План

1. Етнопсихологі, як об’єкт соціально-психологічного вивчення. Історія людства як становлення психології етносів. Мова, міфологія, вірування, фольклор, звичаєво-побутова культура як субстрат етнопсихологічних знань.

2. Природа етносу. Етногенез українців. Теоретико-методологічне розуміння сутності та психології нації. Історія та теорія розвитку української нації.

3. Основні принципи національної психології, сформульованої у працях О.Потебні, М.Костомарова, П.Куліша, М.Грушевського, Д.Чижевського, Ф.Вовка

4. Роль В.Гумбольдта, М.Лацаруса,Х.Штейнталя, В.Вундта в історії розвитку етнопсихології та особистості в етносі.

5. Формування специфічних психічних ознак етносів під впливом соціально-історичних, географічних, природно-кліматичних факторів.

4. Роль В.Гумбольдта, М.Лацаруса, Х.Штейнталя, В.Вундта в історії розвитку етнопсихології та особистості в етносі.

У другій половині XIX ст. наступає новий етап - становлення етнічної психології як самостійної дисципліни. »Він пов'язаний насамперед з іменами …

У 1859 р. була видана книга німецьких вчених, філолога X. Штейнталя і філософа М. Лацаруса, «Думки про народну психології». Автори розділили науки на вивчають природу і вивчають дух. Умовою поділу стало те, що в природі діють механічні принципи, закони кругообертання, а в царині духу-інші закони, для духу характерний прогрес, так як він постійно продукує відмінне від себе. Однією з наук, що вивчають дух, названа етнічна, або народна, психологія. «Її завдання-дослідження специфічних способів життя і форм діяльності духу у різних народів; ці образи і форми становлять духовну природу народів. Отже, народна психологія повинна бути дослідженням духовної природи людського роду, підставою для історії або власне духовного життя народу ».

Народна психологія,-уточнюють автори,-це наука про «дух народу», тобто вчення про елементи і законах духовного життя народів.

У концепції про народний дух (психологія народу) носить неконкретний, напівмістична характер. Автори не можуть визначити співвідношення динамічного і статистичного в народній психології, не можуть вирішити проблему наступності в її розвитку. Незважаючи на це, у їхніх поглядах багато позитивного, особливо у постановці та вирішенні методологічних проблем створюваної ними науки. Наприклад, те, як вони визначають завдання народної психології:

а) пізнати психологічну сутність народного духу і його діяльність;

б) відкрити закони, по яких відбувається внутрішня духовна діяльність народу;

в) визначити умови виникнення, розвитку і зникнення представників того чи іншого народу.

Народна психологія, на думку Штейнталя і Лацаруса, складається з двох частин: абстрактної-що відповідає на питання, що таке народний дух, які його закони і елементи, і прагматичної-вивчає конкретні народи.

Таким чином, X. Штейнталь і М. Лацарус першими спробували побудувати систему народної психології як науки. Проте ідеалізація народного духу, ігнорування впливу на нього об'єктивних, зовнішніх, соціальних факторів зробило народний дух позаісторичний освітою субстанционального характеру, визначальним весь духовний та історичний процес. Можна сказати, що в трактуванні основного поняття етнічної психології як науки вони взяли не найкраще у своїх попередників-І. Канта, І. Фіхте, і Г. Гегеля.

Найбільш розробленою є етнопсихологічних концепція В. Вундта. Саме роботи цього німецького вченого в галузі психології народів послужили основою психологічних досліджень великих соціальних груп. Теорія психології народів Вундта виникла з його ідеї про незвідність загальнопсихологічних процесів до індивідуальної психології і необхідність вивчення соціально-психологічних закономірностей функціонування соціальних спільнот і всього суспільства.

Завдання народної психології В. Вундт бачив у вивченні тих психічних процесів, які лежать в основі загального розвитку людських спільнот і виникнення загальних духовних продуктів загальної цінності. Під народним духом, який становить предметну область нової науки, він розумів вищі психічні процеси, що виникають при спільного життя багатьох індивідів. Тобто народна душа є зв'язок психологічних явищ, сукупне зміст душевних переживань, загальні уявлення, думки і прагнення. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Етнопсихологія 4

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.