Вікові особливості розвитку особистості на різних вікових етапах

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 54

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження вікових особливостей розвитку особистості на різних вікових етапах. 5

1.1. Загальні проблеми вікової психології 5

1.2. Характеристика періоду новонародженості 9

1.2.1. Загальна характеристика немовлячого періоду. 12

1.3. Психічний розвиток дитини у ранньому та дошкільному віці 18

1.4.Психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 24

1.5. Особливості розвитку підліткового та юнацького віку. 26

1.6.Психічний розвиток особистості в період дорослості та старіння. 31

Розділ.2. Методичні аспекти психодіагностики і психологічні особливості розвитку особистості на різних вікових етапах. 35

2.1. Загальна характеристика методик дослідження особистості. 35

2.2. Методики досліджень характеру. 41

2.3. Метод психологічного спостереження . 50

Висновок. 52

Література. 55

Вступ

Предметом вікової психології є вивчення у людини на різних вікових етапах гри, навчання праці, спілкування тощо, формування психічних якостей підростаючої особистості, появу новоутворень, які виникають з віком у психіці дітей, підлітків, юнаків, дорослих і людей похилого віку. Предметом вікової психології є розкрит­тя співвідношення природних факторів (спадковість, визрівання організму тощо) і суспільних засобів, за допомогою яких реалізуються можливості психічного роз­витку людини. До предмету вікової психології входить вивчення рушійних сил ін­дивідуального розвитку психіки людини, дослідження закономірностей переходу від попередніх до наступних періодів розвитку психічних функцій, а також вивчення індивідуальних психологічних відмінностей у розвитку людей різних ві­кових груп.

Вікова психологія має тісні зв'язки з іншими науками про людину. Вона, насамперед, зв'язана із філософією як наукою, від якої відокремились всі галузі психології. Особливо зв'язані з філософією різноманітні теоретичні положення вікової психології. Після відокремлення психології від філософії певний час існувала одна галузь знань - психологія, яка вивчила і вивчає закономірності ви­никнення, розвиток і формування психіки у людини, тварини. Пізніше відбувся процес диференціації психології. Так виникла генетична психологія, яка у свою чергу відокремила вікову, порівняльну психологію та психологію народів. Цілком природньо, що вікова психологія зв'язана з цими галузями знань, які об'єднуються у генетичну психологію. (Порівняльна психологія досліджує філогенез психіки шляхом порівняння основних форм психіки тварин і людини; психологія народів вивчає історичний розвиток психіки людини шляхом зіставлення психології різ­них племен, народів і націй).

Вікова психологія зв'язана з педагогічною психологією та її галузями. Цей зв'язок обумовлений тим, що розвиток людини відбувається в умовах навчання, виховання та збагачення соціальним досвідом. Педагогічна психологія досліджує психологічні основи навчально-виховного процесу. Ця галузь знань розділилась на психологію навчання і психологію виховання. Вікова психологія зв’язана й з іншими галузями психології. Серед них:

1) диференціальна психологія - галузь психології, що вивчає індивідуальні і гру­пові відмінності у психіці людей, як впливають на ці відмінності статеві особ­ливості, відмінності організму, його нервової системи тощо. З цієї галузі знань вийшла індивідуальна психологія, що вивчає індивідуальні особливості і психічних функцій людини, і групова психологія, що вивчає психологію поведінки соціальних груп. Спільним тут є з'ясування особливостей прояву психічних функцій у людей, різних за віком, які входять до цих соціальних груп;

2) соціальна психологія, що вивчає взаємовідносини людей у малих групах, колективах та їх вплив на психіку і діяльність підростаючої особистості, яка формується у певних життєвих групах, колективах, сім'ї, виконуючи у них певні функції і ролі;

3) психологія праці, що вивчає психологічні проблеми трудової діяльності, зо­крема, інженерну психологію, яка розглядає об'єктивні закономірності про­цесів інформаційної взаємодії людини і технічних засобів за певних умов природного і соціального середовища. Наприклад, тут вікова психологія дає дані про мікровікові особливості людей приблизно у межах від 18 до 60 років;

4) геронтопсихологія, що вивчає психічні функції, пов'язані зі старінням орга­нізму, зміною форм активності людей похилого віку тощо;

5) психологія важковиховуваних осіб різних вікових груп;

6) спеціальна психологія, яка вивчає психологічні особливості номальних дітей і дорослих;

7) психогігієна, яка вивчає заходи, спрямовані на збереження й зміцнення пси­хічного здоров'я людей різних груп тощо.

Закрити

Вікові особливості розвитку особистості на різних вікових етапах

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.