Психологічні особливості динаміки одиниці передачі культури (мему) в інтеренет-середовищі

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 106

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ОДИНИЦІ КУЛЬТУРИ (МЕМУ) В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ 8

1.1. Сутність поняття інтернет-мему як одиниці інформації у кіберпросторі 8

1.2. Класифікація типів інтернет-мемів 20

1.3. Основні характеристики інтернет-мемів 31

Висновки до розділу І 36

РОЗДІЛ ІІ. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ (МЕМУ) В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ 38

2.1. Інтернет-мем як психологічний феномен інтернет-комунікації 38

2.2. Психологічні підходи та функції інтернет-мемів 49

2.3. Вербальний, невербальний та комплексний меми: класифікація за способом подання та сприйняття інформації в інтернет-середовищі 57

Висновки до розділу ІІ 62

РОЗДІЛ ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ІНТЕРНЕТ-МЕМУ В КОМУНІКАЦІЇ МОЛОДІ 64

3.1. Методологія дослідження 64

3.2. Аналіз результатів дослідно-експериментального дослідження 68

3.3. Перспективи подальших досліджень 83

Висновки до розділу ІІІ 85

ВИСНОВКИ 88

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 95

ДОДАТКИ 101

Вступ

Актуальність дослідження. Стрімкий та бурхливий розвиток інформаційно-комунікативних технологій наприкінці ХХ- початку ХХІ століть, формування нового типу інформаційного суспільства, в якому утверджуються нові способи передачі соціокультурного досвіду ставлять перед вченими завдання наукового аналізу нових процесів, викликаних цими змінами, та їх можливе прогнозування.

Зміна комунікації (мови, її засобів, символів) змінюють світ, переформатовують його. Різні історичні епохи демонстрували нам різні способи передачі інформації та засоби комунікації, які були невід’ємним атрибутом соціокультурного середовища народу та рушієм його соціо-економічного розвитку.

Структура комунікації безпосередньо впливає на людину, формує її погляди, стиль життя та спілкування, соціалізує її. Безумовно, зміна комунікативних практик знаходить своє відображення у поведінці індивідів. Найбільше цьому впливу піддається молодь, яка є надзвичайно динамічною спільнотою, зі значними інноваційними можливостями, що дозволяє їй швидко опановувати нові способи комунікації.

Одним з найцікавіших феноменів сучасної комунікації являється інтернет-мему.

Інтернет-мем – явище спонтанного розповсюдження певної інформації інтернетом усіма можливими способами (електронною поштою, в месенджерах, форумах, блогах тощо).

Незважаючи на свою високу популярність останнім часом, феномен інтернет-мемів все ще залишається маловивченим, особливо не вистачає емпіричних даних.

Таким чином, значущість проблеми та її недостатнє вивчення зумовило вибір теми дипломної роботи «Психологічні особливості динаміки одиниці передачі культури (мему) в інтернет-середовищі».

Джерельна база дослідження. Незважаючи на порівняно нетривале існування, явище інтернет-мем вже стало предметом наукових досліджень: Н. А. Аршинскоъ [3], В. А. Бережної [5], А. В. Вешнякова [10], Т. Гаврилина [11], / Е. І. Голованова, Н. В. Часовського [13], П. Ігнатенко, В. Поплужного, Н. Косарєва, Л. Крицької [23], С. В.Канашиної [25], К. В. Соколова та ін [53]. Особливу увагу привертають спроби реалізації теоретико-емпіричних програм Н. А.Зиновьева [20].

Серед науковців, які займалися психологічним дослідження феномену мемів можна назвати Р. Докінза [15], Л. Е. Орбан-Лембрика [39], Д. Рашкоффа [50], М. А. Кронгауза [27] і Б. Томаса [55]та ін.

З точки зору психології меми аналізували:В. А. Чумакова [58], Ю. Щурина [62], В. С. Шереметова [60], Л. Ш.Мигранова, Е. И.Кромина [31] та ін.

З позицій антропології меми розглядали М. А. Кронгауз [27], а потім Т. Гаврилина [11].

З позицій аналітичної філософії меми вивчав А. В. Вешнякова [10].

З позиції інформатики і кібернетики – Н. А.Аршинская [3].

З позиції медіадосліджень – Д. Рашкофф [49].

Для виявлення способів конструювання і відтворення інтернет-мемів як інформаційних продуктів, аналізу принципів функціонування, особливостей медіасфери інтернету і ролі мемів і інтернет-мемів у суспільстві, важливі теорії індустрії культури і вірусного поширення інформації. Це в першу чергу роботи засновників теорії індустрії культури, серед яких Е.А. Нежура [35], Л. Ш.Мигранова [31], Н. А.Зиновьева [21], Е. Н. Лисенко [16].

Хоча в наявних розвідках висвітлюють когнітивні, емоційні, соціальні аспекти існування та поширення інтернет-мемів, проте часто реалізація цього завдання здійснюється в контексті психологічної науки. А от аналіз цього явища з позицій психології є важливим та актуальним.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, проаналізувати і експериментально перевірити психологічні особливості динаміки одиниці передачі культури (мему) в інтернет-середовищі.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

1. Проаналізувати джерельну базу дослідження;

2. Висвітлити сутність поняття інтернет-мему як одиниці інформації;

3. Вивчити класифікацію типів інтернет-мемів;

4. Охарактеризувати основні характеристики інтернет-мемів;

5. Проаналізувати інтернет-мем як психологічний феномен інтернет-комунікації;

6. Розкрити психологічні підходи та функції інтернет-мемів;

7.Охарактеризувати вербальний, невербальний та комплексний меми: дати класифікацію за способом подання та сприйняття інформації в інтернет-середовищі

8. Розробити експериментальне дослідження використання сучасного інтернет-мему в комунікації молоді.

Об'єктом дослідження є інтернет-меми.

Предметом дослідження – психологічні особливості динаміки одиниці передачі культури (мему) в інтернет-середовищі.

Гіпотеза дослідженняотримати відомості про оцінку і розуміння інтернет-мемів студентською молоддю, а також про особливості їх використання в комунікації в інтернеті і повсякденному житті.

Дослідницькі питання ставили за мету дізнатися: як ставляться до мемів ті, хто використовують їх в спілкуванні?

Виходячи з того що ставлення до якогось явища складається з когнітивного, емоційного і поведінкового аспектів, для досягнення дослідницької мети в даній роботі були поставлені наступні завдання:

1) визначити, що таке інтернет-мем в розумінні молодих людей;

2) виявити оцінку різних інтернет-мемів молоддю;

3) встановити мету і способи використання інтернет-мемів в комунікації в інтернеті і реальному житті.

Методологічну основу дослідження складають: Теоретичні методи: системний та порівняльний аналіз психологічної літератури з проблеми дослідження, узагальнення і систематизація наукових даних. Емпіричні: діагностичні (тестування студентів). Експериментальні: організація і проведення експериментального дослідження.

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося у в Технічного коледжім. Рівне.

Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному та практичному обґрунтуванні психологічних особливостей динаміки одиниці передачі культури (мему) в інтернет-середовищі.

Дослідницька наша проблема полягає в протиріччі між існуючими теоретичними розробками феномена інтернет-мема і відсутністю актуальних практичних знань про те, як його бачать ті, хто безпосередньо використовують інтернет-меми в комунікації (сучасна молодь).

Практичне значення дипломної. Результати дослідження можуть бути використані під час викладання курсу лекцій для студентів вищих психологічних навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації психологів, а також для розробки сучасних методик викладання в навчальних закладах для підвищення ефективності навчального процесу.

Апробація й упровадження результатів дослідження. Основні теоретичні положення та практичні результати наукової розвідки обговорені на засіданні кафедри й апробовані на щорічній науково-звітній конференції.

Публікації:

Структура й обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (64 позиції) і додатків. Загальний обсяг дослідження становить 96 сторінок.

Закрити

Психологічні особливості динаміки одиниці передачі культури (мему) в інтеренет-середовищі

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.