План

1. Вплив досліджень В. Вундта на розвиток психодіагностики

2. Принцип професійно-етичних стандартів психологічної науки

3. Вербальні стандартизовані стимули

1. Вплив досліджень В. Вундта на розвиток психодіагностики

ВУНДТ, ВІЛЬГЕЛЬМ МАКС (Wundt, Wilhelm Max) (1832–1920), німецький фізіолог, психолог, філософ і мовознавець. Народився в Неккарау поблизу Мангейму 16 серпня 1832. Вивчав медицину в університетах Тюбінгена, Гейдельберга і Берліна. В 1857 став викладачем, а з 1864 – професором Гейдельбергського університету, в 1874 – професор філософії Цюріхського університету; в 1875–1917 – ординарний професор Лейпцігського університету (в 1889–1890 – його ректор). Помер Вундт в Гросботене поблизу Лейпціга 31 серпня 1920.

Майже всі психологи XX ст. були його прямими або непрямими учнями.

Психологічна лабораторія. Ставши професором філософії в Лейпцігу, “Вундт створив тут першу в світі лабораторію експериментальної психології в 1879 р., потім перетворену в інститут. Створена Вундтом в 1879 р. перша в світі психологічна лабораторія стала міжнародним центром експериментальної психології в ній вивчалися: відчуття, час реакції на різні подразники, асоціації, увагу, просте відчуття людини. Предметом психології Вундт вважав безпосередній досвід — доступні самоспостереженню явища або факти свідомості («Введення в психологію»). Згідно Вундта, вищі психічні процеси (мова, мислення, воля) недоступні експерименту, і тому вони досліджуються культурно-історичним методом. Вундт також розділяв ідеї психофізичного паралелізму. В області свідомості вважав він, діє особлива психічна причинність, а поведінка людини визначається апперцепцією (сприйняттям, що вимагає напруження волі). Досвід психологічного тлумачення міфу, релігії, мистецтва Вундт зробив в своїй праці «Психологія народів».

Методологія соціальної психології В.Вундта. Методологічні установки В.Вундта мали певну спрямованість, Вундт вважав, що предметом науки можуть бути тільки дійсні факти — факти перевірені перш за все дослідним шляхом. “Немає жодного явища природи, яке з декілька зміненої точки зору не могло бути предметом психологічного дослідження”.

Вундт застосовує емпіричні методи в психології. Так для нього душа, такий же природний феномен, як і феномени природного світу. Душа є актуальний зв'язок наших переживань, що утілюються в певних переживаннях, у визначених наших стійких психічних реакціях. Психічне життя людини на рівні простих проявів, може бути досліджена емпіричним шляхом. Вундт не просто говорить про емпіричні методи, але і широко їх використовує в своїй практиці, саме тому він і став широко відомий перш за все як творець експериментальної (фізіологічної) психології.

У його методології простежуються чіткі антиредукціоністські установки. Вундт як творець експериментальної психології був зацікавлений в створенні нової методології в області дослідження феноменів душевного життя. Проте слід відмітити, що Вундт ніколи не наділяв експеримент статусом універсального методологічного засобу. Експеримент придатний лише для вивчення простих психічних процесів, — перш за все для вивчення феноменів сприйняття, елементарних психічних реакцій і так далі Для дослідження мислення та інших складних процесів, необхідні інші методологічні процедури.

Вундт указував, що психолог в своїх дослідженнях разом з використанням лабораторних даних, повинен використовувати різноманітні матеріали історичних, етнографічних і антропологічних досліджень. Тому вундтівська програма психології є такою ж природничонауковою, наскільки і гуманітарною.

Предмет дослідження експериментальної психології Вундта. На думку Вундта, предметом психології повинні виступати тільки ті процеси і явища, які доступні як зовнішньому, так і внутрішньому спостереженню і мають як фізіологічну, так і психологічну складову і які, через це, не можуть бути пояснені тільки з позиції фізіології або психології. До таких явищ можна віднести відчуття і уявлення, і прості відчуття. Вундт критично переоцінив колишнє розуміння психології (як науки про душу) і запропонував розглядати як такий предмет — безпосередньо дані суб'єктові явища свідомості, що осягаються шляхом самоспостереження і інтроспективності. При цьому об'єкт і суб'єкт виступають в нерозривній єдності, а сам об'єкт завжди виступає як об'єкт, що представляється, як продукт переробки реального об'єкту безпосереднім досвідом суб'єкта сприйняття. Об'єктом вивчення фізіологічної психології залишається свідомість людини і представлений в ній безпосередній досвід відношення суб'єкта до об'єктів, що представляються. У кінцевому ж рахунку признається первинність свідомості людини по відношенню до об'єктивного світу. Ще одним важливим моментом для дослідження Вундтом свідомості є те, що він розуміє істотний недолік інтроспекціонізму для пізнання психічних явищ. Він удосконалює цей метод шляхом введення в нього експериментальних процедур, напрацьованих у фізіології. Як вважає Вундт саме експериментальні процедури і методи дозволяють поставити вивчення явищ безпосереднього досвіду на об'єктивний грунт.

Самостійність науки психології від інших природних наук Вундт обґрунтовує принциповою відмінністю свідомості людини від всього зовнішнього і матеріального, тобто безпосередній досвід людини (все ж таки решта наук вивчає досвід людини опосередкованим шляхом), тому психологія і має право на самостійне існування. Якщо, і природознавство і психологія являються емпіричними науками, оскільки вони мають своїм завданням пояснення досвіду, правда, з різних точок зору, то все-таки психологія повинна бути покликана строгіше емпіричною наукою, з причини своєрідних особливостей, властивих її завданню.

Теорія психології народів. Ще одна область, яку вивчає Вундт, — «психологія народів”, яка найтіснішим чином пов'язана не тільки із загальнопсихологічною, але і з філософською теорією. Людські індивідууми живуть не порізно, але в співтоваристві і цей факт Вундт не міг ігнорувати. Науку психологію не можна обмежувати вивченням лише індивідуального досвіду, тому в 1900 р. він видає перший том своєї десятитомної праці під назвою «Психологія народів». Тут Вундт говорить про те, що психологія складається з двох частин: фізіологічній психології і психології народів. З погляду Вундта, фізіологічна психологія є експериментальною дисципліною, але експеримент не придатний для дослідження вищих психічних процесів — мови і мислення. Тому з цього пункту і починається психологія народів.

При вивченні «Психології народів» Вундт використовує зовсім іншу методологію, чим в експериментальній психології. Він вивчає, порівнює і аналізує такі феномени, як: мова, міфи, звичаї, мистецтво і так далі У своїй роботі і методології він має схожість з такою наукою як соціологія, хоча сам він до тодішнього модного напряму, як соціологія він відносився різко негативно. Психологія народів в його варіанті більше закріплювалася, як описова дисципліна, яка не претендує на відкриття законів.

Вундт як теоретик і методолог наук про дух, адресував критичні зауваження не соціології взагалі, не соціології як науці, а соціології Огюста Конта. У той час майже всі дослідники, що називали себе соціологами, рахували себе більшою чи меншою мірою послідовниками Конта.

Для нас важливо як тільки те, що працями Вундта користуються і ті, хто вивчають психологію, і ті, хто вивчають соціологію.

Поза сумнівом, що найважливішою, головнішою заслугою Вундта являється заснування ним першої в світі експериментальної психологічної лабораторії. На базі інституту експериментальної психології вчилися багато знаменитих психологів з різних країн світу: Е.Крепелін, Г.Мюнстерберг, О.Кюльпе, Е.Тітченер і ін. Поява психології стала можливою багато в чому завдяки попередньому розвитку природних наук і особливо німецькій філософії. Експериментальна психологія народилася із спроби усвідомити, регулярно осмислити, відтворити і удосконалити існуючий досвід психічного життя людини, що постійно розвивається. 

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 17

Безкоштовна робота

Закрити

Психодіагностика 11

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.