Використання етичних бесід у вихованні людяності дітей дошкільного віку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 65

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИХОВАННЯ ЛЮДЯНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 6

1.1. Людяність як психолого-педагогічна проблема в науковій літературі 6

1.2. Особливості виховання людяності у дітей дошкільного віку. 15

1.3. Виховання людяності дітей дошкільного віку: технологічний аспект. 27

1.4. Етичні бесіди як метод виховання людяності в дошкільників. 31

РОЗДІЛ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕТИЧНИХ БЕСІД ЯК МЕТОДУ ВИХОВАННЯ ЛЮДЯНОСТІ 35

2.1. Рівні сформованості людяності у дітей  дошкільного віку. 35

2.2. Формування людяності засобами етичних бесід з дітьми. 40

2.3. Аналіз результатів проведеного експериментального дослідження. 50

ВИСНОВКИ.. 54

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 57

ДОДАТКИ.. 59 

ВСТУП

Актуальність дослідження. Умови сьогодення ставлять перед особистістю багато завдань та вимог. Особливо вимогливим є навколишнє соціальне середовище, адже для успішної життєдіяльності потребується різнобічна сумісність із навколишнім. Варто зазначити, що внаслідок зміни суспільних орієнтирів та відносин усталена система людських цінностей і способу життя людей сьогодні об'єктивно потребує певного переоцінювання й усвідомленого переосмислення. Тому для психологів та педагогів одним із завдань є пошук нових підходів до розв'язання проблеми виховання людяності у підростаючого покоління

Моральною є людина свідомо гуманна. Проблеми виховання гуманності, людяності і любові до людей, ознайомлення із соціальною дійсністю завжди були центральними у вихованні дошкільнят. Визначаючи суть спрямованості особистості, С.Л. Рубінштейн відзначав, що серце людини все зіткане з її ставлень до інших: те, чого вона варта, цілком визначається тим, до яких людських стосунків вона прагне.

Зазвичай ознайомлення дошкільнят зі світом людей реалізувалося в педагогічному процесі дитячого садка як важливе завдання розумового (життя і праця дорослих) та морального (дорослий як взірець для наслідування, носій моральних норм) виховання. Відповідно будувалися програми навчання і виховання, система занять та робота в повсякденному житті. Зокрема, у дітей традиційно формували уявлення про норми моралі, що регулюють ставлення до людей, до самого себе, а також їх вчили перетворювати ці норми у засоби самостійної регуляції поведінки та взаємин з оточенням.

Людина, її місце в системі соціальних взаємин — центральна проблема морального виховання. Сьогодні до актуальних завдань морального виховання відносять формування гуманного ставлення до навколишнього, виховання колективістської спрямованості поведінки, працелюбності, морально-вольових якостей особистості (чесності, скромності, відповідальності тощо). Зауважимо: питома вага нормативного регулювання поведінки зменшується насампередчерез послаблення соціального контролю, що є наслідком демократизації суспільного життя та зниження авторитету старшого покоління. Зростає значення самостійного регулювання поведінки людини на основі гуманістичних цінностей. Адже насправді моральною є людина, свідомо гуманна, яка інакше не може діяти, незалежно від того, буде чи не буде винагороджений її вчинок. Звички гуманної поведінки формуються з дитинства, передусім у взаєминах із дорослими та однолітками.

Під час взаємодії з оточуючими відбувається соціалізація дитини, засвоєння нею відповідної системи цінностей, норм національної та загальнолюдської культури.

Зазвичай, ознайомлення дітей зі світом людей розглядалося як складова розумового і морального розвитку та виховання дітей. Зазначимо традиційні аспекти морального виховання: це, зокрема, формування у дітей початкових уявлень про суспільні норми моралі, що регулюють ставлення до інших людей, їх діяльності та до самого себе, а також перетворення цих норм на засоби самостійної регуляції поведінки та побудови взаємин з оточуючими. Актуальними питаннями є питання формування гуманного ставлення до людей, виховання колективістської спрямованості поведінки, працьовитості, морально- вольових якостей (чесності, відповідальності тощо).

У дошкільному віці закладаються основи соціальної компетентності дитини: вміння орієнтуватись у світі людей; здатність розуміти інших, їх потреби, особливості поведінки; вміння поважати людей, допомагати їм, турбуватися про них, обирати відповідні ситуації спілкування та спільної діяльності. Соціально компетентна дитина здатна відчувати своє місце в системі людських стосунків, а отже, й адекватно поводитись. Відкритість дитини до світу людей — це особистісна потреба, вона володіє навичками соціальної поведінки, свідомого ставлення до себе як вільної самостійної особистості та до своїх обов'язків, що визначаються зв'язками з іншими людьми; готовністю сприймати соціальну інформацію; вмінням співчувати й співрадіти, співпереживати, бажанням пізнавати людей, робити добрі вчинки.

Аспекти виховання людяності дітей дошкільного віку активно і плідно вивчаються педагогами, психологами. Це аспект проблеми розкривається в роботах учених: Т.І. Поніманської, O.JI. Кононко, В.Г.Зазикіна, А.К.Маркової, І.Н.Семенова, Е.С.Логінової, К.А.Абульхановой, Л.І.Берестової, A.A.Бодальова, A.A.Деркача, Е.А.Климова, В.В. Абраменкової, М. Гончарової- Горянської, Д.Е. Егорова, Г.В. Марчук, Л. Лєпіхової.

Мета курсової роботи: визначити значення етичних бесід як методу виховання людяності у дітей дошкільного віку.

Об'єкт курсової роботи: моральне виховання дітей дошкільного віку.

Предмет курсової роботи: використання етичних бесід у вихованні людяності дітей дошкільного віку.

Відповідно до мети, об'єкта та предмета дослідження поставлено наступні завдання:

■ виявити рівень сформованості почуття людяності у дітей дошкільного віку;

■ визначити умови виховання людяності у дітей дошкільного віку;

■ дослідити ефективність використання етичних бесід для виховання людяності.

База дослідження: експериментальна робота була проведена в дошкільному навчальному закладі №3 для дітей загального розвитку, м. Рівне. В групі дітей молодшого дошкільного віку. В дослідженні брали участь 17 дітей.

Закрити

Використання етичних бесід у вихованні людяності дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.