Взаємозв'язок позиції, статусу та ролі особистості

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАТУСНО-РОЛЬОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИСТОСТІ 4

1.1. Статус особистості як показник становища у групі. Фактори впливу на статус 5

1.2. Позиція особистості як інтегральна система вибіркових відносин 9

1.3. Роль як реалізація статусу і позиції особистості 12

1.4. Проблема співвідношення психічних властивостей особистості 17

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТА СТАТУСУ У МІЖГРУПОВИХ ВІДНОСИНАХ 22

2.1. Організація та методи дослідження 22

2.2 Аналіз результатів дослідження та їх інтерпретація 26

2.3. Поради та рекомендації для покращення взаємин у студентському колективі 32

ВИСНОВКИ 36

ДОДАТКИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Кардинальні зміни, які відбуваються у всіх сферах су­часного суспільства, включаючи політичну, економічну та соціальну сфери, закономірно приводять до зміни осно­вних характеристик життєдіяльності особистості. Поста­ють завдання, пов'язані з оптимізацією сучасного суспі­льства та зростанням ефективності ролі кожного індивіда в ньому, та окремій групі зокрема. Актуалізуються питан­ня переструктуризації суспільства відповідно до норм, які ґрунтуються на цивілізованих демократичних засадах, що передбачає не тільки створення можливостей для реалізації різнобічних потреб кожної людини, а й набуття адекватного її потенціалу соціального статусу.

В контексті становлення наукового знання, упродовж століть йшов пошук понять, які описують взаємодію людини із соціальним світом. У сучасній психології ви­значилось коло понять, які розкривають особливості функціонування індивіда в соціальному світі, зосере­джують увагу на співвідношенні суб'єктного в людині і способах його об'єктивації у соціальному просторі. Се­ред цих понять виділяються «особистість», «соціальний статус», «соціальна роль», «соціальна позиція», «престиж», «лідер».

З'ясування соціальної сутності, структури та тенден­цій розвитку статусу особистості, виявлення чинників його соціального прояву та видозміни, можливостей та умов його досягнення і реалізації є важливою метою сучасної психології особистості.

Актуалізація проблеми розгляду соціального статусу, позиції та ролі особистості в новітніх психологічних концепціях пов'яза­на з іменами М.Вебера, Р.Лінтона, Ф.Мерілла, Р.Мер­тона, Т.Парсонса, Р.Тернера, Е.Шилза та інших. Макс Вебер описує статус як престиж та пова­гу, якими люди наділяють особистість та її становище в суспільстві. Членство в «статусній групі», на думку Ве­бера, пов'язано з почуттям винятковості, екскпюзивності. Проблему соціального статусу особистості розроб­ляли представники соціальної (Т.Парсонс та його по­слідовники) та організаційної (Х.Боем, К.Таускі, М.Фоллет) теорій.

Об'єкт дослідження - особистість у міжособистісних стосунках.

Предмет дослідження - особливості взаємозв’язку позиції, статусу та ролі особистості.

Мета дослідження - теоретично дослідити взаємозв’язок позиції, статусу та ролі особистості та експериментально визначити особливості спрямованості особистості й статусу в системі міжособистісних відносин.

Завдання дослідження:

проаналізувати наукову літературу з теми дослідження;

розкрити поняття статусу особистості як показника становища у групі та фактори впливу на статус;

дослідити позицію особистості як інтегральну систему вибіркових відносин;

визначити роль як реалізацію статусу і позиції особистості;

провести експериментальне дослідження спрямованості особистості та статусу у міжгрупових відносинах та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження: аналіз психологічної та наукової літератури, здійснений з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; системно-структурний аналіз, синтез, класифікація та узагальнення теоретичних відомостей, експериментальні методи дослідження (метод соціометрії, методика діагностики спрямованості особистості), математичні методи обробки отриманих результатів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Взаємозв'язок позиції, статусу та ролі особистості

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.