Психодіагностика стилю взаємодії подружжя

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 134

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ СТИЛЮ ВЗАЄМОДІЇ ПОДРУЖЖЯ 10

1.1. Характеристика поняття «стиль взаємодії подружжя» у психологічній науці 10

1.2. Психологічна характеристика стилів взаємодії подружжя 20

1.3. Дослідження розробленості психодіагностики стилю взаємодії подружжя 33

Висновки до І розділу 41

РОЗДІЛ 2. ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДИК ДОСЛІДЖЕННЯ СТИЛЮ ВЗАЄМОДІЇ ПОДРУЖЖЯ 44

2.1. Психодіагностика спілкування подружжя 44

2.2. Психологічна діагностика конфліктів молодої сім'ї 53

2.3. Психодіагностика впливу відносин батьків і дітей на стиль взаємодії подружжя 60

Висновок до ІІ розділу 68

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОДІАГНОСТИКА СТИЛЮ ВЗАЄМОДІЇ ПОДРУЖЖЯ 71

3.1. Експериментальне дослідження самооцінки конструктивної взаємодії в подружніх відносинах 71

3.2. Аналіз результатів експериментального дослідження 74

3.3. Психокорекційна програма оптимізації подружніх взаємин 80

Висновок до ІІІ розділу 89

ВИСНОВКИ 91

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 96

ДОДАТКИ 102

ВСТУП

Актуальність та доцільність дослідження. Сім’я є одним знайважливіших соціальних інститутів, що вимагає постійного наукового вивчення. Це допомагає, по-перше,мати уявлення про реально існуючий станвнутрішньо сімейного життя і його зовнішні зв’язки, по-друге,прогнозувати його розвиток, надавати необхідну допомогу, координувати його взаємодію з іншими соціальнимиструктурами держави. Нова економічна ситуація неминучепозначається і на сучасній сім’ї. У той же час недостатньо дослідженими залишаються питання виділення критеріїв задоволеності шлюбом, розробки нових теоретичних підходів до вивчення факторів задоволеності шлюбом, виокремлення соціально-психологічних аспектів сім’ї та шлюбу, рольових стосунків у шлюбі, стабільності і стійкості відносин. Засадами соціально-психологічного клімату сім’ї є задоволеність подружжя взаємовідносинами і шлюбом в цілому. Задоволеність шлюбом найчастіше трактується як відповідність між наявним та бажаним і уявним або ототожнюється з суб’єктивно пережитим відчуттям задоволення-невдоволення при оцінці подружжя всіх аспектів шлюбу. У психологічній літературі виокремлюється так звана загальна задоволеність шлюбом і задоволеність окремими аспектами взаємодії подружжя, яка складається з ряду оцінок його різних сторін залежно від вимог, що висуваються до особистості партнера і до характеристик сімейного життя. Високий рівень розлучень роблять актуальним пошук шляхів стабілізації сім’ї та відповідного підходу до її вивчення. Процес трансформації сучасної сім’ї як соціального інститутусупроводжується тривожними ознаками її дезорганізації – збільшенням кількості розлучень, сімейно побутовихпорушень, послабленнямвиховного потенціалу сім’ї, неврозами тощо. Це дає підставистверджувати, що стан сучасної сім’ї кризовий.

Дослідження [10; 15; 18] показують, що молоді сім’ї по-різному протистоять життєвим труднощам. Для одних наслідком небажаних зовнішніх впливів буде підвищення кількості сімейних проблем: зростання конфліктності, зниження задоволеності сімейним життям, хвороби, розлучення тощо. Інші, навпаки, під дією стресу підвищують свою згуртованість та докладають більше для подолання кризи та збереження сім’ї. При цьому тип молодої сім’ї, а не наявність чи відсутність зовнішніх чи внутрішніх патогенних факторів визначає її здатність діяти конструктивно та справлятися з життєвими проблемами.

Безумовно, стиль взаємодії подружжя багато в чому залежить від їїсоціально-економічної, правової захищеності. Водночаспричини окремих сімейних проблем часто криються або вособливостях сімейного спілкування, або в індивідуальниххарактеристиках членів сім’ї, тобто мають психологічнийхарактер.

У науковій психологічній літературі пропонується наступне тлумачення поняття «стиль взаємодії подружжя»: «це спосіб організації життя подружньої пари, те яким чином у ній розподілені ролі і обов'язки. Головне завдання пари протягом цього періоду полягає в тому, щоб встановити прийнятний для обох стиль спільного проживання, а також досягти взаємно комфортного рівня близькості» [23, c43].

Проблема сімейних конфліктів розроблялася представниками різних психологічних напрямків як у зарубіжній (А.Адлер, А.Басс, К.Лоренц, Н.Міллер, Дж.Морено, З.Фрейд, К.Г.Юнг), так і у радянській (В.С.Агєєв, О.Я.Анцупов, В.К.Васильєв, Н.В.Гришина, Т.В.Драгунова, М.А.Новіков, А.І.Шипілов) та українській (А.І.Бузник, А.М.Гірник, В.М.Кушнірюк, В.Г.Ласькова, Г.В.Ложкін, Л.П.Матяш-Заяц, М.І.Пірен, Н.І.Пов'якель, Є.В.Юрківський) психології. У процесі будь-якої комунікації можливе розходження думок, очікувань і уподобань, але важливо, як людина вирішує назріваючі конфлікти, чи може вона зробити свою поведінку безпечнішою стосовно іншої людини. Звідси випливає необхідність вивчення не лише конфлікту як психологічного феномена, але й пошуку ефективних способів попередження і розв’язання різноманітних конфліктних ситуацій, в тому числі і сімейних.

Проблема підготовки молоді до сімейного життя висвітлюється в роботах Т. В. Буленко, І. С. Волги, Т. В. Говорун, І. С. Голода, В. П.Горілика, І. В. Гребеннікова, Т. А. Демидової, Г. А. Дьоміної, О. М. Кікінеджі, С.В.Ковальова, Т. Л. Левицької, М. Я. Соловйова, А. Г. Харчева. В них розглядаються питання формування нових сімейно-шлюбних стосунків, типології функцій сім'ї.

Проблему у стилю взаємовідносин подружжя досліджували такі радянські вчені як Ю. Є. Альошина, А. А. Бодальов, І. Ю. Борисов, В.М.Дружинін, О. Є. Зуськова, В. П. Левкович та інші. В українській психології окреслену проблему вивчалось у таких аспектах: вплив батьківської сім’ї на життєдіяльність молодого подружжя (М. І. Мушкевич); особливості протікання сімейної кризи у молодих сім’ях (Р. П. Федоренко); динаміка особистісних рис у молодого подружжя (Л. З. Сердюк); умови подолання конфліктів у молодій сім’ї (Л. М. Омельченко); психопрофілактика міжособистісних конфліктів у сім’ях військово- службовців (Є. М. Потапчук); образ „Я” як регулятор подружніх взаємин (Н.О.Давидюк); психологічні особливості сімейних стосунків сексуально дезадаптованих пар (І. Л. Леванова); вплив рівня домагань подружжя на сімейні стосунки (О. С. Язвінська) та ін.

Водночас, проведений аналіз психолого-педагогічної літератури не виявив спеціальних досліджень психологічної діагностики стилю взаємодії подружжя,а також засобів їх профілактики. Актуальність проблеми, її недостатня теоретична та експериментальна розробка зумовили вибір теми: “Психодіагностика стилю взаємодії подружжя”

Мета дослідження полягає в розробці психодіагностики стилю взаємодії подружжя.

Відповідно до сформульованої мети дослідження було визначено наступні його завдання:

1. Здійснити теоретичний аналіз психологічних досліджень з проблеми психодіагностики стилів взаємодії подружжя.

2. Дослідити фактори впливу на гармонійність сімейних взаємин.

3. Вивчити ефективність психодіагностичних методик дослідження стилю взаємодії подружжя.

4. Проаналізувати наявні психодіагностичні методикидослідження сімейних стосунків.

5. За допомогою психодіагностичних методик дослідити стиліподружніх взаємостосунків.

6. Розробити психологічні рекомендації з метою гармонізації стилю взаємодії подружжя.

Обєкт дослідження – психодіагностикавзаємодії подружжя.

Предмет дослідження – стилі взаємодії подружжя.

Методи дослідження: Відповідно до визначеної мети, сформульованих завдань використано комплекс теоретичних, емпіричних та математичних методів дослідження. На етапі теоретичного дослідження використовувались: теоретико-методологічний аналіз, класифікація та систематизація інформаційції наукових джерел, порівняння й узагальнення теоретичних та експериментальних досліджень.

На етапі емпіричного дослідження було застосовано бесіди, спостереження, анкетування, тестування, експеримент, що включав констатувальний, формувальний та контрольну етапи.

Обробка експериментально отриманих даних здійснювалась такими методами математико-статистичної обробки даних кореляційний та факторний аналіз, первинний статистичний аналіз.

Організація дослідженн: Дослідно-експереминтальна робота виконувалася в м. Рівне. В експереминтальному дослідженні брали участь шість подружніх пар.

Інформаційне забезпечення. У роботі над темою магістерської ми спирались на наукові положення й висновки стосовно психодіагностики стилю взаємодії подружжя (Волкова А. Н.); теорії підготовки молоді до сімейного життя (Голод С. И.); положення про сутність проблем конфліктів подружжя(Варга А. Я.)

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що: з’ясовано і уточнено поняття «стиль подружніх взаємин»; запропоновані теоретико – методологічні засади вивчення стилю подружнього життя; виявлені стилі взаємодії подружжя; описана особливість специфічних проблемних ситуацій, що виникають у подружніх парах; удосконалено психодіагностичний інструментарій з вивчення стилю взаємодії подружжя.

Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю використання психодіагностичнихметодик, які можуть застосовуватись практичними психологами, соціальними працівниками та молоддю для виявлення проблем у сімейних стосунках та чинників, які їх викликають. Розроблена експериментальна програма та психологічні рекомендації з взаємодії подружжя можуть використовуватися: у психологічних консультаціях для формування молодого подружжя та молоді в цілому високого рівня самосвідомості та відповідального ставлення до себе і партнера, переосмислення установок на сімейне життя, своїх очікувань щодо сімейного життя. Теоретичні та емпіричні результати магістерського дослідження – під час викладання курсів „Психологія сімейного життя”, «Вікова психологія», «Психологія конфлікту при підготовці практичних психологів».

Апробація результатів дослідження. Основні положення обговорювалися на розширених засіданнях кафедри психології Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука. Результати проведеного дослідження представлені на Міжнародній науково-практичній конференції «Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття» (м. Харків, 9-10 листопада 2016 року), статті «Вивчення стилів взаємодії подружжя» / Іванна Віталіївна Злотвінська // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 9 - 10 листопада 2016 року). – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2016. – С. 119 - 121.

Структура роботи. Магістерська роботаскладається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, список використаних літературних джерел, додатків.

Закрити

Психодіагностика стилю взаємодії подружжя

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.