План

1. Визначення терміну „тест”

2. Вплив досліджень Ф. Гальтона

3. Невербальні статичні стимули

Список використаної літератури

1. Визначення терміну „тест”

Тестування— метод психологічної діагностики, провідним організаційним моментом якого є застосування стандартизованих запитань та задач - тестів, що мають певну шкалу значень. Тестування використовується для стан­дартизованого вимірювання індивідуальних відмінностей особисто­сті. Виділяють три основні сфери застосування тестового методу: освіта, професійна підготовка та відбір, психологічне кон­сультування та психотерапія. Тестовий метод дає змогу з певною мірою ймовірності встановити актуальний рівень розвитку в індивіда необхідних навичок, знань, особистісних характеристик тощо.

Тест (від англ. test– випробування, дослідження) – стандартизована методика психологічного виміру, призначена для діагностики вираженості у індивіда і психічних властивостей або станів при вирішенні практичних завдань. Психологічний вимір нормується у величинах між індивідуальних відмінностей. Тестування представляє собою серію відносно коротких випробовувань (завдань, запитань, ситуацій або ін.). Результати виконання тестів є індикаторами психічних властивостей або станів.

Тести поділяються на два типи: власне психологічні та тести досягнень (випробування знань, умінь, навичок, рівня загальної або професійної підготовки).

Методика тестування може бути поділена на три етапи:

1) вибір тесту (зумовлений метою тестування та ступенем достовірності й надійності тесту);

2) його проведення (обумовлюється інструкцією до тесту);

3) інтерпретація результатів (визначається системою теоретичних припущень відносно предмета тестування).

За функціональною озна­кою призначення тестів щодо предмета дослідження розрізняють:

за предметом діагностики: тести інтелекту, тести креативності, тести особистісні, тести здібностей, соціально-психологічні тести;

за способом реалізації: маніпулятивні, тести „олівець-папір”, апаратурні, ситуаційно-поведінкові, комп’ютерні;

розрізняють також аналітичні тести і тестові батареї, індивідуальні і групові тести;

за метою застосування виділяють тести готовності до школи, клінічні, професійного відбору;

за психометричними основами тести поділяються на такі, в основі яких лежать шкали індивідуальних відмінностей і на критеріально-орієнтовані тести.

Поняття „тест” стало застосовуватись з кінця ХІХ ст., і першість на його використання приписується американському вченому Джеймсу Кеттелу. Сам тестовий метод отримав свій розвиток у першій половині ХХ ст.. завдяки працям А. Біне, Л. Термена, Г. Россолімо та ін., а першим широко застосовуваним тестом стала шкала „Біне – Сімона”, створена у 1905 році для діагностики рівня розумової розвиненості дітей і виявлення нездатних до навчання у масовій школі. В даний час психологами розроблено декілька тисяч тестів і тестових батарей, хоча тести мають властивість з часом втрачати дієвість через причини зміни часу і культури суспільства, рівня освіченості людей, а також тестової обізнаності.

Застосування тестів завжди є етапом вирішення дослідницького або практичного завдання. В історії тестового методу виділяють декілька етапів щодо визна­чення дослідницького ефекту процедур та розуміння універсальності його результатів: від повної абсолютизації — до критичної оцінки ефективності методу як засобу дослідження та прогнозу потенціалу індивідуального розвитку особистості. Сьогодні вважають, що ре­зультати тестування інтелекту виявляють не розумовий потенціал піддослідного, а ті особливості його минулого досвіду, навченості, які відображаються на результатах його роботи з тестом. Тому резуль­тати, отримані при застосуванні тестів інтелекту, стали називати «тестовим» або «психометричним» інтелектом. Проте в психологічній практиці тести інтелекту мають широке застосування і як до­слідницькі процедури, і як психодіагностичні — в психотерапії та психологічному консультуванні.

Розрізняють три види тестів досягнень: 1) тести дії (призначені для виявлення вміння виконувати дії з використанням механізмів, матеріалів, інструментарію); 2) тести письмові (завдання подаються на спеціальних бланках і полягають у виборі правильної відповіді на запитання —вербальне або графічне); 3) усні тести (на заздалегідь підготовлену систему запитань даються усні відповіді, під час їх оцінки враховується правильність формулювання відповідей).

Тести досягнень широко використовуються в шкільній психо­діагностиці та системі професійної підготовки й відбору. Проте це більш характерно для зарубіжної психологічної служби; у вітчизняній психологічній практиці тести досягнень поки що не мають широкого використання.

Тести особистісиі — методики психодіагностики, за допомогою яких вимірюються різні сторони особистості та її характеристики: установки, цінності, відношення, емоційні, мотиваційні та між-особистісні властивості, типові форми поведінки. Відомо декілька сот різновидів особистісних тестів, у зв'язку з цим особливо важли­вим є правильне тлумачення та відповідальне використання резуль­татів цих тестів. Тести, як правило, будуються в одній з трьох форм їх можливої організації: 1) шкали та опитувальні листи; 2) си­туативні тести або тести діяння, в яких подаються перцептивні, когнітивні або оціночні задачі, оцінку себе, своїх особистісних конструктів, тощо; 3) проективні методи. Існують також тести змі­шаних форм.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 15

Безкоштовна робота

Закрити

Психологічні тести

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.