Психологічний аналіз ціннісних орієнтацій особистості

Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 46

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

1. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ  - ЦЕ СИСТЕМА ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ОТОЧУЮЧОГО.. 4

2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ   13

3.. ПОЧУТТЯ УСПІХУ У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ 30

4. ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ МОРАЛЬНИХ ПЕРЕКОНАНЬ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. 36

ВИСНОВКИ.. 46

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.. 47

ВСТУП

Однією з найактуальні­ших проблем сьогоден­ня є пошук наукових підходів до розкриття внут­рішнього світу людини, до її соціокультурної та мо­рально-духовної сутності. Відомо, що всі процеси, які відбуваються в кожній циві­лізованій державі органічно пов'язані з певним типом особистості, який суттєво впливає на рівень розвитку економічних, політичних і соціокультурних явищ. Від того, який тип особистості буде превалювати у сус­пільстві залежить його стан і благополуччя.

Сучасна соціокультурна ситуація, що склалася в Ук­раїні і країнах ближнього зарубіжжя характеризується багатьма протиріччями. Як свідчить аналіз цієї ситуації, одним з найбільш серйоз­них протиріч є протиріччя між постановкою завдань з боку суспільства щодо гар­монійного і духовного роз­витку особистості і наявним станом реалізації цих зав­дань, який свідчить про ут­вердження пріоритету мате­ріальних цінностей над ду­ховними. Проголошення де­мократичних принципів життя обумовили прагнен­ня кожної особистості до свободи, як основної кате­горії гуманістичного сус­пільства. Проте свобода, яка не підкріплюється відповідальністю, приводить до сваволі.

Ми сьогодні є свідками цих протиріч. Так, суспільс­тво, проголошуючи ідеали фізичного та морального здоров'я нації, в той же час через засоби масо­вої інформації рек­ламує культ алко­гольних напоїв, сексуальних утіх, вседозволеність, владу сили, гро­шей, що негативно впливає на форму­вання у сучасної молоді вічних ідеалів людя­ності і гармонійності.

Для того, щоб запобігти негативним впливам засо­бів масової інформації та різним проявам антикультури на свідомість і почуття учнівської і студентської молоді, необхідно створю­вати умови для формуван­ня у неї системи усталених цінностей, які визначають характер діяльності і вчин­ків кожної молодої люди­ни. Сукупність суттєво-значущих для людства цін­ностей складають сенс людського життя іпрояв­ляються в таких усталених психічних утвореннях, як настанови.

Закрити

Психологічний аналіз ціннісних орієнтацій особистості

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.