Особливості показників гемодинаміки в осіб з різним рівнем агресивності

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 52

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 7

1.1. Поняття агресивності. Психологічні концепції агресивності. 9

1.2. Взаємозв’язок функціональних особливостей серцево-судинної системи та психофізіологічних показників. 21

РОЗДІЛ 2. КОНТИНГЕНТ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 31

РОЗДІЛ 3. ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 33

3.1. Аналіз результатів власних досліджень. 33

3.1.1. Аналіз рівня агресивності досліджуваних. 33

3.1.2. Взаємозв’язок рівня агресивності та адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи у досліджуваних різної статі. 34

3.1.3. Аналіз функціональних показників серцево-судинної системи залежно від рівня агресивності досліджуваних. 38

3.1.4. Взаємозв’язок типу регуляції і рівня агресивності. 39

3.2. Обговорення отриманих результатів. 40

ВИСНОВКИ 46

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47               

ВСТУП

Науковий інтерес до проблем агресивності в останні роки суттєво зріс. Проблема агресивності і агресивної поведінки особистості є предметом дослідження різних напрямів науки: філософії, психології, педагогіки, медицини, юриспруденції. Вивчення індивідуальних проявів агресивності дозволяє розробити програми перевиховання агресивних підлітків та корекції їх агресивної поведінки. Проблема агресивності особистості в психологічній літературі розглядається в межах існуючих концептуальних напрямів теорій особистості. Їх відмінності змушують дослідників по-різному підходити до питання класифікації основних теоретичних підходів щодо вивчення агресії. Так, Л.М. Семенюк основні підходи до феномену агресії визначає як психоаналітичний, етологічний, фрустраційний і біхевіористичний. А.О. Реан пропонує більш широку класифікацію, виокремлюючи два полярні підходи: етико-гуманістичний і еволюційно-генетичний. Існування таких різноманітних підходів, з позицій яких сьогодні вивчається агресивність, дозволяє припустити існування певних протиріч і розходжень у поглядах учених на її природу, що свідчить про необхідність аналізу змісту різних видів агресивної поведінки підлітків [47].

Актуальність дослідження. Проблема зростання рівня агресивності серед населення, особливо молодших вікових груп, у сучасному суспільстві посідає одне з чільних місць. При цьому маловивченим є як питання психофізіологічних механізмів людської агресивності, так і особливостей реагування функціональних систем організму на підвищення рівня агресивності. Дана проблема є надзвичайно актуальною, оскільки наслідки цих явищ є негативними, небезпечними як для індивіда, так і для людської спільноти. Тому важливо встановити, яким чином рівень агресивності людини корелює із змінами фізіологічних систем організму і яких заходів можна вжити для зменшення наслідків для здоров’я людини. В першу чергу для цього необхідно встановити природу агресивності та її причини.

Біологічна функція агресивної поведінки не викликає ніяких сумнівів. Якщо розглядати феномен внутрішньовидової агресивної поведінки як одну із форм агресії (Пошивалов В.П., 1986; Фромм Э., 1998), то зрозуміло, що її високий рівень забезпечує індивіду в популяції високий ієрархічний статус, а, отже, і доступ до будь-яких ресурсів, тобто є проявом поведінкової (етологічної) адаптації. Високий, але адекватний прояв агресивності тварини забезпечує її носію переваги саме на поведінковому рівні. Пізніше з’явились дослідження, проведені на людях, в яких агресію розглядали як одну із форм психологічної (Платонова Н.М., 2004; Жуков Д.А., Вековищева О.Ю., Виноградова Е.П., 2002), або соціально-психологічної адаптації (Васильева О.С., Радищевская Я.Б., 2005).

Отже, ситуативна агресивна поведінка – це явище, біологічний сенс якого полягає в забезпеченні адаптації. Як виявилося, агресія – явище адаптивне не тільки в етологічному розумінні, але й з суто фізіологічної точки зору. Так що стосовно агресії термін "фізіологічна адаптація" має таке ж право на існування, як і терміни "етологічна" і "психологічна" адаптація (Чичинадзе К.Н., Гачечиладзе Л.Ф., 2006).

Прискорення темпу життя, урбанізація, інформаційне напруження, що супроводжують життя сучасної людини, порушують фізіологічні закони нормальної життєдіяльності. Організм працює за умов емоційного та фізичного перенапруження. Такі умови життя вимагають з однієї сторони зростання рівня агресії в поведінці, а з другої сторони диктують необхідність підвищення адаптаційних можливостей серцево-судинної системи, яка найбільше залучена в процес подолання емоційного і фізичного напруження. Залишається не зрозумілим, чи агресивність виконує функцію психологічної розрядки, відсутність якої призводить до розвитку психосоматичних захворювань, чи сама агресивність є причиною розвитку цих захворювань.

Мета роботи: вивчити взаємозв’язок рівня агресивності та функціонального стану серцево-судинної системи у чоловіків та жінок.

Відповідно до мети роботи були поставлені такі завдання:

1. Порівняти співвідношення рівнів агресивності у осіб різної статі.

2. Виявити статеві особливості адаптаційних можливостей серцево-судинної системи досліджуваних.

3. Порівняти адаптаційні можливості серцево-судинної системи чоловіків і жінок залежно від рівня їхньої агресивності.

4. Визначити рівень взаємозв’язку між проявом агресивності та типом регуляції серцево-судинної системи.

Об’єкт дослідження: Адаптаційні особливості системи кровообігу за умови різного рівня агресивності.

Предмет дослідження: Вивчення особливостей показників центральної гемодинаміки в залежності від рівня агресивності.

Наукова новизна одержаних результатів. Встановлено, що для осіб жіночої статі характерний нижчий рівень агресивності, ніж для осіб чоловічої статі. Показано, що адаптаційні можливості серцево-судинної системи відрізняються в осіб різної статі: серед жінок переважають особи з напруженням механізмів адаптації, серед чоловіків явного переважання певного типу адаптації не виявлено. Для осіб обох статей виявлений статистично достовірний взаємозв’язок між рівнем агресивності та адаптаційним потенціалом серцево-судинної системи: чим вищий рівень агресивності, тим нижчий адаптаційний потенціал серцево-судинної системи. У жінок зростання рівня агресивності супроводжується зростанням показників частоти серцевих скорочень і систолічного артеріального тиску; у чоловіків – частоти серцевих скорочень, систолічного і діастолічного артеріального тиску. Встановлено, що між показниками рівня агресивності і типом регуляції чіткої не існує чіткої залежності.

Науково-практичне значення одержаних результатів. Отримані результати поглиблюють існуючі уявлення про взаємозв’язок рівня агресивності людини та показників її артеріального тиску і частоти серцевих скорочень та групи крові. Вони можуть бути використані в лікуванні та профілактиці захворювань серцево-судинної системи, в роботі спортивних психологів; при читанні навчальних курсів “Фізіологія вищої нервової діяльності”, “Психофізіологія”, “Психологія”, “Фізіологія вісцеральних систем” та ін.

Закрити

Особливості показників гемодинаміки в осіб з різним рівнем агресивності

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.