План

1. Класифікація психодіагностичних методик та критерії їх оцінювання

2. Психодіагностограми, їх зміст і етапи побудови

3. Зміст, мета та завдання психопрофілактичної роботи практичного психолога

Використана література

1. Класифікація психодіагностичних методик та критерії їх оцінювання

В даний час створені і практично використовуються безліч психодіагностичних методів. На початку ХХ ст. в психодіагностиці як науці були визнані і прийняті вимоги, що пред'являються до найбільш розвинутих сучасних наук, напр. фізиці. Це вимоги операціоналізації і верифікації.

Операціналізація - припускає вказівки на практичні дії або операції, які може виконати будь-який дослідник, щоб переконатися в тому, що певне в понятті явище володіє саме тими властивостями, які йому приписуються.

Верифікація - тобто всяке нове поняття, що вводиться в науковий оборот і претендуюче на науковість, повинне пройти перевірку на його непустоту, тобто на реальність існування явища, визначуваного цим поняттям.

Саму загальну схему класифікації психодіагностичних методів можна уявити у вигляді наступної схеми:

Класифікація психодіагностичних методів


Короткі характеристики психодіагностичних методик

1.Бланкові методики - складають більшість з них. В них випробовуваному пропонують серію думок або питань. По отриманих відповідях судять про психологію випробовуваного.

Ці методики прості для розробки, використовування і обробки результатів.

2.Опитувальні методики - займають друге місце по частоті застосування. В них випробовуваному задають усні питання, відзначають і обробляють його відповіді.

Недоліки:

суб'єктивність, яка виявляється як у виборі самих питань, так і в інтерпретації відповідей на них;

ці методики важко стандартизувати, а отже, добитися високої надійності і порівнянності результатів.

1.Малюнкові психодіагностичні методики - використовують створені випробовуваним малюнки, які можуть мати тематичний або спонтанний характер. Іноді використовується прийом інтерпретації випробовуваним готових зображень.

2.Проективні методики - у свою чергу можуть бути бланковими, опитувальниминими, малюнковими. Застосовуються все частіше, т. до. методики цієї групи найбільш валідні і інформативні.

3.Об'єтивно-маніпуляційні методики - в яких вирішувані випробовуваними задачі пропонуються їм у формі реальних предметів, з якими належить щось зробити, - зібрати, виготовити, розібрати і т.п.

Більш розгорнену класифікацію психодіагностичних методик можна уявити, виділивши інші критерії (див. табл.)

Класифікація психодіагностичних методик

Критерій Найменування методики Коротка характеристика методики
1 2 3
За типом застосовуємих задач Опитувальні Використовуються питання, що адресуються випробуваним
Стверджувальні Використовуються думки або ствердження, з якими випробуваний повинен погодитись або не погодитись
Продуктивні Застосовують власну творчу продукцію випробуваних – вербальну, образну
Дієві Завдання виконати деякий комплекс практичних дій
Фізіологічні Психодіагностика на основі аналізу мимовільних фізичних або фізіологічних реакцій організму
За адресатом використовуваного тестового матеріалу Свідомі Апелюють до свідомості випробуваного
Несвідомі Направлені на мимовільні реакції людини
По формі представлення тестового матеріалу випробуваним Бланкові Тестовий матеріал в письмовій або іншій знаковій формі (малюнок, схема і т.п.)
Технічні Тестовий матеріал в аудіо-, відео-, або кіноформі, або ч/з інші технічні засоби
Сенсорні Тестовий матеріал у вигляді фізичних стимулів, безпосередньо адресованих до органів чуття
За характером даних, що використовуються для висновків про результати психодіагностики Об’єктивні Використовуються показники, що не залежать від свідомості та бажання випробуваного чи експериментатора
Суб’єктивні Використовуються показники, що залежать від свідомості та бажання випробуваного чи експериментатора (приклад – інтроспекція)
За наявністю в методиці тестових норм Мають тестові норми
Не мають тестові норми
Мономірні В них діагностується та оцінюється одна якість або властивість

Тести - стандартизовані методики психодіагностики, що дозволяють отримати зіставні кількісні і якісні показники ступеня розвинутстії властивостей, що вивчаються.

Стандартизованість методики - тобто вона повинна застосовуватися завжди і скрізь однаковим чином, від початку ситуації до способу інтерпретації результатів.

Зіставність - тобто оцінки, одержувані за допомогою тесту можна порівнювати один з одним незалежно від того, де, коли і ким вони були отримані.

Класифікація тестів

Ознака групи Назва виду тесту Коротка характеристика виду тесту
По предмету тестування (яка якість оцінюється)

Інтелектуальні

Призначені для оцінки рівня розвитку мислення (інтелекту) людини та окремих когнітивних процесів – сприйняття, увага, уява, пам’ять, мова

Особистісні

Пов’язані з психодіагностикою стійких інд. особливостей людини, визначаючих її поступки – темперамент, характер, мотивації, емоції, здатності

Міжособистісні

Оцінюють людські відносини в різноманітних соціальних групах
За особливос-тями використо-вуємих задач Практичні тестові завдання Завдання і вправи, які випробуваний повинен виконати, практично маніпулюючи реальними предметами та їх замінниками.
Образні завдання Вправи з образами, картинками, малюнками, схемами припускають активне використання уяви.
Вербальні тести Завдання на оперування словами, визначення понять, умовиводів, порівняння об’єму і змісту різних слів, і т.п.
За об’єктом оцінки Процесуальні Досліджують який-небудь психологічний або поведінковий процес запам’ятовування, процес міжособистісної взаємодії в групі
Тести властивостей Діагностика більш-менш стабільних психологічних якостей людини – риси особистості, властивості темпераменту, здібності та ін.
Особлива група Проективні тести Засновані на побічній оцінці психологічних якостей людини. Оцінка – результат аналізу сприйняття та інтерпретації людиною деяких багатозначних об’єктів, напр. безформенних плям, незавершених речень і т.д.

До тестів, як методів точної психодіагностики пред'являється ряд особливих вимог. Це:

1.Соціокультурна адаптованість тесту - відповідність тестових завдань і оцінок особливостям культури, що склалися в суспільстві, де даний тест використовується, будучи запозиченим в іншій країні.

2.Простота формулювань і однозначність тестових завдань - в словесних і інших завданнях тесту не повинно бути таких моментів, які можуть по-різному сприйматися і розумітися людьми.

3.Обмежений час виконання тестових завдань - повний час виконання завдань психодіагностичного тесту не повинен перевищувати 1,5-2 годин, так як зверх цього часу людині важко зберегти свою працездатність на достатньо високому рівні.

4.Наявність тестових норм для даного тесту - репрезентативні середні показники по даному тесту, - тобто показники, що представляють велику сукупність людей, з якими можна порівнювати показники даного індивіда, оцінюючи рівень його психологічного розвитку.

5. Норма тесту - середній рівень розвитку великої сукупності людей, схожих на даного випробовуваного по ряду соціально, - демографічних характеристик.

Особливі вимоги, що пред'являються до психодіагностичних методик

Для упевненості в достовірності результатів психодіагностичних досліджень необхідно, щоб використовувані психодіагностичні методи були науково обґрунтовані, тобто відповідали ряду вимог.

Такими вимогами явилися

1. Валідність - "повноцінність", "придатність", "відповідність".

Є декілька різновидів валідності.

Валідність теоретична - визначається по відповідності показників досліджуваної якості, одержуваних за допомогою даної методики, показникам, одержуваним за допомогою інших методик.

Теоретичну валідність перевіряють по кореляціях показників однієї і тієї ж властивості, одержуваних за допомогою різних методик, що спираються або витікаючих з однієї і тієї ж теорії.

Валідність емпірична - перевіряється по відповідності діагностичних показників реальній поведінці, спостережуваним діям і реакціям випробовуваного. По критерію емпіричної валідності методику перевіряють шляхом порівняння її показників з реальною життєвою поведінкою людей.

Валідность внутрішня - означає відповідність завдань, що містяться в методиці, субтестів, думок і т.п. загальній цілі і задуму методики в цілому. Вона вважається внутрішньо не валидною, коли все або частина питань, завдань або субтестів виміряють не те, що вимагається від даної методики.

Валідність зовнішня - приблизно те ж, що і емпірична валідність, але тут йдеться про зв'язок між показниками методики і найбільш важливими зовнішніми ознаками, що відносяться до поведінки випробовуваного.

Валідність методики перевіряється і уточнюється в процесі неї достатньо тривалого використовування.

Критерії валідності:

Поведінкові показники - реакції, дії і вчинки випробовуваного в різних життєвих ситуаціях.

Досягнення випробовуваного в різних видах діяльності: учбовій, трудовий, творчій і ін.

Дані про виконання різних контрольних проб і завдань.

Дані, отримані від інших методик, валідність яких або зв'язок з даною методикою вважаються достовірно встановленими.

2.Надійність - характеризує можливість отримання за допомогою даної методики стійких показників.

Надійність психодіагностичної методики можна встановити двома способами:

oшляхом порівняння результатів, одержуваних по цій методиці різними людьми

oшляхом порівняння результатів, одержуваних по одній і тій же методиці в різних умовах.

1.Однозначність методики - характеризується тим, в якому ступені одержувані з її допомогою дані відображають зміни саме і лише тієї властивості, для оцінки якого дана методика застосовується.

2.Точність - відображає здатність методики тонко реагувати на щонайменші зміни оцінюваної властивості, що відбуваються в ході психодіагностичного експерименту. Чим точніше психодіагностична методика, тим тонше з її допомогою можна оцінювати градації і виявляти відтінки якості, що виміряється, хоча в практичній психодіагностиці не завжди вимагається дуже високий ступінь точності оцінок.

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 15

Безкоштовна робота

Закрити

Методика роботи практичного психолога 11

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.