Психологічні особливості диспозиційної системи особистості у функціонально неспроможній родині

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 53

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ДИСПОЗИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОСОБИСТОСТІ У СІМЕЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 5

1.1. Підходи психологічної науки до розуміння диспозиційної системи особистості 5

1.2. Загальна характеристика особистісного розвитку підлітка. 9

1.3. Функціонально неспроможна родина як особливий фактор впливу на формування диспозиційної системи підлітка. 13

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСПОЗИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДЛІТКІВ ІЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ.. 23

2.1. Організація та методики проведення експериментального дослідження. 23

2.2. Обробка та аналіз результатів дослідження. 27

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ДІТЕЙ  З ФУНКЦІОНАЛЬНО НЕСПРОМОЖНИХ СІМЕЙ.. 36

ВИСНОВКИ.. 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 49

ДОДАТКИ.. 50 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Кожне суспільство має унікальну цінністно-орієнтаційну структуру, у якій відбивається самобутність даної культури. Важливими та актуальними поняттями нашого суспільства була і залишається гармонічна і щаслива сім’я. Однією з умов існування щасливої сім’ї є здорові родинні стосунки. Необхідно щоб ці стосунки були добрими, щирими, повними кохання, взаєморозуміння та взаємоповаги.

Дорослішання з „дитини в підлітка” незмінно супроводжується прагненням більш заглиблено зрозуміти себе, розібратися у своїх почуттях, настроях, думках, відносинах. Життя підлітка повинне бути заповнене якимись змістовними відносинами, інтересами, переживаннями. Саме в підлітковому віці починає встановлюватися певне коло інтересів, що поступово здобуває відому стійкість. Це коло інтересів є психологічною базою ціннісних орієнтації підлітка. У цьому віці відбувається переключення інтересів із приватного і конкретного на абстрактне і загальне, спостерігається ріст інтересу до питань світогляду, релігії, моралі й естетики. Розвивається інтерес до психологічних переживань інших людей і до своїх власних.

У кризові періоди стану суспільства неповнолітні виявляються морально не підготовленими і соціально незахищеними. Часто, не маючи достатнього життєвого досвіду, моральних переконань, не вміючи розрізнити життєві цінності від мнимих, штучних, вони закріплюють у своїй свідомості і поведінці негативні тенденції суспільного розвитку.

Дана тема є розкритою частково у працях вітчизняних (Б.Воронович, Н.Ю.Максимова, О.Я.Савченко, С.П.Тищенко) та закордонних психологів (М.І.Буянов, Е.Г.Ейдеміллер, С.В.Ковальов, А.Адлер, К.Хорні, Е.Берн, Л.Харт, В.Сатир). Зазначені автори описують вплив дисфункційної сім'ї на формування потреб, інтересів, а також рис характеру дитини, рівня та адекватності її самооцінки. Проте, проблема розкриття психологічного змісту таких елементів спрямованості, як: соціальні установки, ціннісні орієнтації та в цілому диспозиційна система особистості у підлітковому віці в умовах функціонально неспроможної сім'ї потребує глибшого дослідження та подальшої розробки.

Об'єкт дослідження становить сфера спрямованості особистості підлітка з функціонально неспроможної сім'ї.

Предметом дослідження є диспозиційна система особистості дитини підліткового віку з функціонально неспроможної сім'ї.

Метою курсової роботи є розкриття психологічного змісту сфери смислових соціальних установок, інтересів, ціннісних орієнтацій особистості в контексті функціонально неспроможної сім'ї та окреслення шляхів психокорекції порушень у формуванні диспозиційної системи особистості.

Мета дослідження зумовила вирішення таких завдань:

визначити роль складових частин диспозиційної системи, як елементів спрямованості особистості та регуляторів її поведінки;

здійснити теоретичний аналіз соціально-психологічних чинників впливу на диспозиційну систему особистості;

дослідити психологічний зміст диспозиційної системи особистості у підлітковому віці в умовах функціонально неспроможної та нормально функціонуючої сім'ї;

окреслити шляхи профілактики та психокорекції відхилень у диспозиційній системі особистості дитини.

Методи дослідження: теоретичний аналіз проблеми на базі літературних джерел з обраної проблематики; аналіз, порівняння, узагальнення та систематизація емпіричних даних; діагностичні методи, статистичні методи обробки даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрити

Психологічні особливості диспозиційної системи особистості у функціонально неспроможній родині

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.