Діагностика ціннісних орієнтацій особистості

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 44

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Методологічні та теоретичні основи поняття «особистість» та проблеми цінностей  7

1.1. Визначення поняття „особистість" та окреслення її структури. 7

1.2. Ціннісні орієнтації як складова спрямованості особистості 10

1.3. Формування ціннісних орієнтацій майбутнього педагога. 15

1.4. Особливості формування ціннісних орієнтацій у юнацькому віці 18

Розділ ІІ. Життєві плани, ціннісні орієнтації і моральний вигляд молоді 25

Висновок. 41

Список використаної літератури. 44

Вступ

Проблеми, що пов'язані з людськими цінностями, займають одне з провідних місць у дослідженні соціальної детермінації людської поведінки, її саморегуляції та прогнозуванні. Формування ціннісних орієнтацій сприяє процесу розвитку особистості в цілому. Як один з елементів структури особистості, вони відіграють вирішальну роль у регуляції поведінки, формуванні світогляду, переконань, виборі життєвого шляху, особливо на етапі становлення професійно-трудової діяльності в юнацькому віці. Саме завдяки цінностям особистість відчуває себе цілісно в оточуючому її світі.

Світ цінностей – це насамперед світ культури, сфера духовної діяльності людини, її моральної свідомості. Особливість ситуації в суспільстві, у якій проходить формування духовності особистості, полягає в тому, що цей процес відбувається в умовах послаблення політичного та ідеологічного прессінгу, розширення соціальної самостійності та ініціативи молоді. Це веде за собою, як наслідок, критичне осмислення досвіду попередніх поколінь, нові уявлення про своє професійне майбутнє та майбутнє суспільства. У наш час втрати старих, непридатних для життя орієнтирів і тимчасового духовного бездоріжжя, в час, коли майже щоденно виповзають проповідники чужих нашій суті ідеологічних норм, що справляють руйнівний вплив на свідомість особистості, важко переоцінити значення ціннісних орієнтацій як умови розвитку особистості суб'єкта, особистості, здатної до самостійного і відповідального вибору.

Особистісні цінності виступають як своєрідні відношення зі світом, які узагальнені і перероблені досвідом соціальної групи. Тому вони фактично не залежать від ситуативних факторів і, можливо, тому не завжди чітко усвідомлюються, зокрема до того часу, поки не стають об'єктом рефлексії.

Дослідженням ціннісних орієнтацій студентської молоді займались Н. Є. Бондар, А. А. Козлов, З. В. Сікевич, В.Т. Лісовський, К. А. Нечаєва, І. А. Райгородська, Н. І. Стрелянова, Є. А. Подольська, А. М. Мордовець, І. Г. Попова.

У ряді досліджень відмічається, що юнацький вік сензитивний для утворення ціннісної орієнтації в якості стійкої особистісної властивості, яка впливає на становлення світогляду учнів, їх відношеннь з довкіллям. Саме у цьому віковому періоді " закладається здатність об'єктивної оцінки самого себе і довкілля, що найбільше впливає на становлення закономірностей, які згодом вказуватимуть на позицію у житті вже дорослої людини". Провідною у цей час є навчально-професійна діяльність, в якій реалізується готовність юнака до самовизначення і яку вважають психічним новоутворенням цього віку [4]. Адже юнацький вік є тим періодом життя, коли індивід стає готовим не стільки до самовизначення, скільки до життя як суб'єкт власної діяльності [10; с. 152].

Особистість переходить на якісно новий – усвідомлюваний етап становлення, відбувається її друге народження [8]. Складається більш-менш цілісний світогляд та формується готовність до самовизначення. Юнак – це вже особистість як суб'єкт суспільних стосунків, що активно будує образ світу, спрямований у майбутнє. Завдяки віковим новоутворенням відкривається можливість обирати життєвий шлях і нести відповідальність за цей вибір.

Наше сьогоднішнє життя проходить під знаком глобальних змін в суспільстві, суспільній свідомості, і від нашого сьогоднішнього вибору шляхів розвитку залежить наше майбутнє. Поза сумнівом, вибір сучасних випускників шкіл закладає основи їх майбутнього положення, і цей вибір, життєві цінності молоді формуються не без допомоги старшого покоління - батьків, вчителів. Але тут виникає суперечність: нинішня молодь житиме в абсолютно нових умовах, а що про них знає старше покоління? Наші батьки навіть не можуть собі це представити, і тому немає і не може бути готових схем життя в 21 столітті. Очевидно, потрібно надати молодятам повну самостійність, без якої вони не зможуть виробити з себе справжніх людей. Суперечність між самосвідомістю особи і ступенем готовності суспільства прийняти його і сприяти його подальшому саморозвитку, що зароджується, - одна з найфундаментальніших суперечностей суспільної життєдіяльності, зв'язане з прагненням до збереження стабільності і в той же час до постійного самооновлення. Здатність до такого оновлення залежить від того, наскільки та або інша суспільна організація враховує реальні потреби і інтереси молоді. Від того, які цінності сьогоднішньої молоді, залежить її майбутнє і майбутнє суспільства в цілому, тому важливо щепити такі суспільно-корисні цінності, які є вічними, які існували і за попередніх діб. А недовіра до юності, її цінностям - це недовіра до свого майбутнього.

Дуже часто доводиться чути від старшого покоління, що наше життя сьогодні не те, що раніше, що наше суспільство повинне змінитися. Але що потрібно зробити для цього? В першу чергу, тільки з глибокої переконаності всіх і кожного в тому, що суспільство потребує корінного оновлення, зростає енергія масового творення, без якої немислимий крутий перелом у всіх сферах суспільного життя. Процес оновлення також припускає небувале підвищення питомої ваги творчого потенціалу, яким така багата юність. У молоді завжди найближчі і безпосередні відносини з майбутнім суспільства, тому необхідно узяти курс на підвищення відповідальності і самостійності, розширення прав молоді. І, нарешті, застава успішного дозволу проблем - в нерозривній єдності слова і справи.

Отже, життєві цінності сьогоднішньої молоді визначають образ нашого “завтра”, тому актуальність теми не ставиться під сумнів. З'ясувати, які ж ці цінності і під впливом чого вони формуються, - ось задача даної роботи.

Тому проблеми молоді досліджуються як в контексті всього суспільства, його основних характеристик, структурних зсувів і змін, так і диференційовано — як особливої соціальної групи, з властивими їй ознаками і властивостями. Слід помітити, що проблеми молоді багато в чому пов'язані і з тими об'єктивними процесами, які протікають в сучасному світі: урбанізацією, підвищенням питомої ваги в суспільстві пенсіонерів, осіб похилого віку, скороченням народжуваності і т.д. Але разом з тим молодіжні проблеми мають і свою специфіку, опосередковані нашою дійсністю у всій повноті, тією політикою, яка проводилася по відношенню до молоді.

Сучасна молодь проходить своє становлення в дуже складних умовах ломки старих цінностей і формування нових соціальних відносин. Звідси розгубленість, песимізм невіра в майбутнє.

Закрити

Діагностика ціннісних орієнтацій особистості

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.