку інтелектуальних здібностей дітей дошкільного віку, темою нашого дослідження є „Особливості інтелектуального розвитку у дошкільному віці”.

Об'єкт дослідження – інтелектуальні здібності.

Предмет дослідження – специфіка інтелектуального розвитку старших дошкільників.

Мета дослідження:

- теоретично обґрунтувати та експериментально вивчити особливості інтелектуального розвитку старших дошкільників;

- розкрити фактори впливу загальних здібностей на розвиток інтелекту;

- вказати особливості розвитку інтелекту старших дошкільників;

- розкрити способи активізації навчально-виховного процесу, як засобу розвитку інтелектуальних здібностей;

- описати методики, які визначають рівень розвитку інтелекту дітей дошкільного віку.

Завдання дослідження:

 • проаналізувати психолого-педагогічну літературу, що висвітлює проблему інтелектуальних здібностей;
 • визначити основні фактори, що впливають на розвиток інтелекту;
 • розкрити особливості розвитку інтелекту старшого дошкільника;
 • висвітлити основні методики дослідження інтелектуального
  розвитку дитини;
 • систематизувати та узагальнити матеріали щодо досліджуваної проблеми.
 • Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

  Закрити

  Особливості інтелектуального розвитку у дошкільному віці

  Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
  Не заповнені всі поля!
  Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

  Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.