Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 43

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Емоції як особливий клас психічних процесів. 5

1.1. Поняття про емоції та почуття. 5

1.2. Класифікація емоцій. 9

1.3. Структура емоційної сфери людини. 12

1.4. Емоційні особливості особистості 15

Розділ 2. Вольова сфера особистості 18

2.1. Поняття про волю.. 18

2.2. Стадії вольової дії 21

2.3. Вольові якості особистості 25

Розділ 3. Експериментальне вивчення особливостей розвитку емоційно-вольової сфери  28

3.1. Методики для  вивчення  особливостей розвитку емоційно-вольової сфери у підлітковому віці 28

3.2. Інтерпретація результатів дослідження. 34

3.3. Основні напрями роботи по формуванню емоційно-вольової сфери в підлітковому віці 38

Висновки. 41

Використана література. 43

Вступ

Актуальність дослідження. Людське життя проявляється двома формами активності: поведінкою і діяльністю. Діяльність людини, її поведінка завжди викликають позитивне або негативне ставлення до неї. Під поведінкою розуміють зовнішні прояви системи рухових реакцій організму людини на дії об'єктивного світу, а діяльність — це взаємодія з об'єктивним світом, у процесі якої людина активно та свідомо намагається досягти поставленої мети. Саморегуляція поведінки і діяльності є однією з важливих функцій психіки людини. Діяльність складається з ряду дій відносно завершених елементів діяльності, спрямованих на досягнення проміжної усвідомлюваної мети.

Корисно засвоїти деякі принципи ставлення до життя, які сприятливо впливають на мотиваційну саморегуляцію. До них належать: уміння відрізнити головне від другорядного, збереження внутрішнього спокою в різних ситуаціях, емоційна зрілість і стійкість, знання засобів впливу на події, уміння підходити до проблеми з різних точок зору, готовність до будь-яких неочікуваних подій, сприйняття дійсності такою, якою вона є, а не такою, яку хотілося б бачити, намагання шукати нові, змістовніші мотиви життєдіяльності, розвиток спостережливості, уміння бачити перспективу життєвих подій, намагання зрозуміти інших, уміння вибирати позитивний досвід з подій, які сталися.

Наведені принципи ставлення до життя можуть допомогти людині в складних життєвих ситуаціях. При достатньому розвитку свідомості людина з об'єкту зовнішніх впливів перетворюється в суб'єкт керування своєю поведінкою.

Ставлення до дійсності відображується в мозку й переживається як задоволення або незадоволення, радість, сум, гнів, сором. Такі переживання називають емоціями, почуттями.

Емоції та почуття здійснюють сигнальну та регулювальну функції, спонукають людину до знань, праці, вчинків або стримують їх. Людські емоції та почуття найяскравіше виражають духовні запити і прагнення людини, її ставлення до дійсності. К. Ушинський писав, що "ні слова, ні думки, навіть вчинки наші не виражають так ясно нас самих і наше ставлення до світу, як наші почуття".

Однією з найбільш складних і значущих у вихованні є проблема волі та емоцій. У розробці проблеми вольових та емоційних процесів та їх виховання значну роль відіграли роботи І. Д. Беха, Л.С. Виготського, А.І. Висоцького, В.А. Іваннікова, Є.П.Ільїна, К.Н. Корнілова, В.А. Крутецького, А.Ц. Пуні, П.І.Розмислова, С.М.Рівеса, П.А. Рудіка, В.І. Селіванова, Б.М. Смірнова, та ін.

Незважаючи на проведені дослідження у цій сфері залишається багато невирішених проблем. Зокрема, немає єдиної думки стосовно впливу навчальної діяльності на розвиток емоційно-вольової сфери.

Об'єкт дослідження - школярі віком 13-15 років.

Предмет дослідження - розвиток емоційно-вольової сфери особистості.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці розвитку емоційно-вольової сфери особистості.

Емоційно-вольова сфера – від потягів через емоції й почуття до волі – бере участь у самотворенні особистості, визначенні її життєвого шляху. Але цей вплив не прямий, а опосередкований діяльністю особистості, що розкривається у її вчинках, виявляючись у станах, що їх переживає особистість. Спроможність особистості протистояти внутнішнім перешкодам, потягам, емоціям залежить від здатності до самоконтролю. Це здатність підкоряти всі цілі, які виникають від ситуації до ситуації, від випадку до випадку, єдиній меті, що визначає характер особистості, її лінію життя.

Закрити

Емоційно-вольова сфера особистості

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.