Психологічні особливості соціалізації дітей старшого дошкільного віку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 58

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 5

1.1 Психологічні особливості дітей старшого дошкільного віку. 5

1.2 Становлення дошкільника як соціальної особи. 10

1.3 Особливості впливу сім’ї та дошкільного закладу на процес соціалізації дошкільника  16

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. 24

2.1 Константувальний експеримент. Діагностика рівня соціалізованості старших дошкільників. 24

2.2 Формувальний експеримент. Реалізація педагогічних умов соціалізації дитини старшого дошкільного віку. 29

2.3. Контрольний експеримент. Аналіз результатів педагогічного експерименту  34

ВИСНОВКИ.. 42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 44 

Вступ

Актуальність теми. Кожна дитина народжується для життя серед людей. Навчити її жити в гармонії з оточенням, домовлятися і укладати угоди, радіти спілкуванню з дорослими та однолітками, організовувати продуктивну спільну діяльність, орієнтуватися на норми припустимої та соціально схвалюваної поведінки, здійснювати свідомі вибори, надавати перевагу одним людям і відмовляти у прихильності іншим, виходити з конфліктів з найменшими втратами, поводитися совісно навіть за умови відсутності контролю з боку дорослого – все це вкрай важливо для дошкільника, як особистості, що лише розпочинає свій життєвий шлях.

Означена проблема – одна з найактуальніших у сучасній соціально-педагогічній науці, її вагомість підтверджується в державних освітянських документах, передусім у Національній доктрині освіти в Україні в ХХІ столітті. У цьому та інших документах підкреслюється, що ключовими концептуальними та ціннісними орієнтирами сучасної дошкільної освіти є соціальний розвиток особистості як суб’єкта культури, її самодетермінація в становленні спільності «дитина» – «соціум» [21].

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні привертає увагу педагогів до таких важливих сторін соціального розвитку малюка, як його гармонійна адаптація до нових умов життя та соціалізація (засвоєння ним соціальних вимог і правил для нормального функціонування в соціумі, прийняття норм співжиття в соціальній групі з одночасним збереженням власної індивідуальності) [3].

У зв’язку з цим дошкільному навчальному закладу відводиться особливе завдання – спільно з сім’єю стати провідною соціальною інституцією соціалізації, яка забезпечує запровадження соціально-педагогічного супроводу соціалізації особистості у дошкільному дитинстві, спрямовує на розвиток соціально та індивідуально значущих рис особистості та її успішне функціонування як суб’єкта власної життєдіяльності у суспільному довкіллі.

Внаслідок зміни суспільних орієнтирів та відносин система цінностей і способу життя людей сьогодні об’єктивно потребує певного переоцінювання і усвідомленого переосмислювання. Тому для педагогів одним із завдань є пошук нових підходів до розв’язання проблеми введення дитини у соціальне середовище, тобто до світу людей. Під час взаємодії з оточуваючими відбувається соціалізація дитини, засвоєння нею відповідної системи цінностей, норм національної та загальнолюдської культури.

Розробленість проблеми. Проблеми соціалізації особистості розглядалися з філософських, соціологічних, психологічних, культурологічних, педагогічних позицій. Серед учених, які суттєво вплинули на дослідження проблеми соціалізації, слід назвати Г. Гіддінгса, Е. Дюркгейма, Е. Еріксона, Дж. Міда, Т. Парсонса, Г. Тарда, З. Фрейда та ін. Загальній соціалізаційній проблематиці присвятили свої роботи Г. Андрєєва, В. Зеньковський, Р. Овчарова, С. Русова, В. Семенов, О. Сухомлинська, В. Сухомлинський та ін. [38; 41]

Розроблено сучасні концепції соціалізації особистості (Н. Голованова,І. Звєрєва, Г. Лактіонова, А. Мудрик, С. Савченко, С. Харченко); розкрито соціально-психологічні аспекти соціалізації з урахуванням вікових особливостей (В. Абраменкова, І. Бех, Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Кононко, В. Кудрявцев, О. Леонтьєв, В. Мухіна, А. Петровський, Т. Рєпіна, Д. Фельдштейн); соціально-педагогічні засади проблеми з урахуванням нової соціокультурної ситуації характеризуються у дослідженнях Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, Ю. Василькової, І. Звєрєвої, А. Капської, Л. Коваль, С. Литвиненко, Л. Новікової, А. Рижанової, Л. Штефан.[23; 36]

Аналіз психолого-педагогічної літератури показує недостатню роздробленість проблеми соціалізації старших дошкільників та перспективність вивчення даного питання в умовах дошкільного закладу. Це дало підставу до вибору теми: «Психологічні особливості соціалізації старших дошкільників».

Об’єкт дослідження – проблема соціалізації дошкільників.

Предмет дослідження – психологічні особливості соціалізації старших дошкільників.

Мета нашого дослідження – визначити психологічні особливості соціалізації дітей старшого дошкільного віку.

Завдання:

1. Вивчити психологічні особливості дітей старшого дошкільного віку.

2. Охарактеризувати процес становлення дошкільника як соціальної особи.

3. Визначити особливості впливу сім’ї та дошкільного закладу на процес соціалізації дошкільника.

4. Експериментально дослідити рівень соціалізації дітей старшого дошкільного віку.

5. Апробувати методику підвищення рівня соціалізації старших дошкільників.

Гіпотеза нашого дослідження: якщо створити оптимальні педагогічні умови соціалізації для дитини старшого дошкільного віку, то можна істотно вплинути на рівень розвитку соціалізації дітей, сприяти більш ефективній взаємодії, взаєморозумінню, вмінню бути доброзичливими, терпимими, толерантними по відношенню до інших.

Методи дослідження:аналіз і синтез психолого-педагогічної літератури, спостереження, бесіда, експеримент і метод математичної обробки результатів.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось на базі ДНЗ №50 у м. Рівне. У дослідженні взяли участь 44 дитини старшого дошкільного віку.

Структура роботи: курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. 

Закрити

Психологічні особливості соціалізації дітей старшого дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.