Музикотерапiя, як засіб стимуляції емоцiйно-регуляторних, мовленнєвих та психомоторних функцій дитини-логопата

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ УСНОГО МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ МУЗИКОТЕРАПІЇ 5

1.1. Сутність поняття музикотерапія у наукових дослідженнях 5

1.2. Музикотерапія та її лікувально-педагогічні можливості 8

1.3. Вплив музики на розвиток психомоторної і мовної сфери дошкільників 12

РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЗИКОТЕРАПІЇ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЯ ДИНИНИ-ЛОГОПАТА 16

2.1. Рівні розвитку мовлення у дітей-логопатів 16

2.2. Система корекційної роботи, спрямована на формування мовленевих функцiй у старших дошкільників з використанням музикотерапії 24

2.3. Аналіз та інтерпретація результатів дослідно-експериментальної роботи 34

ВИСНОВКИ 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39

ДОДАТКИ 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку корекційної освіти в Україні гостро порушується питання всебічного гармонійного особистісного розвитку дітей із психофізичними особливостями з метою їх подальшої успішної соціалізації. Значну частину таких дітей становлять діти з порушеннями мовлення.

Мовленнєва діяльність займає особливе місце у системі життєвих функцій, адже є фундаментом мислення, регулятором поведінки і виконує соціальну функцію. Мова забезпечує тонку адаптацію людини з оточуючим середовищем, у зв’язку з чим порушення мовленнєвої діяльності можуть мати негативні наслідки.

Науковці та практики в галузі корекційної освіти в пошуках ефективних засобів корекції все більше орієнтуються на використання новітніх, зокрема, й арттерапевтичних технологій на основі мистецтва в процесі навчання та виховання дітей із порушеннями мовлення. Зокрема у логопедичній роботі все частіше звертаються до музикотерапії. Безпосередня лікувальна дія музики на нервово-психічну сферу дитини відбувається при її пасивному або активному сприйнятті.

Музика, відволікаючи увагу від неприємних образів, сприяє концентрації уваги. Найбільш важливими для дітей-логопатів є тренування спостережливості, розвиток відчуття темпу, ритму і часу, мислиннєвих здібностей і фантазії, вербальних і невербальних комунікативних навичок, виховання вольових якостей, витримки і здатності стримувати афекти, розвиток загальної тонкої моторики й артикуляційної моторики.

Музикотерапевтичний напрям роботи сприяє покращенню загального емоційного стану дітей; покращенню виконання якості рухів (розвиваються виразність, ритмічність, координація, плавність, серійна організація рухів); корекції і розвитку відчуттів, сприйняття, уявлень; стимуляції мовленнєвої функції; нормалізації просодичної сторони мовлення (темпу, тембру, ритму, виразності інтонації).

Проблема застосування музикотерапії як одного із засобів корекції порушень мовлення у дітей-логопатів є особливо актуальною на сучасному етапі розвитку науки та практики корекційної освіти, яка, як зазначають В. Бондар, Н. Манько, С. Миронова, В. Тарасун, В. Тищенко, В. Синьов, М. Шеремет та ін., значною мірою орієнтована на діагностику та корекцію психічного розвитку даної категорії дітей у педагогічному процесі.

В Україні ця сфера музичного знання ще мало досліджена, що і зумовило вибір теми курсової роботи: «Музикотерапія, як засіб стимуляції емоцiйно-регуляторних, мовленнєвих та психомоторних функцій динини-логопата».

Об’єктом дослідження є мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку.

Предметом дослідження є зміст і педагогічні умови корекції порушень усного мовлення у дошкільників засобами музикотерапії.

Мета роботи полягає у науковому обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці педагогічних умов і методики корекції порушень усного мовлення у дітей-логопатів засобами музикотерапії.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

- розкрити сутність поняття музикотерапія у наукових дослідженнях;

- окреслити лікувально-педагогічні можливості музикотерапії;

- визначити вплив музики на розвиток психомоторної і мовної сфери дошкільників;

- експериментально дослідити ефективність використання музикотерапії для корекції мовлення динини-логопата та зробити відповідні висновки.

В ході дослідження були використані наступні методи дослідження: вивчення і теоретичний аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури; класифікація і систематизація теоретичних даних; узагальнення і відбір необхідної інформації з проблеми дослідження.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Музикотерапiя, як засіб стимуляції емоцiйно-регуляторних, мовленнєвих та психомоторних функцій дитини-логопата

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.