Особливості роботи психолога з підлітками «групи ризику»

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 137

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І.  Психолого-педагогічна характеристика підлітків «групи ризику»  8

1.1. Психологічна сутність поняття «група ризику». 8

1.2. Сутність, структура та типологія девіантної поведінки. 11

1.3. Сучасний стан проблеми корекції девіантної поведінки у психолого-педагогічній теорії та виховній практиці 32

1.4. Проектування реабілітаційного простору в роботі з дітьми «групи ризику»  49

Розділ II.  Психодіагностика та психокорекція поведінки підлітків «групи ризику»  68

2.1.  Психодіагностика девіантної поведінки підлітків. 68

2.2. Формування моделі психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки підлітків  81

Розділ ІІІ. Охорона праці 93

3.1. Навчання з охорони праці психологів в ЗОШ I- III ступенів. 93

3.2. Нормативні документи в ЗОШ I – III ступенів по захисту від надзвичайних ситуацій  97

Висновки. 100

Список використаних джерел. 104

Додатки. 117

Вступ

Актуальність теми дослідження. Трансформація сучасного українського суспільства, зміна соціального устрою держави виявили недосконалість традиційної системи виховання. Директивна педагогіка, яка розглядає вплив за схемою «вимога - сприймання – дія», практично втратила свою ефективність, оскільки вона не розкриває суттєвих особливостей морального розвитку, не відображає всіх тонкощів способів реагування індивіда на поставлену вимогу, применшує активну роль особистості в засвоєнні норм, не враховує творчого оволодіння духовно-моральних цінностей.

Як наслідок у школярів, зокрема, підлітків, нерідко спостерігається недостатній рівень моральної культури.

Специфіка морального розвитку, виявлення причин та умов виникнення різних форм девіацій, видів асоціальної поведінки шляхів її корекції викликають стійкий інтерес дослідників.

Вагомий внесок у дослідження психолого-педагогічних аспектів важковиховуваності, попередження правопорушень серед підлітків зробили: К.Ушинський, П.Блонський, С.Шацький, А.Макаренко, В.Оржеховська, В.Сухомлинський.

Філософський аспект проблеми девіантної поведінки розкрито у працях Анісімова, О.Дробницького, А.Скрипника та ін.; психолого-педагогічні аспекти - в роботах: М.Алемаскіна, Г.Бочкарьової, В.Демиденка, Л.Зюбіна, Б.Кобзаря, А.Ковальова, П.Лєсгафта, І.Невського, Т.Титаренко та ін.; правові - в дослідженнях Ю.Антоняна, К.Ігошева, М.Костицького, В.Кудрявцева, Г.Міньковського, О.Тузова. Для розробки теоретичних основ профілактики протиправної поведінки мають значення фундаментальні дослідження загальних проблем виховання І.Беха, С.Бєлічевої, Б.Кобзаря, О.Киричука, І.Козубовської, В.Оржеховської, Г.Пустовіта, А.Сиротенка, М.Фіцули.

Важливе місце в дослідженні попередження девіантної поведінки займають наукові праці з проблем мотивації поведінки: М.Бобнєвої, Л.Божович, А.Бодалєва, В.Вілюнаса, В.Демиденка, Ю.Клейберга, В.Мерліна, Е.Натанзона, П.Якобсона та ін.

Загальні проблеми поведінки особистості аналізуються у працях Л.Божович, Л.Виготського, М.Дубініна, Б.Ломова, Л.Славіної, С.Рубінштейна, В.Крижка , Є.Павлютенкова та ін.

Існують два види факторів регуляції поведінки - зовнішні та внутрішні. До зовнішніх факторів відносяться соціальні, групові, індивідуальні норми та цінності, на основі яких відбувається оцінювання поведінки особистості. До внутрішніх факторів відносяться ціннісні орієнтації та установки, система особистісного смислу та мотивів, які лежать в основі культури поведінки особистості. У результаті взаємодії цих факторів і визначається поведінка людини, яка кваліфікується позитивно, якщо вона не суперечить загальноприйнятим еталонам вчинків (просоціальна), і негативно, якщо вона не збігається з суспільними нормами та правилами, порушує їх (девіантна).

Зазначимо, що більшість з досліджень було проведено в умовах стабільної, соціально-економічної ситуації в суспільстві. Орієнтуючись на майбутнє, молодь має формувати свій життєвий потенціал уже стосовно до ринкових відносин, що складаються в нашій державі. Ситуація ускладнюється тим, що сьогодні в державі ще не набула стійкості нова ідеологія життя. Індивід самостійно визначає важливі для себе цілі, прагне їх досягти, причому не завжди суспільно схвальними методами. Все це негативно впливає і на сучасній стан загальноосвітньої школи. У таких умовах один зі шляхів вирішення досліджуваної проблеми полягає у створенні такої системи виховної роботи, яка б активізувала процеси зростання ініціативи у дітей молодшого шкільного віку, давала б змогу вихованцям самим ставити цілі особистісного вдосконалення, визначати та зміцнювати свої позитивні якості, зміцнювати властиві їм ціннісні орієнтири.

Аналіз спеціальної літератури дає змогу виявити основну суперечність цієї проблеми сьогодення: невідповідність традиційних методів виховання, сучасній соціальній ситуації, в якій перебувають діти, що і призводить у багатьох випадках до виникнення різних девіацій.

З огляду на високий рівень девіантної поведінки підлітків є всі підстави вважати, що вивчення корекції девіантної поведінки, її діагностика у виховному процесі, обґрунтування адекватних способів корекційного впливу є проблемою не тільки теоретичною, але і прикладною. Враховуючи це, нами обрана тема бакалаврського дослідження «Особливості роботи психолога з підлітками «групи ризику».

Об’єкт дослідження - поведінка особистості підлітків.

Предмет дослідження – підлітки «групи ризику».

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці особливостей роботи психолога з підлітками «групи ризику».

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що девіантна поведінка залежить від рівня сформованості пізнавальної, емоційно-вольової та поведінкової сфери підлітків, існують суттєві розбіжності за рівнями сформованості цих сфер у дітей з просоціальною поведінкою та дітьми «групи ризику».

Означена мета та гіпотеза дослідження зумовила необхідність розв’язання таких завдань:

1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в психолого - педагогічній теорії та виховній практиці.

2. Експериментально перевірити ефективність діагностичних методів девіантної поведінки підлітків.

3. Розробити модель психолого-педагогічної корекції девіантної поведінки підлітків загальноосвітньої школи.

Методологічною основою дослідження є філософське положення про сутність особистості та її духовні цінності, діалектичні протиріччя її становлення, детермінованість поведінки внутрішніми і зовнішніми факторами в їх діалектичному взаємозв’язку, провідну роль активності особистості в корекції її девіантної поведінки.

Теоретичною основою дослідження є:

- фундаментальні наукові положення і принципи: принцип системного підходу до розуміння особистості (Б.Ананьєв, Ю.Бабанський, І.Зязюн, Б.Ломов, К.Платонов, В.Татенко, Т.Титаренко та ін.); положення про особистість як активний суб’єкт діяльності (К.Абульханова-Славська, С.Рубінштейн); принципи детермінізму та розвитку, єдності свідомості та діяльності особистості (Б.Ананьєв, Л.Божович, Л.Виготський, С.Рубінштейн); положення про психологічний зміст та закономірності виховання (І.Бех, А.Бойко, А.Капська, В.Сухомлинський), положення про детермінуючу роль спілкування у розвитку особистості (М.Бахтін, В.Киричук, Н.Чепелєва та ін), положення про мораль як форму суспільної свідомості, визнання її соціальної та індивідуально-особистісної детермінації (О.Кононко, А.Титаренко, Ф. Щербак);

- положення законодавчих та нормативних документів про освіту, зокрема Законів України ’’Про освіту”, Національної доктрини розвитку освіти в Україні у XXI столітті, Державної національної програми ’’Освіта” (Україна XXI століття), Концепція національного виховання.

Основними методами дослідження є аналіз психологічної та педагогічної літератури з теми дослідження; проведення тестування, бесід, анкетування, інтерв'ю для діагностування пізнавальної, емоційно-вольової та поведінкової активності дітей молодшого шкільного віку; проведення констатувального експерименту.

Експериментальна база дослідження: експериментальне дослідження проводилось на базі загальноосвітніх шкіл № 12, 15, 28 міста Рівне. У психологічному експерименті брали участь 80 дітей підліткового віку, 14 вчителів та З психологи загальноосвітніх шкіл.

Дослідження проводилося в чотири етапи.

На першому етапі (вересень–листопад)здійснювався теоретичний аналіз літературних джерел з проблеми дослідження, визначалися вихідні позиції дослідження: мета, завдання, гіпотеза.

На другому етапі (листопад-березень) розроблялася програма констатувального експерименту, забезпечувалася дослідно-експериментальна робота в школах, удосконалювалася методика дослідження.

На третьому етапі (квітень) дослідження було проаналізовано матеріали експерименту, систематизовано й узагальнено матеріали, зроблено висновки щодо реалізації завдань дослідження і підтвердження гіпотези.

Наукова новизна дослідження полягає в апробуванні методів діагностики девіантної поведінки підлітків та у розробці моделі психолого - педагогічної корекції їх девіантної поведінки.

Теоретичне значення дослідження полягає у тому, що: уточнено поняття «група ризику» та «девіантна поведінка»; охарактеризовані особливості поведінки у різних типів дітей –девіантів.

Практична значущість дослідження полягає у можливості застосування здобутих результатів у виховній роботі різних типів навчальних закладів, у практиці роботи соціальних інститутів виховання.

Структура бакалаврського дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, 5 додатків, 7 таблиць, 1 схеми.

Закрити

Особливості роботи психолога з підлітками «групи ризику»

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.