Психологічний аналіз розвитку мови у дітей дошкільного віку

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 39

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного та шкільного віку. 7

1.1. Закономірності та принципи навчання дітей рідної мови. 7

1.2. Психологічні основи розвитку мови дітей. 15

Розділ ІІ. Психологічне дослідження розвитку мови дітей 3-5 років (на прикладі двох груп дитячого садка № 43 м. Рівне). 23

2.1. Методика дослідження. 23

2.2. Результати та їх обговорення. 25

2.3. Підсумок дослідження. 31

Висновки. 34

Список використаної літератури. 39

Вступ

Актуальність теми. Оволодіння рідною мовою як засобом людського спілкування й пізнання є одним з найважливіших надбань дитини в дошкільному та шкільному віці — найбільш сензитивному до засвоєння мови. Якщо дитина не досягла певного рівня мовного розвитку до п'яти-шести років, то цей шлях, як правило, «не може бути успішним на більш пізніх вікових етапах». Вихователі дитячих садків покликані розвивати усну мову дітей. Ефективність роботи з розвитку мови багато в чому залежить від чітко продуманої системи педагогічного впливу, від педагогічних умінь та психологічних знань.

Психологічною основою розвитку мови вчення психологів та психолінгвістів про розвиток мовних функцій, усвідомлення мови дітьми (Л. С. Виготський, С.Л. Рубінштейн, Н.І. Жинкін, Д.Б. Ельконін, А.К. Маркова, Г.М. Леушина, С.М. Карпова, Ф.О. Сохін, Г.М. Розенгарт-Пупко та ін.), про мовну діяльність (О.О. Леонтьєв). Предметом психологічного дослідження є мовлення, мовленнєва діяльність, спілкування (комунікація).

Мовлення — це оволодіння і застосування особистістю певної мови в процесі її спілкування з іншими людьми, в процесі мовленнєвої діяльності. Вперше розмежування понять мови і мовлення в лінгвістичну науку ввів швейцарський вчений Фердінанд де Соссюр: «розділяючи мову і мовлення, ми тим самим відокремлюємо соціальне від індивідуального».

Радянський мовознавець Л.В. Щерба розробив тричленну мовну систему. В роботах він виділив мовну організацію, мовну систему і мовний матеріал (мовленнєва діяльність). Під мовною діяльністю Л. В. Щерба розумів «сукупність актів говоріння й розуміння».

Психологічна характеристика мовної діяльності дана О.О. Леонтьєвим. В працях він виділяє «мовну здібність» (відображення системи мови в свідомості мовця), «мовний процес» (реалізація мовної здібності), «мовний стандарт» (мова як система). Мовну здібність автор розглядає як механізм мовної діяльності. Мовна діяльність має таку ж структуру, як будь-яка інша діяльність. Мовна дія, як і будь-яка інша дія, передбачає постановку мети, планування, реалізацію плану, зіставлення мети і результата, тобто є, за О.О. Леонтьєвим, «різновидністю інтелектуального акта». Мовний акт включає два взаємообумовлених процеси — говоріння і слухання, які здійснюються на будь-якому рівні комунікації: організованому (в процесі навчальної діяльності на заняттях з рідної мови) чи стихійному (в ході спілкування дітей в процесі режимних моментів).

Заняття з навчання дошкільників рідної мови являють собою одну з форм організації навчальної діяльності. Проте діяльність ця специфічна, вона протікає на мовному рівні, в сфері комунікації, у процесі якої відбувається навчання дітей дошкільного віку рідній мові як засобу спілкування. Навчально-мовленнєва діяльність дошкільників складається з різних видів говоріння (відтворююча чи творча розповідь, переказ, розмова, запитання та відповіді) і слухання.

Кожна мовна дія обслуговується відповідними операціями. Наприклад, дія слухання тексту включає такі операції, як осмислювання почутого, розкриття смислових зв'язків, запам'ятовування тексту в ході слухання тощо. Дії переказу літературного твору потребують контролю. В дошкільному віці контроль за якістю переказу здійснює переважно вихователь. Контроль тісно пов'язаний з оцінкою. Контролюючи мовні уміння, вихователь оцінює досягнуті результати у відповідності з вимогами. Отже, переказ як вид говоріння має мотиваційно-спонукальну, аналітико-синтетичну та виконавчу сторони. Предметом переказу виступає думка, викладена в тексті, Ч його результатом є мовне повідомлення.

Отже, кожне з занять, що проводиться з навчання дітей рідної мови у дитячому садку, являє собою один із видів навчально-мовленнєвої діяльності.

Різні сторони психології мовлення та мовленнєвої діяльності розкриті у фундаментальній праці Л. С. Виготського «Мовлення і мислення» Вивчаючи формування внутрішнього мовлення у дитини, Л.С. Виготський розкриває психологічну природу мовленнєвих функцій.

Первинною формою внутрішнього мовлення, за Л.С. Виготським, є голосне мовлення, яким дитина супроводжує свої дії, як би розмовляючи сама з собою. Всередині його зароджується нова мовна функція — організації та регуляції дій і мислення. Поступово мовлення набуває скороченого, згорнутого характеру, воно стає шепітним і переходить у внутрішнє мовлення. Змінюються і його функції. На кінець дошкільного віку, за думкою вченого, центральним якісним новоутворенням психологічного розвитку дитини є поява плануючої, контролюючої мовної функції.

Л.С. Виготський на основі експериментальних матеріалів довів, що дитяче мовлення з перших своїх проявів є соціальним, воно існує як засіб спілкування з іншими людьми. Під керівництвом Л.С. Виготського, В.Є. Сиркіною вивчалась залежність егоцентричної мови від спілкування та характеру діяльності. Досліди показали, що найвищий коефіцієнт егоцентризму виявляється в ситуації спілкування з незнайомою людиною, незнайомими дітьми і зовсім зникає в ситуації із знайомими дітьми (аналогічно дослідженню Кац). Егоцентричне мовлення дійсно спостерігається у дітей, але воно є вторинним, яке виникає на основі оволодіння дитиною мовою як засобом формування думки. Егоцентричне мовлення, за Л. С. Ви-готським, не зникає, як стверджує Піаже, а переходить у внутрішнє мовлення.

Метою даної роботи є аналіз психологічних методів розвитку мови у дітей дошкільного віку.

Завданням роботи є вивчення психологічного змісту мови дитини, вивчення праць психологів-теоретиків про розвиток мовлення дитини дошкільного віку.

Об’єктом дослідження є діти дошкільного віку і мова, якою вони спілкуються.

Предметом роботи є розвиток мовлення в дитячому віці.

Робота складається зі вступу, теоретичної і практичної частини, висновків та списку використаних джерел.

Закрити

Психологічний аналіз розвитку мови у дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.