План

1. Методика діагностики психічного стану (Куліков Л.В.).

2. Методика діагностування «Шкала диференціальних емоцій К. Ізарда»

Список використаної літератури

1. Методика діагностики психічного стану (Куліков Л.В.).

Методика діагностики домінуючого психічного стану «Домінуючий стан» (ДС)

Призначення цієї методики - визначення характеристик психологічного і соціально-психологічного рівнів домінуючого психічного стану.

Визначення характеристик стану здійснюється за допомогою самооцінок тестованого.

Методика є опитувальником з набором тверджень, що описують ознаки, які характеризують стан, поведінку, відношення людини до різних явищ. Оцінка міри згоди обстежуваного з кожним твердженням дається за семибальною шкалою. Це дозволило зробити опитувальник багатопараметричним, але з невеликою кількістю пунктів.

Стислість опитувальника і відсутність «незручних» тверджень дозволили використовувати його в масових обстеженнях різних вікових і соціальних груп здорових людей і тих, що мають нервово-психічні розлади.

Повний варіант методики має наступні шкали:

- шкала Ак: «активно-пасивне відношення до життєвої ситуації», характеризує міру активності відношення до життєвої ситуації;

- шкала Ба: «бадьорість-смуток»;

- шкала То: «тонус високо-низький»;

- шкала Ро: «розкутість-напруженість», шкала міри напруги;

- шкала Сп: «спокій-тривога»;

- шкала Ст: «стійкість-нестійкість емоційного тону»;

- шкала За: «задоволеність – незадоволеність життям загалом (її ходом, процесом самореалізації).

- шкала По: «позитивно-негативний образ самого себе» (додаткова шкала)

Короткий варіант опитувача має шість шкал (Ак, То, Сп, Ст, За, По)

Шкали Ак і За: несуть інформацію про причини змін психічних станів в сприятливу або несприятливу сторони.

Шали Ро і То: характеризують відставлені в часі наслідки несприятливого психічного стану.

Шкали Сп і Ст: «стержневі» характеристики станів. Несуть інформацію про чинники, що привертають до певної динаміки стану.

Шкали Ба і То: дають певну інформацію про динаміку стану (його тривалість).

Методика діагностики актуального психічного стану «Актуальний стан» (АС)

Призначення цієї методики - визначення характеристик психологічного і соціально-психологічного рівнів актуального психічного стану.

На відміну від «ДС», цей опитувальник визначає параметри психічного стану у вужчому тимчасовому масштабі.

Методика є опитувальником з набором тверджень, що описують ознаки, які характеризують актуальний стан людини. Оцінка міри згоди обстежуваного з кожним твердженням дається також за семибальною шкалою.

Методика містить п'ять шкал:

- шкала Ак-ас: «активація-деактивація»;

- шкала То-Ас : «тонус високо-низький»;

- шкала Са : «самопочуття фізичне комфортно-дискомфортне»;

- шкала З: «збудження емоційне низьке - високе».

У тексті опитувальника такі ж пункти з восьмибальними шкалами для оцінки інтенсивності переживаних почуттів (від 0 до 7, де 0 - почуття відсутнє). У цей перелік входять почуття: 1) розгубленість; 2) смуток, печаль; 3) вина, жаль; 4) страх, паніка 5) злість, гнів; 6) радість; 7) під'їм енергії; 8) радість; 9) соромливість, сором; 10) азарт; 11) байдужість.

Складаючи цей перелік почуттів, враховувалися наступні міркування.

У набір мають бути включені базальні емоції: страх, гнів, радість. Також фундаментальні емоції, виділені Ізардом, проте в переліку Ізарда мало емоцій позитивного знаку. Тому в список були додані почуття бадьорості і азарту.

Будова психологічного рівня стану

При розробці методик «ДС» і «АС» ставилася мета створити такий діагностичний інструментарій, який дозволив би отримувати інформацію про три ведучі характеристики психічного стану: активація, тонус, емоційний тон.

Початковий біологічний сенс емоції - це швидка цілісна оцінка подразника як сприятливого або несприятливого і налаштування усього організму на відповідну цій оцінці поведінку і така зміна стану організму, який дозволить реалізувати поведінку.

Соціальне положення і настрій

У психології цілком визнаний значний вплив соціально-економічних, політичних, культурних, етнічних, екологічних особливостей життя на особу, міжособові стосунки, поведінку, психічний розвиток. Слід припустити, що такий вплив є і на психічні стани і настрої.

Настрій відбиває те, що відбувається у внутрішньому світі людини, тому є усі підстави припускати деяку міру взаємозв'язку соціальних чинників психологічних феноменів.

Соціальна приналежність особи, характер і умови трудової діяльності чинять сильний вплив на багато феноменів особової динаміки, процеси емоційної сфери, психічні стани.

Та або інша престижність роду діяльності, характер самої праці або навчання, умови трудової діяльності є параметрами одночасно і соціально і особово значущими.

У вибірці осіб було виділено дев'ять соціальних груп, що розрізняються по виду професійній зайнятості. Ось деякі результати, які були отримані.

- Найбільш несприятливі параметри настрою були виявлені у безробітних, пенсіонерів і обслуговуючого персоналу. Практично усі показники стану у цих трьох груп нижче середніх в нормативній вибірці.

- В групі управлінського персоналу - найвища задоволеність життям і найвищі показники осі активації домінуючих станів порівняно з іншими групами. У ній також - і найбільш високі «оцінки самого себе». Тут позначається вплив підвищеної задоволеності життям, яке підтримується досить високим соціальним становищем.

- В групі учнів і студентів порівняно з іншими групами - найбільш високі показники осі тонусу і шкали спокою. Цю вікову групу відрізняє підвищений рівень інтенсивності почуттів. Проте найбільш низьким показником у цієї категорії випробовуваних являються показники задоволеності життя в цілому, процесом самореалізації.

- В групі підприємців понижений тонус і дуже виражена напруженість. Настрій на середньому рівні підтримується упевненістю в собі, активним відношенням до життєвої ситуації, готовністю до подолання перешкод, вірою у свої можливості.

- Група лікарів, практичних психологів і соціальних працівників відрізняється зниженими показниками тонусу і нестійкістю емоційного тону. У цій групі частіше, ніж в інших, зустрічаються розчарування, смуток, пригніченість, виражене почуття тривоги. Не виключено, що виявлені особливості настрою у людей цієї групи є наслідками «синдрому вигорання». Настрій в цій групі підтримується передусім загальною задоволеністю ходом самореалізації, в чому провідну роль грає творчий характер праці.

- В групі педагогів особливо помітно виражені тривога і напруга. Ресурсом підтримки сприятливого настрою тут виступає стійкість емоційного тону.

- В групі обслуговуючого і допоміжного персоналу різних організацій усі показники домінуючого настрою, окрім активного відношення до життєвої ситуації і стійкості емоційного тону, нижче, ніж в нормативній вибірці. Особливо помітно виражені напруженість і тривога.

Призначення методики - визначення характеристик станів і деяких інших характеристик особового рівня психічних станів за допомогою суб'єктивних оцінок обстежуваного. Основним призначенням опитувальника є діагностика відносно стійких (домінуючих) станів.

Основні шкали:

1. Шкала «Ак» : «активне - пасивне відношення до життєвої ситуації». У шкалі 8 пунктів.

Високі оцінки (менше 60 Т-балів). Виражено активне, оптимістичне відношення до життєвої ситуації, є готовність до подолання перешкод, віра у свої можливості. Відчуття сил для подолання перешкод і досягнення своїх цілей. Життєрадісність вища, ніж у більшості людей.

Низькі оцінки (менше 40 Т-балів). Пасивне відношення до життєвої ситуації, в оцінці багатьох життєвих ситуацій переважає песимістична позиція, невіра в можливість успішного подолання перешкод.

Цей параметр стану особливо важливий при діагностиці стресових станів. Експериментальне дослідження динаміки психічного стану при дії несприятливих чинників місця існування показує зростаючу роль активаційних компонентів в структурі стану.

2. Шкала «Ба» : «бадьорість - смуток». У шкалі 7 пунктів.

Високі оцінки. Підвищений, бадьорий настрій, переважає позитивний емоційний фон. Розширення інтересів, очікування радісних подій в майбутньому. Висловлено бажання діяти.

Низькі оцінки. Знижений сумний настрій, переважає негативний емоційний фон. Властиві: розчарованість ходом подій, звуження інтересів, в картині майбутнього похмурі тони, сенс майбутнього неясний. При дуже високих оцінках - пригніченість, почуття загрожуючого нещастя, гіпотимність.

3. Шкала «То»: «тонус високий - низький». У шкалі 8 пунктів.

Високі оцінки. Підвищена можливість проявляти активність і витрачати енергію, стенічно реагувати на виникаючі труднощі. Суб'єктивні відчуття внутрішньої зібраності, запаси сил, енергії. Підвищена готовність до роботи, у тому числі тривалої.

Низькі оцінки. Характерна втома, незібраність, млявість, інертність, низька працездатність. Понижена можливість проявляти активність, витрачати енергію, зменшений ресурс сил, підвищена стомлюваність. Схильність проявляти астенічні реакції на виникаючі труднощі.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Психодіагностика 22

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.