План

1. Спеціальні психодіагностичні методи

2. Вимоги до психодіагностичних методик дослідження міжособистісних стосунків

3. Автоматизоване робоче місце психодіагноста

Використана література

3. Автоматизоване робоче місце психодіагноста

Пакет програм для персонального комп'ютера є гнучким інструментом психолога-консультанта, фахівця з опису (оцінці) і корекції психічного здоров'я відвідувача.

У пакет входять:

• Редактор стимульних форм;

• Редактор діагностичних методик;

• Диспетчер консультацій.

Програмне забезпечення дозволяє застосовувати, виконані в єдиній ідеології і об'єднані єдиною оболонкою психодіагностичні методики. На справжній момент базу складають більше 100 психодіагностичних методик, орієнтованих на проведення дослідження по наступних діагностичних напрямах: особливості уваги, пам'яті, мислення, темпераменту, характеру, мотиваційної, емоційної сфери і ін.

Програмне забезпечення пропонує практикуючому психологові широкі можливості по:

• створенню нових тестових процедур з використанням оригінальних засобів візуального програмування, без допомоги програміста;

• визначенню нормативів досліджуваних параметрів для своєї емпіричної вибірки;

• підсумковій переоцінці результатів тестування на основі прийнятих психологом правил, результатів тестування по інших методиках і по певних шкалах тестів;

• розробці власних інтерпретаційних текстових блоків;

• формуванню з лінійних тестових процедур груп тестів для вирішення певних діагностичних завдань.

Автоматизоване робоче місце фахівця професійного відбору

Призначено для автоматизації психодіагностичного обстеження громадян в ході проведення заходів професійного відбору з метою прогнозування успішності їх навчальної діяльності на основі стандартизованої і комплексної оцінки рівня розвитку широкого спектру професійно важливих якостей.

Забезпечує підготовку і проведення індивідуального інтерактивного і групового бланкового обстеження, оцінку професійно важливих психологічних, психофізіологічних і соціально-психологічних якостей кандидатів, виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості, автоматизацію процедури винесення висновку про професійну придатність кандидата по заданих вирішальних правилах, подання і документування результатів обстеження в графічній, текстовій і табличній формах.

Основні характеристики:

Випробовуваний взаємодіє з АРМ лише за допомогою спеціально розроблених для вирішення завдань психодіагностики периферійних пристроїв;

Тестова бібліотека включає понад 120 тестових завдань, що оцінюють професійно важливі особові і інтелектуальні характеристики, особливості психомоторики, нейродинаміки, психічних процесів, поточного стану і др.;

Формування і виведення на друк тестових матеріалів (буклетів і бланків), необхідних для проведення групового бланкового психодіагностичного обстеження по 67 методикам, що мають друкарську форму;

Розпізнавання тестової інформації у відсканованих зображеннях реєстраційних бланків, заповнених випробовуваними;

18 готових тестових батарей, вживання яких регламентоване нормативними і методичними документами;

Можливість формування довільної кількості призначених для користувача тестових батарей, задаючих спеціальні вимоги до кандидатів;

Розмежування рівнів доступу до системи, що забезпечує необхідну конфіденційність персональних даних;

Комплексний аналіз масивів психодіагностичних даних (стандартизація, розрахунок тестових норм, рейтингів, дескриптивних статистик, оцінка психометричної надійності і ін.).

Стандартизація апаратного інтерфейсу випробовуваного, використання для первинної обробки подій спеціалізованого мікроконтроллера забезпечують високу точність вимірів, не залежну від характеристик комп'ютера, швидке оволодіння випробовуваним навиками виконання тестових завдань, надійність і порівнянність даних. On-line контроль за ходом тестування і апостеріорний контроль результатів по шкалах валідності, обширна і репрезентативна база тестових норм забезпечують достовірність підсумкових висновків.

Пропускна спроможність обстеження в індивідуальному інтерактивному форматі – до 8 чол. у день; у груповому бланковому форматі – до 150 чол. у день.

Все АРМ «Відбір» виготовляються відповідно до Технічних умов, затверджених Замовником. Проводяться заходи щодо спеціальних перевірок і досліджень.

АРМ «Відбір» виробляються в 4 варіантах постачання. Базова з програмним забезпеченням (Комплекс (конфігурація включає ПЕВМ DIP програм автоматизації професійного відбору фахівців – «Відбір-в»), комплект спеціальних периферійних пристроїв, багатофункціональний пристрій типу принтер-сканер-копір, комплект експлуатаційної документації.

За Дюком В.А. для комп'ютерної психодіагностики значним атрибутом психодіагностичних методик може бути можливість формалізації цих методик якою визначається можливість використання в психодіагпостичпому експерименті комп'ютерних інформаційних технологій.

Такій формалізації (у річних психодіагпостичиих методиках у річній мірі) піддаються:

1) впливи на обстежуваних в ході експериментів (стимули);

2) відповіді (відгуки, реакції) обстежуваних на ці впливи;

3) операції з інформацією, породженою реакціями обстежуваного;

4) інтерпретація результатів операцій з цією інформацією

Якими ж бувають впливи па обстежуваних (стимули) та відповіді (відгуки, реакції) обстежуваних на ці впливи, а саме з них (стимулів і відповідей) і доцільно починати комп'ютеризацію психодіагностичних методик, В додатку 1 посібника "Класифікація психодіагностичних методик" представлені можливі форми тестових завдань психодіагностичних методик (стимулів) та форми можливих відповідей на них Класифікація психодіагностичних методик здійснюється по градації головної ознаки, або за ознаками, що відрізняються одна від одної (атрибутами). Дамо деякі пояснення до цієї класифікації.

Стимули

Вербальні стимули - це питання, ствердження і завдання виражені словами.

Стандартизовані стимули - стимули однакові для усіх обстежуваних.

Індивідуально орієнтовані стимули - стимули, що підбираються для кожного обстежуваного окремо.

Невербальні стимули — малюнки, фігури, плями і т.і. Крім того вони можуть звертатися не тільки до зору (зорового сприйняття), але й до інших почуттів (слух, дотик. нюх, смак).

Параметри статичних (вербальних) стимулів постійні в часі. У динамічних невербальних стимулів (об'єктів) параметри можуть змінюватись в часі (форма, колір, висота тону і т.і.).

Формалізувати можна і порядок пред'явлення стимулів в процесі психидіагностичного експерименту (фіксований і змінний).

Змінний може бути рондомізованим (випадковий) і Із зворотнім зв'язком. Змінний із зворотні зв'язком може, наприклад, враховувати реакцію обстежуваного на попер•. Іній стимул.

Відповіді

Закриті відповіді передбачають, що усі відповіді складають певну групу, тобі о усі можливі відповіді заздалегідь передбачені (меню відповідей, оцінка по заданій шкалі відновлення фігури по частинах, переструктурування даних).

Відкриті передбачають свободу відповіді на стимули при регламентації Інше самих загальних вимог до форми відповіді (вербальна чи невербальна, обсяг, час та ін ) Відкриті способи включають відповіді у вигляді доповнення до стимулів та відповіді у вигляді вільного конструювання.

Динамічне реагування через органи управління передбачає використання перцептивних і моторних психодіагностичних методик.

Наведена класифікація є фактично класифікацією стимулів і відповідей на них і стане класифікацією психодіагностичних методик лише після віднесення існуючих психодіагностичних методик до тієї чи іншої клітинки (групи клітинок) таблиці, наведеної в додатку .

Так, самий широкий (на цей час) клас психодіагностичних методик визначається сполученням вербальних стандартизованих стимулів із закритими відповідями типу „Вибір". Комп'ютеризація цих психодіагностичних меіодик не представляє труднощів Пред'явлення текстових і навіть звукових тестових завлечь, а також фіксація відповідей, яка обирається обстежуваним з фіксованих двох, трьох або більше (так, ні, не можу скачати) на цей час достатньо розроблені і можуть буї и реалізованими при розробці нового тесту у багатьох варіантах (із застосуванням текстових редакторів, електронних таблиць, конструюванням на мовах програмування (Бейсик, форі ран, Паскаль тощо).

Алгоритми обробки результатів тестів-опитувальників зводиться до підрахунку кількості відповідей обстежуваного з діагностичним ключем (набором правильних відповідей) І подальшої нормалізації результату. Приклад можливої реалізації алгоритму обробки див. в додатку. Інтерпретація результату такого тестування представляє собою співставлення готових текстів діагнозів певним кількісним результатам тестування. Приклад реалізації такої інтерпретації див. в додатку 4. Використовуючи комп'ютерні технології легко можна перетворити такі тести-опитувальники із тестів з фіксованим порядком пред'явлення стимулів на тести-опитувальники із змінним, скажімо рондомізованим порядком пред'явлення стимулів. А включення зворотного зв'язку з аналізом попередніх відповідей, перетворить такі тести в так звані адаптивні тести. Комп'ютерна (програмна) реалізація алгоритмів аналізу відповідей і вибору наступних питань в залежності від правильності відповіді логічними операціями і рондомізованого вибору питань з існуючого набору питань достатньо розроблена і не представляє будь-яких труднощів.

2. Інший, досить широкий клас психодіагностичних методик представляє собою методики, які поєднують в собі невербальні статичні стимули і закриті відповіді гину „Вибір". До них можна віднести деякі завдання тесту дослідження структури інтелекту Амтхауера (тест СУ), тест „вибір фігур" (PS), в якому у якості стимулів застосовуються геометричні фігури, які треба співвіднести з запропонованими зображеннями цілих фігур та інші. Сучасні комп'ютери дозволяють повністю автоматизувати пред'явлення різноманітних за формою як статичних, так І динамічних об'єктів, а реєстрація відповідей і обробка результатів тестування та їх інтерпретація суттєво не відрізняється від описаних вище.

3. Фактичною гібридизацією і модифікацією описаних вище тестів (пункти 2) с психодіагностичні тести, в яких стимули можуть бути як вербальшми стандартизованими, так і вербальними статичними, а відповіді є закритими, гину „відновлення частин". Суттєвою відмінністю цих тестів від тестів пунктів 1, 2 є те, що відповідь досліджуваного на завдання не формується ним на засадах аналізу меню відповідей, серед яких є правильна, якого у цих тестах нема. Але правильна відповідь є однозначною і з нею порівнюється відповідь досліджуваного. Прикладами таких томів є субтест знаходження відсутніх деталей Векслера (невербальний статичний стимул закрита відповідь, тину „відновлення частин") і субтест Амтхауера „ряди чисел" (R), в якому необхідно встановити закономірність ряду чисел і продовжити цей ряд (вербальний стандартизований стимул і закрита відповідь, типу „відновлення частин"). В теста•• обох прикладів встановлюється часове обмеження на кожну відповідь. Комп'ютерізація• надання стимулів і відповідей на них, підрахунку правильних і своєчасних відповідей, а також інтерпретації одержаних результатів аналогічна не представляє труднощів і аналогічна комп'ютеризації тестів пунктів 1, 2.

4. Група тестів, у яких стимули невербальні динамічні, а відповіді представ, лють динамічне реагування через органи управління, відповідають класу психодіагносінчних методик, які називають апаратурними тестами. Вони використовуються в дослідженнях параметрів часу реакції (реактометри, рефлектометри), типологічних особливостей ліпшої нервової діяльності і т.д. Розвиток комп'ютерної техніки і комп'ютерних технологій вирішив задачі конструювання тестів із зворотнім зв'язком. Окремі трудной:1 які виникають у реалізації тих чи інших стимулів або відповідей не носять принципового характеру, тобто не вимагають у принципі безпосередньої участі психодіагноста, і в кінці кінців, реалізуються програмістами та інженерами конструкторами.


Використана література

1. Абрамова Г.С. Практическая психология. Изд. 3 Екатеринбург: “Деловая книга”, 1998. 368 с.

2. Немов Р. С. Психология: В 3 кн. Кн. 3: Психодиагностика. М.: “ВЛАДОС”, 1998.-632с.

3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: В 2 кн.-М.: изд. ВЛАДОС, 1998.-Кн. 1-384 c:

4. Словарь практического психолога/сост. С.Ю Головин.- Минск: Харвест, 1998. – 800 с.

5. Современный словарь по психологии.-Мн.: “Современное слово”, 1998. – 768 с.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 19

Безкоштовна робота

Закрити

Психодіагностика 7

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.