Дидактична гра як чинник розвитку дошкільників 1

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ.. 5

1.1. Поняття особистості та особливості її розвитку в дошкільному віці 5

1.2. Гра як провідна діяльність дошкільників. 8

1.3. Дидактична гра як засіб розвитку дошкільника. 17

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ НА РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКА.. 21

2.1 Методика дослідження. 21

2.2. Аналіз результатів дослідження. 24

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ДОДАТКИ.. 41

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Виховання нових поколінь починається з дошкільного дитинства — важливого етапу становлення людини, коли формуються уміння мислити, усвідомлення сприймати навколишній світ і самого себе, спілкуватися з іншими людьми. Роль дошкільного виховання та навчання в процесі формування інтелектуального потенціалу суспільства є надзвичайно важливою. Мислення дітей, способи його пробудження і розвитку є важливим чинником навчання і життєдіяльності.

Формування у дітей певного обсягу знань про навколишні предмети і явища та способів мислительної діяльності — уміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити прості узагальнення, складають зміст розумового виховання.

У дошкільному віці значна роль у вихованні належить грі. Знання дітей у ході гри перетворюються, вдосконалюються, набувають нового рівня засвоєння й усвідомлення. У середньому і старшому дошкільному віці дидактичні ігри розвивають увагу, кмітливість, винахідливість, уточнюють знання про навколишнє, систематизують і узагальнюють їх.

Досвід вихователів дошкільних закладів переконує, що використання дидактичних ігор в роботі зі старшими дошкільниками сприяє розвитку логічного мислення та формує здатність до розумової праці. Інтелектуальна діяльність ґрунтується на активному мисленні, пошукові різних способів виконання певного завдання і вже в дошкільному віці за певних умов вона може стати звичною для дитини.

Співробітництво, співтворчість педагога і дитини, спрямовані на опанування дитиною усіх складових культури: знань, досвіду, діяльності людських взаємин. Педагог і вихованці — активні співучасники освітньо-виховного процесу.

Наукові проблеми розумового виховання дітей дошкільного віку є темою досліджень таких вчених, як: Г.Леушина, В.Логінової, Л.Парамонової, М.Подьякова, Т.Турунтаєвої, В.Ядешко; виховання дітей у грі: Л.Артемової, Р.Жуковської, Д.Менджерицької, Н.Михайленко, С.Новосьолової, А..Сорокіної та ін.

Поряд з цим, слід констатувати недостатню розробленість окремих проблем гри, а також незадовільний стан впровадження у практику роботи дошкільних закладів науково-методичних досягнень. Тому темою нашого дослідження ми обрали: “Дидактична гра як чинник розвитку дошкільників”.

Об’єктом дослідження є розвиток дітей дошкільного віку.

Предметом дослідження — гра як чинник розвитку дошкільника.

Мета курсової роботи – дослідити роль дидактичної гри у розвитку дошкільника.

При проведенні нашого дослідження ми ставили такі завдання:

- проаналізувати стан досліджуваної проблеми в сучасній психологічній та методичній літературі;

- розкрити значення дидактичних ігор у розвитку психічних процесів дошкільників;

- провести діагностику рівня розвитку дошкільників;

- оцінити ефективність використання дидактичних ігор у розвитку дітей дошкільного віку.

Методи дослідження: Для вирішення поставлених у дослідженні завдань використовувалася сукупність методів. Загальнонаукові методи: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. Емпіричні методи: спостереження, тестування, методи кількісної та якісної обробки результатів дослідження.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрити

Дидактична гра як чинник розвитку дошкільників 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.