Арт-терапія у психокорекційній роботі з психологапатами (дошкільники)

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ ЗАСОБАМИ АРТТЕРАПІЇ 5

1.1. Основні форми і види мовленнєвих порушень 5

1.2. Особливості організації корекційної роботи з психологопатами 10

1.3.Концептуальні засади застосування арттерапії в психокорекційній роботі 12

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ АРТТЕРАПІЇ У ПСИХОРОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ПСИХОЛОГОПАТАМИ 17

2.1. Креативні методики ізотерапії, як засіб корекційно-виховної роботи в логопедичній групі 17

2.2. Казкотерапія як засіб корекції мовлення дітей 26

2.3. Ігрова терапія у роботі з дітьми з порушеннями мовлення 32

ВИСНОВКИ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

ДОДАТКИ 44

ВСТУП

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку корекційної освіти в Україні гостро порушується питання всебічного гармонійного особистісного розвитку дітей із психофізичними особливостями з метою їх подальшої успішної соціалізації. Значну частину таких дітей становлять діти з порушеннями мовлення.

Мовлення як вища психічна функція дуже часто порушується не лише саме по собі, а в сукупності з інши­ми функціями. Часто порушення мовлення супро­воджують недорозвиток або затримку психічного розвитку, особливості сенсорної та моторної сфе­ри, несформованість емоційно-вольового регулю­вання.

Нетрадиційні корекційні методики розкривають широкий спектр здібностей дитини, а використан­ня методів і технології сучасних терапій об’єднує терапевтичні фактори невербальної експресії з вербальною взаємодією. Найбільш вдало це можна поєднати за використання арт-терапевтичних методик, які дозволяють створюва­ти невимушені ситуації спілкування і максимально мотивувати дитину для спільної діяльності.

Арт-терапія - терапія засобами мистецтва, вклю­чає в себе такі окремі терапевтичні технології, як ізотерапія, казкотерапія, ігрова терапія, пісочна те­рапія, музична терапія, фототерапія, хромотерапія. Часто ці технології інтегровані, доповнюють одна одну.

Проблему вдосконалення корекційно-педагогічної роботи з дітьми, що мають недоліки мовлення, досліджували науковці О. Жильцова, Н. Жукова, Л. Лопатіна, О. Мастюкова, А. Нікашина, Є. Соботович, Т. Туманова, М. Шеремет та інші. Система навчання та виховання дітей дошкільного віку з вадами мовлення включає корекцію мовного дефекту та підготовку до повноцінного навчання грамоті (Г.А. Каше, Т.Б. Фiлiчева, Г.В. Чіркiна, В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко).

Зважаючи на актуальність досліджуваної проблеми була обрана тема курсової роботи «Арт-терапія у психорорекційній роботі з психологопатами».

Об’єктом дослідження є мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку.

Предметом дослідження є зміст і педагогічні умови корекції порушень мовлення у дошкільників засобами арттерапії.

Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні педагогічних умов і методики корекції порушень мовлення у дітей дошкільного засобами арттерапії.

Завдання дослідження:

дослідити основні форми і види мовленнєвих порушень;

розглянути особливості організації корекційної роботи з психологопатами;

описати концептуальні засади застосування арттерапії в психокорекційній роботі;

розглягнути методику використання арттерапії, зокрема методи ізотерапії, казкотерапії та ігротепарії, у психорорекційній роботі з психологопатами.

Методи дослідження. Основними методами, що використовувалися при написанні роботи є аналіз, синтез, узагальнення та систематизація відомостей з проблеми дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків.ю списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Арт-терапія у психокорекційній роботі з психологапатами (дошкільники)

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.