План

1. Основні форми прояву психіки та їх взаємозв'язок: психічні процеси, стани, властивості.

2. Діяльність як форма активності особистості. Структура діяльності.

3. Характеристика видів діяльності. Поняття провідної діяльності.

4. Процес оволодіння діяльністю (знання, вміння, навички).

5. Спілкування як суб'єкт-суб'єктна взаємодія.

6. Характеристика видів спілкування. Засоби спілкування.

7. Спілкування як обмін інформацією.

8. Спілкування як взаємодія.

9. Спілкування як сприймання, розуміння і оцінка соціальних об'єктів.

10. Співвідношення змісту понять „людина", „індивід", „суб’єкт;, „особистість", „індивідуальність".

1. Основні форми прояву психіки та їх взаємозв'язок: психічні процеси, стани, властивості.

Психіка — це здатність мозку відображати об'єктивну дійсність у формі відчуттів, уявлень, думок та інших суб'єктивних образів об'єктивного світу. Психіка людини проявляється у таких трьох видах психічних явищ: психічні процеси, психічні стани, психічні властивості. Психічні процеси — це короткочасні процеси отримання, переробки інформації та обміну нею (наприклад відчуття, сприйняття, пам'ять і мислення, емоції, воля тощо). Психічні стани відображають порівняно тривалі душевні переживання, що впливають на життєдіяльність людини (настрій, депресія, стрес). Психічні властивості — сталі душевні якості, що утворюються у процесі життєдіяльності людини і характеризують її здатність відповідати на певні дії адекватними психічними діями (темперамент, досвід, характер, здібності, інтелект тощо).

Психіка людини складна й різноманітна за своїми проявами. Виділяють три великі групи психічних явищ (див. таблицю 1).

Таблиця 1. Структура психіки людини.

Психічні процеси Психічні стани Психічні властивості
Відчуття
Сприйняття
Увага

Пам'ять

Мислення

Мова

Уява

Емоційні
Пізнавальні
Вольові
Характер
Темперамент
Здібності
Спрямованість


2. Діяльність як форма активності особистості. Структура діяльності.

Активність лежить в основі психічного відображення дійсності. Вона притаманна всьому живому. Характерною для людини є така форма активності, як діяльність, яка породжується потребами, мотивами та вольовими зусиллями людини.

Діяльність — це внутрішня (психічна) і зовнішня (фізична) активність людини, яку регулює усвідомлена мета. Історичний прогрес відбувся саме завдяки людській діяльності, яка спрямована на пізнання і творче перетворення навколишнього світу.

Особистість людини формується і виявляється в діяльності. Згідно з загальнопсихологічним принципом єдності свідомості і діяльності, свідомість, а в широкому розумінні — психіку слід вивчати як діяльність реального суб’єкта.

Основними особливостями людської діяльності є:

Людська діяльність є продуктом культурно-історичного розвитку людства. Тому як зовнішню, так і внутрішню діяльність слід формувати і розвивати.

Діяльність людини мас продуктивний, творчий характер, тобто вона створює щось нове порівняно з тим, що дала природа.

Діяльність людини пов’язана з предметами матеріальної і духовної культури, які використовуються або як інструменти, або як предмети задоволення потреб, або як засіб власного розвитку людини.

Діяльність людини перетворює саму людину, її здібності, потреби, умови життя.

Людська діяльність здійснюється індивідуально. Під індивідуальним стилем діяльності розуміють стійкі, узагальнені особливості виконання діяльності конкретною особою

Індивідуальна діяльність людини охоплює два виміри: внутрішній і зовнішній. Внутрішня організація діяльності — цс її мотиваційна, цільова та інструментальна основа. Індивідуальна діяльність людини охоплює два виміри: внутрішній і зовнішній.

Внутрішня організація діяльності — цс її мотиваційна, цільова та інструментальна основа..

Зовнішня організація діяльності виявляється у діях, поведінці та операціях.


3. Характеристика видів діяльності. Поняття провідної діяльності.

Людська діяльність різноманітна й багатогранна. Залежно від мети, змісту та форм розрізняють три основні різновиди діяльності: гру, навчання та працю. Людині залежно від віку властиві всі тир різновиди діяльності, проте в різні періоди життя вони виявляються по-різному за метою, змістом, формою та значенням. У дошкільному віці провідним різновидом діяльності є гра, у шкільному – навчання, а у зрілому віці – праця.

Провідна діяльність – діяльність дитини, яку він здійснює в межах соціальної ситуації розвитку. Виконання її визначатиме появу і розвиток у суб’єкта основних психологічних новоутворень на певному щаблі розвитку в онтогенезі.

На кожному етапі психічного розвитку формується особлива соціальна ситуація розвитку, яка, у свою чергу, сприяє тому, що проявляється відповідна ведуча діяльність. Це і є ознакою переходу на більш високий рівень психіки.

Провідна діяльність здатна визначити виникнення нового етапу розвитку, виступаючи базовим критерієм при його діагностиці. Вона проявляється не відразу, а повинна пройти формування в рамках соціальної ситуації. Більше того, нова діяльність не скасовуватиме попередній тип.

Отже, провідна діяльність є чинником, який обумовлює прояв основних змін та новоутворень у психічному рівні розвитку на певних етапах онтогенезу       

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 11

Безкоштовна робота

Закрити

Основи психології 16

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.