Психологічні особливості динаміки ціннісних орієнтацій у юнацькому віці

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 96

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ДИНАМІКИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

1.1. Аналіз ціннісних орієнтацій у науковій літературі 

1.2. Характеристика юнацького періоду 

1.3. Вікові особливості ціннісно-смислової сфери особистості в юнацькому віці 

1.4. Гендерні особливості становлення ціннісних орієнтацій у юнацькому віці 

РОЗДІЛ ІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

2.1. Організація і методи експериментального дослідження 

2.2. Аналіз результатів дослідження особливостей динаміки ціннісних орієнтацій у юнацькому віці 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОГРАМА КОРЕКЦІЇ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 

3.1. Тренінгова програма корекції ціннісних орієнтацій у юнацькому віці 

3.2. Контрольний зріз формуючого експерименту 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ДОДАТКИ 

ВСТУП

Актуальність дослідження ціннісно-мотиваційної сфери молоді визначається значущістю формування особистісної ціннісної структури індивіда, яка є найважливішим чинником процесу соціалізації особистості. У зв’язку з цим зрозуміло,що проблемі ціннісних орієнтацій як стержневого компонента особистості належить одне з провідних місць у дослідженнях з психології особистісного розвитку.

Формування ціннісних орієнтацій сприяє процесу розвитку особистості в цілому. Як один з елементів структури особистості, вони відіграють вирішальну роль у регуляції поведінки, формуванні світогляду, переконань, виборі життєвого шляху, особливо на етапі становлення професійно-трудової діяльності в юнацькому віці. Саме завдяки цінностям особистість відчуває себе цілісно в оточуючому її світі. Світ цінностей – це насамперед світ культури, сфера духовної діяльності людини, її моральної свідомості. Особливість ситуації в суспільстві, у якій проходить формування духовності особистості, полягає в тому, що цей процес відбувається в умовах послаблення політичного та ідеологічного прессингу, розширення соціальної самостійності та ініціативи юнацтва.

Згідно з усталеними у психології положеннями, ціннісні орієнтації розглядаються у нашому дослідженні як елементи свідомості (І. С. Кон, А. С. Прангішвілі), пов’язані з мотиваційно-потребнісною сферою, ідеалами (Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божович, М. Й. Боришевський), як вид ціннісного ставлення людини до світу, як результат переваги на основі образів та еталонів (О. Г.Асмолов, І. Д. Бех, Б. С. Братусь, С. Л. Рубінштейн), як диспозиції вищого рівня, що зумовлюють уявлення людини про головні цілі життєдіяльності та засоби їх досягнення (В. О. Ядов), як усвідомлюваний рівень смислових утворень (В. О. Ядов, О. Г. Асмолов), як «ядро» особистісного розвитку (К. О. Абульханова-Славська, О. Г. Асмолов, Л. І. Божович, М. Г. Казаріна, І. С. Кон, В. С. Мерлін), яке виявляється в ситуації вибору як «вчинок свідомості» (М. М. Бахтін).

Дослідженням ціннісних орієнтацій юнацького віку займались Н. Є. Бондар, А. А. Козлов, З. В. Сікевич, В.Т. Лісовський, К. А. Нечаєва, І. А. Райгородська, Н. І. Стрелянова, Є. А. Подольська, А. М. Мордовець, І. Г. Попова.

У ряді досліджень відмічається, що юнацький вік сензитивний для утворення ціннісної орієнтації в якості стійкої особистісної властивості. Саме у цьому віковому періоді " закладається здатність об'єктивної оцінки самого себе і оточуючого світу, котрий найбільше впливає на становлення закономірностей, які згодом вказуватимуть на позицію у житті вже дорослої людини". Провідною у цей час є навчально-професійна діяльність, в якій реалізується готовність юнака до самовизначення і яку вважають психічним новоутворенням цього віку.

Об’єктом дослідження є ціннісні орієнтації юнацького віку.

Предметом дослідження є виявлення динаміки ціннісних орієнтацій у юнацькому віці.

Метою дослідження є теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити динаміку ціннісних орієнтацій у юнацькому віці та головних чинників, які детермінують цей феномен.

Для написання бакалаврської роботи ставимо перед собою такі завдання:

проаналізувати особливості вивчення ціннісних орієнтацій у наукових дослідженнях зарубіжних і вітчизняних вчених;

виокремити психологічні особливості юнацького віку ( зокрема, висвітлити вікові особливості ціннісно-смислової сфери особистості в юнацькому віці);

з`ясувати гендерні особливості становлення ціннісних орієнтацій у юнацькому віці;

зійснити емпіричне дослідження щододинаміки ціннісних орієнтацій у юнацькому віці;

розробити корекційну програму та перевірити ефективність її впровадження.

Теоретичне значення роботи полягає у дослідженні ціннісних орієнтацій як складової спрямованості особистості, вивчені психології юнацтва та вікових особливостей ціннісно-смислової сфери особистості.

Практичне значення роботи полягає у тому, що розроблено психодіагностичний інструментарій динаміки ціннісних орієнтацій у юнацькому віці. Також результати дослідження рекомендовані для використання у професійній діяльності практичних психологів.

Методами дослідження є методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокича, методика «Рівень співвідношення «цінності» і «доступності» в різних життєвих сферах» (Е. Б. Фанталової) та Морфологічний тест життєвих цінностей В. Ф. Сопова та Л. В. Карпушиної.

База дослідження: експериментальне дослідження проводилося на базі студентів I-Vкурсів Рівненського державного гуманітарного університету. Вибірка становить 60 чоловік.

Структура: робота складається з вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи – 96 сторінок.

Закрити

Психологічні особливості динаміки ціннісних орієнтацій у юнацькому віці

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.