План

1. Етнічні конфлікти, їх сутність, об’єктивні та суб’єктивні умови виникнення. Види етнічних конфліктів та стадії їх розвитку.

2. Етнопсихологія українців. Психічний склад нації. Архетип як основа колективного несвідомого нації. Основні архетипи українського етносу.

3. Мова як етнокультурна цінність та універсальна система символів етнічного буття народу. Зв’язок етнічної мови із національною ідентифікацією особистості.

4. Національна та світова культура як об’єкт втілення національної психології. Функція національної культури.

5. Звичаєва культура як об’єкт відображення і втілення національної психології. Психологічні впливи народних звичаїв у процесі соціалізації особистості.

1. Етнічні конфлікти, їх сутність, об’єктивні та суб’єктивні умови виникнення. Види етнічних конфліктів та стадії їх розвитку.

Будь-які міжгрупові відносини складаються з нерозривної єдності конфліктів і співробітництва. Однак саме конфлікти вносять у будь-яке суспільство основні проблеми.

Російсько-американський соціолог П. Сорокін наводить такі статистичні дані: за 24 століття історії людства на чотири мирних роки припадав такий рік, який супроводжувався насильницькими конфліктами - війнами, революціями, бунтами. Експерти вважають, що XXI століття стане століттям національних конфліктів. Так, ЗМІ повідомляли про трагічні події у Боснії та Герцеговині, Конго і Нігерії, Афганістані та Індії, Чечні й т. ін.

З-поміж міжгрупових (соціальних у широкому розумінні) конфліктів виділяють такі типи:

- політичні конфлікти, під час яких відбувається боротьба за владу, домінування, вплив, авторитет;

- соціально-економічні конфлікти (чи соціальні у вузькому розумінні) між "працею і капіталом" (наприклад, між профспілками і працедавцями);

- етнічні конфлікти - пов'язані з правами та інтересами етнічних спільностей.

Охарактеризуємо конфлікти між етнічними спільностями. Етнічні конфлікти не існують у "чистому" вигляді, тобто вони є взаємопроникаючими конфліктами, кожен з яких є джерелом для іншого.

Під етнічним конфліктом розуміють будь-яку конкуренцію між групами - від реального протистояння за володіння обмеженими ресурсами до соціальної конкуренції - в усіх тих випадках, якщо у сприйманні однієї сторони протилежна визначається з позиції етнічної належності її членів.

Основними формами конфліктів є: боротьба та війна.

Боротьба - це форма конфлікту, в якій супротивники прагнуть продемонструвати свою перевагу, примушуючи противника її визнати. Метою боротьби є примус супротивника до капітуляції шляхом визнання переваг і прийняття умов, які зумовлено цим визнанням переваг.

Війна - це збройна боротьба за реалізацію політичних цілей етнічної групи. Тому боротьба існувала в усіх історичних періодах і суспільствах, тоді як війна з'являється лише з появою політично-організованих етнічних спільностей (держав).

Для успішного розв'язання конфлікту потрібно зрозуміти насамперед його причини. Звичайно у загальному вигляді ми можемо сказати, що конфлікти спричиняються суперечностями, які сприймаються як значуща психологічна проблема.

Життя без конфліктів неможливе, оскільки саме завдяки наявності суперечностей відбувається розвиток, удосконалення як окремої особистості, так і системи міжособистісних взаємин.

Серед чинників виникнення конфліктів виділяють об'єктивні та суб'єктивні чинники.

До об'єктивних чинників виникнення конфлікту належать:

1) несприятливі умови праці;

2) недоліки в її організації;

3) дисбаланс між правами та обов'язками, нечітке їхнє визначення;

4) відсутність або недостатність матеріально-технічної бази для успішного виконання діяльності.

Вплив цих чинників не залежить від учасників конфліктної ситуації.

Суб'єктивні чинники виникнення конфлікту

До суб'єктивних чинників виникнення конфлікту належать:

1) неправильні дії однієї або обох сторін конфлікту;

2) порушення професійної етики;

3) порушення трудової чи навчальної дисципліни, посадових інструкцій і т. ін.

Сучасні дослідники проблеми конфліктів виділяють низку передумов і чинників, які можуть спричинити виникнення міжособистісних конфліктів піл час взаємодії людей будь-якого віку. Передумови виникнення міжособистісних конфліктів треба шукати насамперед в особливостях самої особистості: ЇЇ потребах, мотивах, установках, звичках, засвоєних моделях поведінки, попередньому досвіді вирішення аналогічних проблем.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Етнопсихологія 16

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.