Розвиток вміння слухати в дошкільній освіті

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 48

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

Вступ   3

Розділ І. Теоретичні засади дослідження    5

1.1. Характеристика розвитку пізнавальних процесів дітей    5

у дошкільному віці     5

1.2. Визначення поняття «уміння слухати» у педагогічній психології     15

1.3. Методи і форми роботи з дошкільниками з розвитку вміння слухати     23

Розділ ІІ. Пропозиції щодо удосконалення розвитку у дошкільників уміння слухати     31

Висновки     39

Список використаної літератури     45

Вступ

Актуальність теми дослідження. Слухання - активний і важкий процес. Активний, в тому сенсі, що ми ділимо з промовистою відповідальність за спілкування. Слухання активно також в тому сенсі, що воно вимагає володіння певними вміннями і навичками і навчати цьому особистість потрібно з самого раннього віку постійно.

Слухання передбачає увагу до того, хто і як говорить і про що йде мова. З цієї причини воно вимагає постійних зусиль і зосередженості на змістовний бік мови мовця. Активність в процесі слухання означає зацікавленість слухача, його розумового і фізичного уваги.

Слухач «віддає» увагу, зацікавленість і зусилля з тим, щоб отримати взамін інформацію, розуміння. У процесі слухання ми не тільки проводимо складну роботу з дешифрування і оцінці повідомлення, але і визначаємо свою позицію по відношенню до сказаного, формуємо власну відповідь, проявляємо ряд дій (міміка, жест, репліка), спрямованих на підтримку або переривання мовця. Сьогодні існує суперечність між необхідністю в науково-обґрунтованої організації освітнього процесу, теоретичним осмисленням процесу слухання з одного боку, і потребами дошкільної практики в технологіях діагностики процесу слухання, з іншого.

Зі сказаного вище випливає, що, з одного боку, дошкільна практика вимагає від педагога навчання дітей умінь і навичок культури слухання, а з іншого - у педагогічній теорії ці вміння і навички розроблені вкрай недостатньо.

Це протиріччя між недостатньою розробкою в педагогічній теорії цілісного системного уявлення про культуру слухання і відсутністю у вчителя умінь і навичок навчання слуханні (і незнанням як їх формувати) послужило вибором дослідження, проблема якого сформульована таким чином: які психолого-педагогічні умови реалізації ефективності навчання дошкільнят умінь і навичкам слухання.

Стан дослідження проблеми. Переважна більшість наукових досліджень з проблеми слухового сприймання стосується психофізіологічних аспектів слухання (І. Л. Баскакова [4], Ф. С. Бацевич [5], А. М. Богуш [8], Г. П. Вата-манюк [11], Л. О. Калмикова [24], М. Р. Львов [32], Т. О. Піроженко [42] та інші). Теоретичні аспекти проблем сприймання інформації на слух дослі-джували Р. І. Антонюк [2], Є. Г. Бєгунова [6], В. Гайдаєнко [13], А. П. Кані-щенко [25], М. Савченко [48], Т. В. Щериця [61] та інші. Дослідження проблеми формування у дошкільників вміння слухати стосуються, здебільшого, навчання музик та сюжетно-рольових і дидактичних ігор (Т. Горобець [15], Л. Денисенко [16], Є. Остапченко [36], Л. С. Сільченкова [51], О. Федоренко [59] та інші). Власне ж проблема формування у дошкільників вмінь і навичок слухання практично не досліджена у вітчизняній педагогічній науці.

Мета дослідження - визначення психолого-педагогічних умов і рекомендацій навчання дошкільнят умінь і навичок слухання.

Об'єкт дослідження - навчально-виховний процес дошколнього загальноосвітнього закладу.

Предмет дослідження - формування умінь, навичок і культури слухання у дошкільнят.

Відповідно до проблемою, метою, об'єктом і предметом дослідження вирішувалися такі завдання:

− охарактеризувати розвиток пізнавальних процесів дітей у дошкільному віці;

− проаналізувати підходи до визначення поняття «уміння слухати» у педагогічній психології;

− дослідити методи і форми роботи з дошкільниками з розвитку вміння слухати;

− розробити пропозиції щодо удосконалення розвитку у дошкільників уміння слухати.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс методів дослідження: теоретичний аналіз філософської, загальнонаукової, психологічної, фізіологічної, соціальної та педагогічної літератури з теми дослідження; узагальнення передового досвіду і досвіду педагогів-новаторів; спостереження, дослідне навчання, бесіди, включення дошкільнят в різні ситуації.

Наукова новизна і теоретична значущість дослідження полягають у тому, що отримана в ньому сукупність об'єктивних результатів може бути кваліфікована як рішення однієї з наукових проблем, що становлять сутність і структуру формування умінь і навичок слухання у дошкільнят, розроблені теоретичні основи навчання слухання, визначено сутність слухання і пов'язаних з даними феноменом понять, дано аналіз сучасного стану проблеми формування слухання в педагогічній теорії і практиці.

Практичне значення одержаних результатів. Вміщені в дослідженні теоретичні положення і висновки можуть знайти застосування, по-перше, в сфері середнього та вищої педагогічної освіти з озброєння майбутніх вихователів теорією культури слухання, застосування цієї теорії в період педагогічної практики і, по-друге, в практиці працюють вихователів в дошкільних установах по творчому використанню науково-методичних рекомендацій. Статті та опубліковані методичні матеріали дослідження можуть безпосередньо застосовуватися в масової дошкільній практиці.

Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел (63 найменування).

Закрити

Розвиток вміння слухати в дошкільній освіті

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.