Психологічні особливості спілкування молодших школярів з однолітками

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 50

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СПІЛКУВАННЯ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 6

1.1. Поняття спілкування, його роль у розвитку особистості 6

1.2. Особливості спілкування молодшого школяра 12

1.3. Спілкування і взаємини в колективі молодших школярів 18

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПІЛКУВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ОДНОЛІТКАМИ 25

2.1. Організація, процедура та методи дослідження 25

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження 30

ВИСНОВКИ 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

ДОДАТКИ 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Серйозні соціально-економічні перетворення, що відбуваються в сучасному суспільстві, актуалізують проблеми пов’язані з вихованням підростаючого покоління, змушують розмірковувати про майбутнє молоді, процесом її продуктивної соціалізації, яка крім усього іншого передбачає встановлення між людьми відносин на базі принципів співробітництва, взаємоповаги, діалогу, що в цілому визначаються процесом спілкування між ними.

Особливим етапом у становленні дитини як соціальної істоти, є молодший шкільний вік. Це пов’язано, з тим, що в цей період розширюється і оновлюється коло спілкування дитини, у зв’язку із включенням її в шкільний колектив, відбувається розширення меж пізнання навколишнього світу, в тому числі і світу соціального, обумовлюючого спрямованість і специфіку міжособистісного спілкування в різних життєвих ситуаціях.

Крім того, даний вік є сензитивним в плані вироблення як морально-етичних звичок школяра, так і соціально-значущих, що визначають вектор взаємин дітей один з одним в ході спілкування.

Незадоволеність у спілкуванні з однокласниками позначається на всіх сферах життя молодшого школяра: від поведінки до успішності, штовхає часом на різні протиправні вчинки. У зв’язку з цим виникає ряд найважливіших психолого-педагогічних проблем, насамперед проблема ізольованого учня.

Тому знання вихователем, педагогом особливостей формування і протікання процесів спілкування між молодшими школярами, є необхідною умовою їх успішної діяльності щодо організації цього процесу та запобігання названих негативних явищ, що перешкоджають нормальній соціалізації дітей.

Сучасна психолого-педагогічна та соціальна науки володіють великими відомостями, що характеризують спілкування дітей, як з близькими дорослими, так і з однолітками. Треба відзначити, що дана тематика представлена в роботах як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників.

Найбільш значущими в їх числі нам видаються праці Я.Л.Коломинського, Р.С.Нємова, які розглядали становлення і функціонування дитячих об’єднань, їх мотиваційну основу; в роботах М.І.Лісіної і А.В. Мудрик розкритий генезис спілкування з однолітками; становленням взаємин у спільній діяльності займалися такі дослідники як Н.В.Баріленко, А.І.Орлов та ін.

Однак переважна більшість досліджень у цій області присвячена вивченню дітей дошкільного та підліткового віку, що пов’язано з вивченням провідних видів діяльності в даних вікових періодах. Що ж стосується вивчення особливостей спілкування молодших школярів у контексті соціального розвитку дитини в групі однолітків, то ця область залишається недостатньо вивченою.

Все сказане вище вказує на актуальність обраної тематики та необхідність її подальшої розробки в сучасних умовах.

Об’єкт дослідження: спілкування молодших школярів.

Предмет дослідження: особливості спілкування молодших школярів з однолітками.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити психологічні особливості спілкування молодших школярів у шкільному колективі.

Завдання дослідження:

проаналізувати психолого-педагогічну літературу з теми дослідження;

дати характеристику спілкування як виду діяльності;

визначити роль спілкування у формуванні особистості дитини;

провести експериментальне дослідження особливостей спілкування молодших школярів з однолітками та зробити відповідні висновки.

Гіпотеза дослідження: особливості спілкування молодших школярів визначаються їх статусним становищем в шкільному колективі.

Методи дослідження. Основними методами при написанні роботи є дослідження психологічної та методичної літератури з даної тематики, результати соціометричної та проективної методики, аналіз загальних методик вирішення даної проблеми.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Психологічні особливості спілкування молодших школярів з однолітками

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.