Психолого-управлінське консультування як провідний вид психологічної допомоги керівникам закладів дошкільної освіти

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГО-УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЗДО 5

1.1. Поняття про психолого-управлінське консультування 5

1.2. Заклад дошкільної освіти як об’єкт управління 10

1.3. Специфіка психолого-управлінського консультування керівників закладів дошкільної освіти 12

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГО- УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 17

2.1. Консультація для керівників дошкільних навчальних закладів «Вимоги до сучасного керівника освітнього закладу» 17

2.2. Тренінг для керівників дошкільних закладів «Мистецтво управління колективом сучасного дошкільного навчального закладу» 22

2.3. Семінар-практикум для керівників ЗДО «Конфлікти та шляхи їхнього подолання» 28

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

ВСТУП

Актуальність дослідження. У сучасних умовах розвитку суспільства висуваються досить високі вимоги до професійно-управлінської компетентності керівника закладу дошкільної освіти, його педагогічної майстерності, психологічної грамотності, здатності оптимально реалізовувати управлінські функції, самостійно розв’язувати різноманітні завдання в нестандартних ситуаціях, ефективно взаємодіяти з учасниками педагогічного процесу.

Однією із форм психолого-педагогічного супроводу керівника ЗДО є психолого-управлінське консультування. Основою консультації є пояснення стійких, заснованих на переживаннях і діях професійних труднощів, проблем. У ході таких консультацій керівник дошкільного закладу почуває себе не одиноким, і це надає можливість відчути і розпізнати в собі щось нове. Інформація, отримана від консультанта, змусить його усвідомити та осмислити особливості своєї професійної діяльності, а це, в свою чергу, призведе до змін, прагнення до збагачення знань, розвитку психологічної компетентності.

Психолого-управлінське консультування є особливою сферою послуг і складовою частиною інфраструктури ринкової економіки. Це важлива професійна діяльність, що допомагає керівникам аналізувати і вирішувати практичні завдання, пов’язані не тільки зі станом, але і стратегічним розвитком ЗДО, а також переймати новітні досягнення вітчизняного і зарубіжного походження. Розвиток і зростання управлінського консультування в Україні свідчить про важливість і необхідність підготовки фахівців вищої кваліфікації для надання професійних послуг у цій сфері.

Управлінська діяльність завідувача ЗДО відображена у різних роботах А. Бондаренко, А. Васильєва, В. Андрєєва, Е. Панько, К. Біла, Л. Поздняк та ін. Дослідження окремих теоретико-методологічних засад консультативної діяльності висвітлені у працях зарубіжних вчених: Б. Гершунського, А. Пригожина, М. Поташнік; питання управління в системі оперативного консультування знайшли розв’язання у діяльності вітчизняних учених: В. Верби, Л. Карамушки, В. Маслова, В. Олійника, В. Паламарчук та ін.

Разом з тим, актуальною залишається проблема забезпечення навчальних закладів професійно підготовленими керівниками з високим рівнем управлінської культури. Тому у процесі психолого-управлінського консультування важлива роль повинна відводитися отриманню керівниками нових знань, формуванню умінь і навичок щодо оволодіння сучасними методами і формами управлінської діяльності, використанню різноманітних засобів впливу на педагогічний колектив та новітніх механізмів впровадження змін у педагогічній діяльності.

Об’єкт дослідження: діяльність керівника закладу дошкільної освіти.

Предмет дослідження: психолого-управлінське консультування керівників щодо удосконалення процесу управління дошкільним навчальним закладом.

Мета курсової роботи теоретично обґрунтувати засади психолого-управлінського консультування, як провідного виду психологічної допомоги керівникам закладів дошкільної освіти.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- дослідити сутність поняття психолого-управлінського консультування;

- розкрити особливості закладу дошкільної освіти, як об’єкту управління;

- визначити специфіку психолого-управлінського консультування керівників закладів дошкільної освіти;

- окреслити практичне забезпечення психолого-управлінського консультування керівників у закладах дошкільної освіти.

Для вирішення поставлених завдань використовувались відповідні методи дослідження: аналіз та систематизація наукової літератури з питань загального, інноваційного менеджменту; конкретизація, систематизація наукових категорій з проблеми управління навчальними закладами; вивчення нормативних та методичних документів, на основі яких здійснюється управління навчальними закладами.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. 

Закрити

Психолого-управлінське консультування як провідний вид психологічної допомоги керівникам закладів дошкільної освіти

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.