Вибірковість дітей у ставленні до однолітків

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 32

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

План 

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичні основи міжособистісних стосунків у дитячому колективі 5

1.1. Загальне уявлення про стосунки. 5

1.2. Особливості міжособистісних стосунків дошкільників. 9

1.3. Диференціація у стосунках з однолітками. 15

Розділ ІІ. Експериментальне дослідження. 19

2.1. Організація експериментального дослідження. 19

2.2. Аналіз результатів дослідження. 22

Висновки. 27

Список використаної літератури. 30

Додаток. 33 

Вступ

Поступальний розвиток України як незалежної держави, кардинальні перетворення в соціально-економічній сфері, зміни освітніх пріоритетів передбачають обґрунтування і реалізацію нових методологічних засад виховання підростаючого покоління, зокрема на етапі переходу від дошкільного до молодшого шкільного віку як основи соціокультурного розвитку особистості. Про це свідчать основні державні документи в галузі освіти: Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні», - в яких зазначено, що в сучасному суспільстві найвищою соціальною цінністю стає Людина, та наголошується на необхідності пошуку оптимальних шляхів особистісного розвитку.

Вагомими чинниками розвитку особистості в дитячому віці є ті взаємини з однолітками, в які вступає дитина під впливом соціального оточення, передусім, сім'ї та різних виховних інституцій.

В контексті наукових теорій духовного розвитку людини, підґрунтям яких є концептуальні положення про міжособистісні стосунки і спілкування О.О.Бодальова, Л.С.Виготського, М.І.Лісіної, Д.Б.Ельконіна, постає нове бачення психологічних проблем розвитку особистості, починаючи з ранніх етапів онтогенезу.

В працях В. В. Абраменкова, Л.С.Виготського, О.О.Бодальова, Я.Л.Коломінського, М.І.Лісіної, О.М.Леонтьєва, С.Д.Максименка, С.Л.Рубінштейна та інших плідно проаналізовані теоретико-методологічні засади дослідження проблеми міжособистісних стосунків. Здійснений аналіз робіт з вікової та педагогічної психології дав можливість констатувати наявність досить активного інтересу дослідників до питань онтогенезу спілкування та міжособистісних стосунків (Л.С.Виготський, М.І.Лісіна) та впливу міжособистісних стосунків на емоційний та психічний розвиток дитини, на формування її особистості в цілому (Я.Л.Коломінський, Р.В.Павелків). Але у психологічній літературі недостатньо висвітлені особливості щодо формування вибірковості дітей у ставленні у однолітків.Тим часом, це надзвичайно важливий період соціального, а відтак і комунікативного розвитку особистості дитини, становлення її зв’язків з оточуючими дітьми.

Отже, соціальна значущість і недостатня розробленість теоретичних і прикладних аспектів зазначеної проблеми зумовлюють актуальність обраної нами теми дослідження «Вибірковість дітей у ставленні до однолітків».

Мета курсової роботи – проаналізувати формування вибірковості у дітей.

Об’єкт – система міжособистісних взаємодій у спільноті.

Предмет – стосунки дітей у спільнотах.

Завдання дослідження:

1) виконати аналітичний огляд щодо теоретичних основ міжособистісних стосунків у дитячому колективі;

2) встановити наявність вибірковості дітей у ставленні до однолітків.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використовувалися теоретичні методи: аналіз, осмислення й узагальнення наукової психологічної літератури з проблеми дослідження; емпіричні методи: соціометричний експеримент, статистичні методи обробки даних.

Експериментальна робота проводилася на базі дошкільного навчального закладу «Яблунька», яке знаходиться в с. Зелене Володимирецького району, Рівненської області. Всього дослідженням було охоплено 20 дітей (11 дівчаток, 9 хлопчиків) старшого дошкільного віку.

Закрити

Вибірковість дітей у ставленні до однолітків

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.