Психологія симпатій та антипатій у дошкільному дитинстві

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 40

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ СИМПАТІЙ ТА АНТИПАТІЙ У ДОШКІЛЬНИКІВ 5

1.1 Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження 5

1.2. Особливості спілкування та взаємин дошкільників з однолітками 8

1.3. Прояв симпатії та антипатії у дошкільників 13

Висновки до першого розділу 18

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВУ СИМПАТІЙ ТА АНТИПАТІЙ В ДОШКІЛЬНОМУ ДИТИНСТВІ 20

2.1. Організація, процедура та методи дослідження 20

2.2. Аналіз та інтерпретація результатів дослідження 23

Висновки до другого розділу 28

ВИСНОВКИ 30

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

ДОДАТКИ 35

ВСТУП

Актуальність дослідження. Серед різноманіття проблем сучасної психології, спілкування з однолітками є однією з найбільш популярних і інтенсивно досліджуваних. Спілкування виступає в якості одного з найважливіших чинників ефективності людської діяльності.

У дітей дошкільного віку формуються відносно стійкі симпатії, складається спільна діяльність. Спілкування з однолітками відіграє найважливішу роль в житті дошкільника. Воно є умовою формування громадських якостей особистості дитини, прояву та розвитку начал колективних взаємин дітей. Взаємодія з однолітком це спілкування з рівним собі, воно дає можливість дитині пізнавати самого себе.

Спілкування між дітьми - необхідна умова психічного розвитку дитини. Потреба в спілкуванні стає її основною соціальною потребою.

Велике значення і актуальності набуває вивчення дитини в системі її відносин з однолітками в групі дитячого садка, оскільки дошкільний вік - особливо відповідальний період у вихованні. Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра в ній дитина вчиться новому, опановує здатністю вибудовувати відносини і пробує різні соціальні ролі. Це вік первісного становлення особистості дитини. У цей час у спілкуванні дитини з однолітками виникають досить складні взаємини, що істотно впливає на розвиток її особистості.

Проблема розвитку спілкування однолітків в дошкільному віці - галузь, що інтенсивно розвивається у віковій психології. В контексті наукових теорій духовного розвитку людини, підґрунтям яких є концептуальні положення про міжособистісні взаємини та спілкування Л.С. Виготського, В.В. Давидова, Д.Б. Ельконіна, Г.С. Костюка, М.І. Лісіної, О.М. Леонтьєва, С.Д. Максименка, С.Л. Рубінштейна, постає нове бачення психологічних проблем розвитку особистості, починаючи з ранніх етапів онтогенезу. В працях Б.Г. Ананьєва, Г.М. Андрєєвої, О.О. Бодальова, Я.Л. Коломінського, Б.Ф. Ломова, В.В. Москаленко, В.М. М’ясищева, А.В. Петровськогоплідно проаналізовані теоретико-методологічні засади дослідження проблеми міжособистісних взаємин.

Об’єкт дослідження – діти старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – симпатії та антипатії серед дітей старшого дошкільного віку.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити психологічні особливості прояву симпатій та антипатій у дітей дошкільного віку.

Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання:

- здійснити аналіз літератури з проблеми дослідження

- визначити основні теоретичні підходи до проблеми міжособистісних взаємин

- розкрити особливості прояву симпатії та антипатії в дошкільному дитинстві.

- провести експериментальне дослідження особливостей міжособистісних взаємин дітей з однолітками, зокрема прояви симпатії та антипатії, зробити відповідні висновки.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження: теоретичний аналіз і систематизація наукових літературних джерел; психологічний експеримент; бесіда; стандартизовані опитувальники; методи математичної статистики.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Психологія симпатій та антипатій у дошкільному дитинстві

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.