Вибірковість у стосунках дітей з однолітками

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 37

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У ДИТЯЧОМУ КОЛЕКТИВІ 5

1.1 Поняття вибірковості у молодшому шкільному віці 5

1.2 Психологічні особливості молодшого шкільного віку та його значення у формуванні міжособистісних стосунків 12

1.3 Вплив вибору на розвиток відносин у дитячому колективі 17

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 25

2.1. Організація експериментального дослідження 25

2.2. Аналіз результатів дослідження 27

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36

ДОДАТОК38

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку освіти головною метою постає виховання соціально активної, відповідальної, самостійної, творчої людини, здатної до критичного мислення і самоосвіти. Це проголошено в Державній національній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття», Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законі України «Про охорону дитинства». В означених документах виділено основні вміння особистості нової генерації. Серед них – здатність здійснювати власний вибір, приймати відповідальні рішення, організовувати свою діяльність, вміння взаємодіяти і співпрацювати, брати на себе соціальні ролі, розвивати навички самоосвіти тощо. Основою цих вмінь і навичок виступає самостійність як базова якість особистості.

Формування особистості розпочинається в дитячому віці в міжособистісних стосунках під впливом оточення, у першу чергу, сім’ї та різних виховних інституцій. Важливе значення у цьому процесі належить соціально-психологічним чинникам, пов’язаним з різноманітними аспектами соціального життя дитини – в оточенні дорослих, однолітків, у різних групах, серед яких дуже рано істотну роль починають відігравати групи ровесників і, зокрема, довготривалі (постійні) колективи в школі. Міжособистісні стосунки, які виникають у цих групах, ставлення дітей одне до одного, їхні взаємні оцінки та очікування – все це вагомі моменти гармонійного особистісного розвитку кожної дитини.

Критерій «вибірковість щодо партнерів» є критерієм розрізнення міжособистісних стосунків. В працях, присвячених дослідженню груп і колективів вказується на вплив організації сумісної діяльності на становлення міжособистісних стосунків, а також зворотній вплив міжособистісних стосунків на становлення згуртованості колективу. Становище особистості у групі фіксується у понятті «соціально-психологічний статус». Соціально-психологічний статус – це поняття, яке включає характеристики об’єктивного становища дитини в системі міжособистісних взаємин (ставлення до неї з боку ровесників, обумовлене, перш за все, відповідністю її якостей і рольової поведінки груповим нормам та вимогам) і суб’єктивне відображення особистістю свого об’єктивного становища в групі (його усвідомлення, суб'єктивна оцінка, переживання, очікування певного ставлення від оточуючих та інтелектуально-емоційний відгук на нього).

З’ясуванню різноманітних аспектів становлення статусу молодшого школяра в колективі ровесників присвячено значну кількість робіт і вітчизняних, і зарубіжних психологів, зокрема Я.Л. Коломинський, Є.О. Смірнова і В.М. Холмогорова, Т.О.Рєпіна, Л.І Божович, Р.А. Іванкова, В.Г. Нечаєва Т.А. Маркова та ін.

Об’єкт дослідження - процес взаємодії та спілкування дітей з однолітками.

Предмет дослідження - психологічні чинники критерію вибірковості у стосунках дітей з ровесниками.

Мета роботи - вивчити психологічні особливості взаємостосунків та поведінки молодших школярів та дослідити вибірковість у спілкуванні та взаємодії з ровесниками.

Відповідно до мети дослідження були поставлені наступні завдання:

теоретично обґрунтувати вибірковість у міжособистісних стосунках молодших школярів;

проаналізувати підходи до діагностики міжособистісних стосунків дітей молодшого шкільного віку;

провести соціометричне дослідження та зробити відповідні висновки.

Методи дослідження. У процесі дослідження були використані теоретичні і емпіричні методи: аналіз та узагальнення психологічної і педагогічної літератури з даної проблеми, метод спостереження; бесіда; анкетування.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Вибірковість у стосунках дітей з однолітками

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.