План

1. Визначення особистості

2. Порушення пам’яті

3. Поняття про мислення

Використана література

1. Визначення особистості

Особистість можна охарактеризувати як особливий вимір психології людини, як особливий простір життя, на якому індивід заявляє про себе як про суб'єкт власної діяльності. Отже, суб'єктом не народжуються. Індивід стає суб'єктом своєї діяльності, а в ширшому плані – життя, протягом життєвого шляху, в процесі свого сходження до особистості.

Особистість розвивається формуючись. У психології і педагогіці під формуванням розуміють сукупність прийомів і способів соціального впливу на індивіда, ціллю якого є створення у нього системи певних соціальних цінностей, світогляду, просоціальних установок, виховання моральних якостей. Розвиваючись, особистість приймає певну форму – певний спосіб організації, структуру, котрий може як сприяти гармонійному розвитку, так і гальмувати його.

Основу особистості складає її структура, тобто відносно стійкий зв'язок і взаємодія усіх сторін особистості як цілісного утворення.

У сучасній психології є кілька точок зору на структуру особистості.

Розглянемо деякі з них:

1. Структура особистості за С.Л. Рубінштейном включає три підструктури:

- спрямованість – проявляється у потребах, інтересах, ідеалах, переконаннях, домінуючих мотивах діяльності і поведінки, у світогляді;

- знання, уміння, навички – набуваються у процесі життя і пізнавальної діяльності;

- індивідуально-типологічні особливості – проявляються у темпераменті, характері, здібностях.

2. Структура особистості за К.К.Платоновим включає чотири підструктури:

- підструктура спрямованості – об'єднує відношення і моральні риси особистості;

- підструктура форм відображення – індивідуальні особливості окремих психічних процесів, які формуються в процесі соціального життя;

- підструктура соціального досвіду – включає знання, навички, уміння і звички, набуті в особистому досвіді, шляхом навчання;

- підструктура біологічно обумовлена – типологічні властивості особистості, статеві і вікові особливості, її патологічні зміни, які значною мірою залежать від фізіологічнчих і морфологічних особливостей мозку.

3. Структура особистості за К.К.Ковальовим включає чотири підструктури:

- спрямованості – визначає відношення людини до дійсності, включає різні властивості, систему взаємодіючих потреб та інтересів, ідейних і практичних установок. Домінуюча спрямованість визначає всю психічну діяльність особистості;

- можливості – включають систему здібностей, яка забезпечує успішне здійснення діяльності. Різні здібності взаємопов'язані і взаємодіють одні з одними;

- характер – визначає стиль поведінки особистості у соціальному середовищі. У ньому проявляється зміст і форма духовного життя людини. У системі характера виділяються моральні і вольові якості;

- система вправ – забезпечує саморегуляцію, самоконтроль і корекцію дій і вчинків, життя і діяльності.

4. Структура особистості за З.Фройдом:

- «Его» - виконує функції захисту від тиску соціального середовища. Напівнесвідоме «Его» опирається свідомому «Супер-его»;

- «Супер-его» - керується принципом дотримання соціальних норм.

- «Ід» - керується прагненням до насолоди. Принцип Его – реальність, а спосіб його функціонування – вироблення захисних механізмів у стані тривоги. Фройд стверджував, що у залежності від виховання вже на перших стадіях дитинства виробляються способи захисту «Его», які перетворюються на риси характеру особистості дорослого.

Отже, завершуючи розгляд основних теоретичних положень про сутність особистості, наведемо ряд визначень цього поняття, що належать відомим психологам.

«Особистість – це суб'єкт і об'єкт суспільних відносин» (А.Г.Ковальов).

«Особистість – суб'єкт діяльності» (О.Н.Леонтьєв).

«Особистість – дієздатний член суспільства, який усвідомлює свою роль в ньому» (К.К.Платонов).

«Особистість – сукупність внутрішніх умов, через які заломлюються зовнішні впливи» (С.Л.Рубінштейн).

Характеристика роботи

Контрольна

Кількість сторінок: 14

Безкоштовна робота

Закрити

Загальна психологія 11

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.