Розвиток емоцій і почуттів у старших дошкільників засобами казки

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 95

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙ І ПОЧУТТІВ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 8

1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем емоційного розвитку старших дошкільників 8

1.2. Особливості розвитку емоцій і почуттів у дітей старшого дошкільного віку 18

1.3. Казка як засіб впливу на емоційний розвиток старших дошкільників 25

Висновки до першого розділу 35

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КАЗОК НА РОЗВИТОК ЕМОЦІЙ І ПОЧУТТІВ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 36

2.1. Діагностика рівнів емоційного розвитку старших дошкільників 36

2.2. Впровадження комплексу казок як засобу спрямованого на розвиток емоцій та почуттів у дітей старшого дошкільного віку 50

2.3. Аналіз результатів емпіричного дослідження рівнів сформованості емоційного розвитку старших дошкільників 67

Висновки до другого розділу 73

ВИСНОВКИ 74

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 78

ДОДАТКИ 84

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема емоційного розвитку особистості дошкільника приваблює до себе пильну увагу представників найрізноманітніших областей наукового знання – філософії, психології, педагогіки та інших наук. Психологічні новоутворення, що виникають у кожному віковому періоді дитинства мають абсолютне значення для всебічного розвитку, вносять свій неповторний внесок у формування людської особистості.

Емоції відіграють велику роль у житті людини, у мотивації її вчинків. Емоційні засади пронизують усі сторони людської натури, їх не можна відокремити від характеру людини, від її вчинків. Розвиток дитини тісно взаємопов’язаний зі світом її почуттів та переживань. Емоції, з одного боку, є «індикатором» стану дитини, а з іншого – суттєво впливають на її пізнавальні процеси та поведінку, визначаючи спрямованість уваги, особливості сприймання оточуючого світу, логіку суджень.

У Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні [1] підкреслено важливість ознайомлення дошкільників з «мовою емоцій». Дитина має вміти розрізняти моральні, інтелектуальні та естетичні почуття, називати основні з них, уживати ці назви в спілкуванні; виявляти почуття прихильності, щирості, відповідальності, безкорисливості, подяки, любові у взаєминах з навколишніми.

Емоції допомагають дитині пристосуватися до тієї або іншої ситуації. Завдяки емоційному розвитку, дитина зможе регулювати свою поведінку, уникаючи тих вчинків, які могла б зробити під впливом випадкових обставин і швидкоплинних бажань. Рівень сформованості емоційної сфери дошкільника істотно впливає на його розвиток і життєвий шлях. Уміння розуміти емоції інших і адекватно виражати власні емоції, сформованість механізму емоційного передбачення є умовою розвитку справжньої здатності до продуктивного спілкування.

Дошкільний вік особливо сприятливий для розвитку емоційної сфери. У цей період дитина здатна навчитися розрізняти щирі і зовнішньо-притаманні емоції, переживати їх, розуміти емоційний стан інших людей, проявляти співчуття (емпатію) до оточення. Дитина набуває емоційного досвіду в процесі взаємодії з людьми: батьками, вихователями, однолітками.

Проблема емоційного розвитку старших дошкільників є актуальною тому, що емоційна сфера відіграє важливу роль в життя кожної людини. Цією проблемою займалися багато педагогів, психологи (Л.І. Божович [11], Л.С.Виготський [19], О.В. Запорожець [27], О.М. Леонтьєв [42], С.Л. Рубінштейн [56], С.П. Тищенко [68] та ін.), які стверджували, що позитивні емоції створюють оптимальні умови для активної діяльності мозку і є стимулом для пізнання світу. Ці емоції беруть участь у виникненні будь-якої творчої діяльності дитини, і звичайно, в розвитку її мислення. Тоді, як негативні емоції примушують уникати небажаних або шкідливих дій, захищають і оберігають дитину. Але слід зауважити, що надмірна дія негативних емоцій руйнує мозок і психіку людини.

Розвитку емоційної сфери сприяють усі види, форми і методи виховання, але особливу роль у збагаченні емоційного досвіду дитини відіграє казка. Казка примушує дитину сміятися і плакати, переживати і сподіватися, проявляти почуття і емпатію, розпізнавати мотиви моральної поведінки.

Казка, як ефективний засіб виховання і навчання дітей різного віку, може допомогти вирішити такі завдання в психолого-педагогічній діяльності: встановлення контакту з дитиною, створення комфортного, відповідного віковим особливостям середовища. Ідентифікуючи себе з героями літературного твору, співпереживаючи їх пригодам, дитина отримує можливість прояву багатьох емоцій та почуттів: страху, сорому, образи і т.д. Казки розмовляють з дитиною емоційно-насиченою, близькою їй мовою метафор, без прямої настанови. Казка, з одного боку, залучає дитину в світ переживань, з іншого боку – зберігає здатність бачити те, що відбувається «ззовні».

Залежно від типу казки, сюжету, головних героїв у дітей формуються моральні поняття та цінності, через процес ототожнення себе з позитивними героями. Саме казка показує дітям, що добрим бути краще, ніж поганим, що треба прагнути робити добрі вчинки. Разом з тим казка розкриває риси та характерні ознаки негативних героїв, тому завдання батьків та педагогів правильно зосереджувати увагу на характеристиці негативних героїв і пояснювати дітям, чому саме вони негативні.

Дослідження розвитку емоцій у дітей старшого дошкільного віку засобами казки проводили вітчизняні психологи, а саме: А.Бахарєва [8], О. Бредіхіна [13], Л.Виготський [19], О.Кононко [37], М.Машовець [44], А. Пасічник [48] та ін. Окремі аспекти означеної проблеми розглядалися педагогами (Н.Подоляк [50], С. Садовенко [59] та ін.), методистами (Р. Ткач [69], І. Фурманова [74] та ін.). Поряд з цим не було створено методичної системи, спрямованої на емоційний розвиток дітей дошкільного віку саме засобами казки.

Усе вищевикладене зумовило актуальність і вибір теми дослідження: «Розвиток емоцій і почуттів у старших дошкільників засобами казки».

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність впровадження комплексу казок як засобу спрямованого на розвиток емоцій та почуттів у дітей старшого дошкільного віку.

Завдання дослідження обумовлені його метою:

1. Проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження.

2. Окреслити роль казки як засобу впливу на емоційний розвиток старших дошкільників.

3. Провести діагностику з виявлення рівнів розвитку емоційної сфери у старших дошкільників

4. Впровадити комплекс казок як засобу спрямованого на розвиток емоцій та почуттів у дітей старшого дошкільного віку.

Об’єкт дослідження – розвиток емоцій та почуттів дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – комплекс казок як засіб щодо розвитку емоцій та почуттів у дітей старшого дошкільного віку.

Для вирішення поставлених завдань було обрано наступні методи дослідження:

теоретичні: теоретичний і системно-структурний аналіз психологічної, педагогічної й спеціальної методичної літератури з проблеми дослідження; методи аналізу, порівняння та узагальнення дали уявлення про актуальність проблеми, міру її вивченості та допомогли визначити концептуальні засади дослідження;

емпіричні: педагогічний експеримент, спостереження, усні та письмові опитування (бесіди, анкетування), порівняльний аналіз; статистичні: методи математичної обробки, якісного та кількісного аналізу даних.

Теоретичне значення дослідження: проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблем емоційного розвитку старших дошкільників; розкрито особливості розвитку емоцій та почуттів у дітей старшого дошкільного віку; висвітлено вплив казки на емоційний розвиток старших дошкільників; розроблено та експериментально перевірено систему роботи з використанням казок, як засобу формування емоцій та почуттів у дітей старшого дошкільного віку.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що нами було впроваджено комплекс казки спрямованої на розвиток емоцій та почуттів у дітей старшого дошкільного віку, відібрані українські народні казки, а також авторські казки вітчизняних та зарубіжних авторів, з метою пробудження у старших дошкільників емоційних переживань. Результати дослідження можуть бути використані вихователями закладів дошкільної освіти в освітньому процесі з дітьми.

Експериментальна база дослідження. Базою дослідження було обрано заклад дошкільної освіти №296 «Віночок» м. Київ. Робота проводилась з дітьми старшої групи №4 «Барвінок» у кількості 22 чоловік, яка була визначена як експериментальна, та дітьми старшої групи №5 «Соняшник» у кількості 20 чоловік – контрольна група. Вік досліджуваних дітей становив 5-6 років.

Структура роботи. Бакалаврська робота складається із вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи становить 93 сторінки друкованого тексту.

Закрити

Розвиток емоцій і почуттів у старших дошкільників засобами казки

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.