Характеристика роботи

Курсова

Кількість сторінок: 30

Платна робота

Ціна: 300.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ.. 5

1.1. Класифікація груп. 5

1.2.  Закономірності функціонування малих груп. 6

1.3. Типи міжособистісних стосунків у студентських групах. 9

1.4. Особливості спілкування членів студентської групи. 12

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ.. 16

2.1. Психодіагностика розвитку міжособистісних стосунків членів студентської групи  16

2.2. Психокорекція міжособистісних стосунків студентів. 18

2.3. Ефективність експериментальної методики психокорекції міжособистісних стосунків членів студентської групи. 20

ВИСНОВКИ.. 26

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 29

ДОДАТКИ.. 30

ВСТУП

Значущість групи для особистості полягає передусім у тому, що група є певною системою діяльності, її суб’єктом, включеним у систему суспільних відносин. Єдність змісту і форм діяльності породжує спільність психологічних рис групи, передусім “групової свідомості”. Такими рисами можна вважати групові інтереси, потреби, норми, цінності, цілі. Кожний член групи усвідомлює свою цінність для групи завдяки привласненню цих характеристик, усвідомленню психологічної спільності з іншими.

Міжособистісні взаємини — психологічний феномен, який неминуче виникає в процесі спілкування і стосується всіх сфер людського суспільства — політики, економіки, культури, побуту тощо. Зв'язок між міжособистісними взаєминами і жит­тєдіяльністю має каузальний, тобто взаємообумовлений харак­тер. Скажімо, дружні доброзичливі стосунки, які ще формуються у дошкільному віці, допомагають ефективніше справлятися з завданнями навчаль­но-виховного процесу, а це, в свою чергу, стимулює розвиток міжособистісних взаємин у бік ще більшої товариської групо­вої згуртованості.

В українській мові існує специфіка вживання термінів "взаємини" ("стосунки") та "відносини". Другий вживається, як правило, тоді, коли йдеться про зв'язок між об'єктами чи явищами - міждержавні відносини, виробничі відносини тощо. Перший використовується тоді, коли мається на увазі зв'язок між суб'єктами людського спілкування. В основі взаємин лежить ставлення особистості. Ставлен­ня — це позиція особистості до всього оточуючого і до самої себе. Прояви ставлення пов'язані з емоційними переживаннями.

Міжособистісні взаємини — суб'єктивні зв'язки і ставлення, які існують між людьми в соціальних групах; це система між­особистісних установок, ціннісних орієнтацій, очікувань, які визначаються змістом спільної життєдіяльності людей. Формувати міжособистісні взаємини з однолітками потрібно з . Це є одне з головних завдань дошкільного виховання. Від характеру таких міжособистісних стосунків залежить емоційне самопочуття студентів, розвиток їхніх моральних якостей.

У педагогічній науці та практиці великого значення надається організації спільної діяльності студентів, як важливому засобу формування в них початків колективістських взаємин, які є умовою виховання підростаючого покоління.

Тому, темою курсової роботи було обрано: “Психологічний аналіз структури студентської групи”

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити психологічні особливості процесу становлення і розвитку структури студентської групи.

Об`єкт дослідження: психологічні особливості членів студентської групи.

Предмет дослідження: процес розвитку студентської групи.

Завдання дослідження:

1. Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження;

2. Психологічний аналіз та обґрунтування особливостей структури студентської групи.

3. Визначення методів виявлення психологічних особливостей студентської групи.

4. Дослідно-експериментальна перевірка умов розвитку структури студентської групи.

Структура дослідження. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів і п`яти підрозділів, висновків, списку використаної літератури та додатку.

Закрити

Психологічний аналіз студентської групи

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.