Зміст

1. Предмет система і функції юридичної психології

2. Поняття емоційно-вольових якостей особистості та їх місце і роль у професійній діяльності

3. Правова психологія

Список використаних джерел 

2. Поняття емоційно-вольових якостей особистості та їх місце і роль у професійній діяльності

Природа емоцій і почуттів здавна цікавила людину. До різних явищ дійсності людина ставиться не тільки крізь призму свого розуму: залежно від відображення позитивних чи негативних якостей предметів у суб’єкта виникає відповідне ставлення до них – емоції і почуття.

Емоції і почуття – це своєрідне особистісне ставлення до самого себе та навколишньої дійсності. Світ емоцій і почуттів складний та багатозначний. Витонченість його організації та багатогранність вираження часто не усвідомлюються суб’єктом, а складність їх психологічного аналізу пояснюється тим, що ставлення до предметів і явищ залежить від пізнавальної діяльності та вольової активності, яку виявляє особистість. Відомо, як важко буває розказати про свої почуття, висловити переживання у мові. Слова здаються недостатньо яскравими і не можуть відобразити різні емоційні стани та їх відтінки.

Професійна діяльність працівників правоохоронних органів здійснюється в умовах, що потребують розвиненої саморегуляції психічних станів та поведінки в цілому. У повсякденному житті і при виконанні службових завдань співробітник, з огляду на значимість для нього певних ситуацій, зазнає тих чи інших переживань. Разом з тим, більшість цих ситуацій потребує контролю над їх виявленням, подолання негативних станів, наполегливості та стійкості в досягненні поставленої мети. Регулятором конкретних актів поведінки виступають емоції, почуття, воля.

Емоції – психічне відображення дійсності у формі безпосереднього переживання життєвих явищ і ситуацій, зумовленого ставленням суб’єкта до задоволення чи незадоволення потреб (страх, гнів, радість тощо). Емоції поділяють за їх якісними характеристиками (позитивні та негативні) і за модальністю (значення). Позитивні емоції закріплюють корисні пристосувальні механізми; негативні – викликаючи психологічне напруження, мобілізують на подолання перешкод, та пошук умов та засобів для досягнення бажаного результату.

Емоції ситуативно зумовлені, вони є безпосередньою реакцією на приємний чи неприємний вплив, на чуттєво відображені якості речей. Причини емоцій не завжди усвідомлюються, але обов’язково визначаються моральними та естетичними оцінками, притаманними даному суспільству. За тривалістю вони більш короткочасні ніж почуття.

Почуття – форма переживання людиною свого ставлення до об’єктів та явищ дійсності, що відзначається стійкістю та має стабільну мотиваційну значимість; це вищий продукт розвитку емоцій. Почуття формуються у людини в міру її включення в соціальні відносини, тобто при розвитку індивіда як особистості. Переживаючи ті чи інші почуття, він оперує історично виробленими поняттями (добро, зло, справедливість тощо). Сильне, абсолютно домінуюче почуття називається пристрастю.

Емоції і почуття виконують подвійну функцію – сигнальну і регулятивну. В індивідуально-психологічному плані сигнальна функція полягає в тому, що певні подразники і супроводжуючі їх емоції закріплюються, формуючи особистий емоційний досвід людини. У соціальному плані вона дозволяє одній людині зрозуміти психічний стан іншої.

Регулятивна функція полягає у формуванні ситуативних чи стійких мотивів поведінки конкретної особистості. Наші установки, готовність діяти в певному напрямі, інтереси і бажання, потяги та прагнення – усе пов’язане з емоціями й почуттями. Вони регулюють активність взаємодії людини з матеріальним та соціальним середовищем, тобто є індикатором цінності того об’єкта, на оволодіння яким спрямована дія. Готуючись до дії, людина емоційно оцінює її. Так, при зустрічі зі знайомим ми готові до певних стосунків з ним залежно від тих емоційних станів, які переважали в нашому попередньому досвіді спілкування. Це і індивідуально-психологічний аспект регулятивної функції, а соціальний полягає у впливі емоцій і почуттів на інших людей, з яким носій емоційного стану спілкується. Наприклад дратівливість слідчого передається допитуваному, а поганий настрій керівника викликає відповідні реакції у підлеглих. На цьому заснована тактика зацікавлених осіб, що в певних ситуаціях намагаються спровокувати працівника правоохоронних органів на потрібний їм емоційний стан, щоб утруднити вирішення службових завдань. Знання співробітником зовнішньої картини прояву емоційного стану дозволяє йому цілеспрямовано впливати на об’єкти службової діяльності, навмисно демонструючи конкретні стани для введення комуні канта в оману.

Емоційні стани та їх прояви, що негативно впливають на ефективність діяльності, необхідно діагностувати і усувати, застосовуючи вольові зусилля. Прояви сміливості, невиправданого ризику, мужності, самовладання, наполегливості в професійній діяльності безпосередньо пов’язані з вихованням вольових якостей.

Воля – це цілеспрямоване саморегулювання суб’єктом своєї поведінки, виражене у здатності свідомо долати перешкоди та труднощі при здійсненні дій і вчинків. Воля є регулюючим процесом, що спрямовує діяльність на досягнення бажаного результату, який передбачений у формі певної психічної моделі – мети. Досягнення результатів вольових дій пов’язане з подоланням внутрішніх і зовнішніх перешкод, з виявленням вольових зусиль, з протидією безпосереднім емоційним прагненням.

Труднощі що зустрічаються працівнику правоохоронних органів у професійній діяльності можуть бути об’єктивного та суб’єктивного характеру. Об’єктивні пов’язані з особливостями обслуговуваної території, характеристиками регіону, умовами праці та побуту, оперативною обстановкою, матеріально-технічною оснащеністю тощо. Саме подоланні таких труднощів і формуються відповідні вольові якості.

Воля виконує дві функції: спонукальну і регулятивну. Спонукальна виявляється в системі цілей, які особистість ставить перед собою, у конкретних мотивах поведінки для досягнення цих цілей. Регулятивний характер волі передбачає не тільки стримування небажаних, шкідливих для суб’єкта прагнень, а цілеспрямоване орієнтування активності в певному напрямі для досягнення максимального ефекту своєї діяльності. Інтегратором волі конкретної особи є, таким чином, вольова спрямованість, в основі якої – система поглядів на навколишній світ, розуміння мети і значимості своєї діяльності, розвиток правосвідомості, професійний інтерес та майстерність. Оцінюючи вольову спрямованість, ми говоримо про вольові, слабо вольові та безвольні особистості.

Залежно від характеру перешкод, які переборюються, розрізняють три види вольових дій: простий вольовий акт, складний та особливо складний вольові акти.

Простий вольовий акт реалізується у два етапи. Перший – безпосереднє спонукання до дії для досягнення мети, яке може бути більше чи менше усвідомленим; другий полягає в безпосередньому й швидкому реагуванні (звичайно – стереотипному). Наприклад, працівник ДАІ при порушенні правил дорожнього руху дає команду зупинитися; слідчий починає допит відразу після прибуття допитуваного тощо.

Складний вольовий акт складається із значно більшої кількості послідовно здійснюваних етапів. На першому етапі усвідомлюється мета дії, тобто те, чого суб’єкт хоче досягти – змінити своє становище, задовольнити певну потребу і т. ін. наприклад, після прибуття на місце події слідчий ставить перед собою мету – розслідувати та розкрити злочин. Чіткість та глибина усвідомлення мети опосередковується як об’єктивною стороною (особлива тяжкість злочину та його наслідків, проблематичність факту злочину, відсутність вихідних даних), так і особистісними якостями слідчого (світогляд, розвиток правосвідомості, рівень домагань, характерологічні особливості) [3, ст. 100-113].

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Загальна психологія 5

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.