План

1. Сім`я та психічна травматизація особистості

2. Типи та динаміка (життєвий цикл) сімейних взаємостосунків

3. Методи аналізу результатів, випадків

Використана література

3. Методи аналізу результатів, випадків.

Обробка й аналіз результатів. Передбачає три етапи.

1. Аналіз індивідуальних показників шкали сімейних цінностей, рольових очікувань і рольових домагань чоловіка (дружини), що відбувається на основі підрахунку балів у протоколі консультативного дослідження. У результаті консультант одержує такі дані:

уявлення чоловіка (дружини) про ієрархію сімейних цінностей. Чим вищий бал за шкалою сімейних цінностей, тим більш значущою для чоловіка (дружини) є ця сфера життєдіяльності сім`ї;

Орієнтація чоловіка (дружини) на активну рольову поведінку шлюбного партнера («Рольові очікування»), на власну активну роль у сім`ї щодо реалізації сімейних функцій («Рольові домагання»).

2. Порівняльний аналіз уявлень про сімейні цінності та рольові установки чоловіка і дружини. Для цього складають таб.1, за допомогою якої визначають ступінь узгодженості сімейних цінностей подружжя.

Таблиця 1.

Узгодженість сімейних цінностей подружжя

Сімейна цінність
Показник Інтимно-сексуаль-на Особис-тісна ідентифі-кація Господ-дарсько- побутова Бать-ківсько-виховна Соціаль-на актив-ність Емоційно-психоте-рапевтич-на Зовнішня Приваб-ливість
ШСЦч
ШСЦд
УСЦ

Примітка. ШСЦч, ШСЦд – показники за шкалами сімейних цінностей відповідно чоловіка і дружини; УСЦ – показник узгодженості сімейних цінностей подружжя.

Узгодженість сімейних цінностей характеризується різницею балів показників шкали сімейних цінностей чоловіка і сімейних цінностей дружини. Чим менша різниця, тим вищий ступінь узгодженості уявлень подружжя про найбільш значущі сфери життєдіяльності сім`ї. Якщо різниця не перевищує 3 балів, це свідчить про відсутність проблемних стосунків, а якщо різниця перевищує 7 балів, - про високий ступінь конфліктності стосунків.

3. Визначення степеня рольової адекватності у подружньої пари у п`яти сферах міжособистісної взаємодії в сім`ї (показники 3-7 ШЦС).Для цього складають табл.2, у якій рольова адекватність чоловіка дорівнюватиме різниці балів оцінок рольових домагань дружини і рольових очікувань чоловіка дорівнюватиме різниці балів оцінок рольових домагань чоловіка і рольових очікувань дружини. Чим менша різниця, тим більшою мірою рольова адекватність чоловіка (дружини) і, отже, орієнтація дружини (чоловіка) на особисте виконання певної функції відповідають установкам чоловіка (дружини) на активну роль шлюбного партнера в сім`ї

Таблиця 2

Рольова адекватність подружньої пари

Сімейна цінність Рольові установкі РАч Рольові установки РАд
Дд Оч Дд - Оч Дч Од Дч - Од
Господарсько- побутова
Батьківсько-виховна

Інтимно-сексуальна

Соціальна

активність

Емоційно-

Психотерапевтична

Зовнішня

привабливість

∑= ∑=

Примітка. РАч, Рад. – рольова адекватність відповідно чоловіка і дружини; Дч, Дд – оцінка рольових домагань відповідно чоловіка і дружини; Оч, Од – оцінка рольових очікувань відповідно чоловіка і дружини.

За результатами застосування методики консультант складає консультативний висновок і розробляє конкретні рекомендації для подружньої пари. Аналізуючи ступінь узгодженості сімейних цінностей чоловіка і дружини, консультант зосереджує увагу подружжя на сімейних цінностях, що характеризуються найменшим збігом, оскільки їх неузгодженість є однією з причин рольової не відповідності в подружній парі. Неузгодженість очікувань і домагань шлюбних партнерів є конфліктогенним фактором, що дестабілізує міжособистісні стосунки в сім`ї.

Перед заключною бесідою з подружжям консультант має з`ясувати з кожним найдоцільнішу форму подання інформації про результати обстеження (окрема бесіда з кожним із подружжя або спільне обговорення результатів). З метою унаочнення результатів дослідження про узгодженість сімейних цінностей і рольову адекватність подружжя консультант, як правило, застосовує діаграми.

Заключну бесіду консультант повинен побудувати так, щоб подружжя на основі отриманих уявлень кожного з них про рольову взаємодію в сім`ї прийняло спільне рішення про необхідність оптимального розподілу сімейних функцій з обов`язковим урахуванням індивідуальних потреб та інтересів як чоловіка, так і дружини.


Використана література

1.Андреева Г. М. Социальная психология. - М.: МГУ,1980.

2.Афанасьева Т. М. Семья. – К.: Рад. Шк., 1986.

3.Бодолаев А. А., Обозов Н. Н., Столин В. В. О службе семьи. - Психол. журн. – 1983.

4.Бондарчук О. І. Психологія сім`ї. Київ, 2001.

5.Голод С. И. Стабильность семьи. - Л.: Наука, 1984.

6.Джеймс М. Брак и любовь/Пер. с англ. - М.: Прогресс. 1985.

7.Ковалев С. В. Психология семейных отношений. – М.: педагогика, 1987.

8.Мясищев В. Н. Личность и неврози. – Л.: Изд. ЛГУ, 1960.

9.Титаренко Н. Я. Семья и формированиен личности. – М.: Мысль, 1987.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 21

Безкоштовна робота

Закрити

Психологія сім'ї 1

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.