Психологічні чинники готовності до навчання у школі дітей дошкільного віку

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 105

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ 7

1.1. Готовність дитини до навчання у школі як психологічна проблема. 7

1.2. Психологічні особливості дітей старшого дошкільного віку. 13

1.3. Становлення навчальної діяльності у дошкільному віці 19

1.4. Компоненти психологічної готовності дитини до навчання у школі, та їх характеристика. 29

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 43

2.1 Організація та методика дослідження. 43

2.2 Інтерпретація результатів дослідження. 51

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОРИГУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ  ГОТОВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 55

3.1. Корекційно-розвивальні заняття  «Психологічна підготовка дітей шестирічного віку до школи». 55

3.2. Перевірка ефективності реалізованої програми та аналіз результатів дослідження  76

РОЗДІЛ IV.  ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ   79

4.1. Основні положення про організацію системи управління охороною праці 81

4.2. Мета, завдання та принципи психологічної допомоги при надзвичайних ситуаціях  85

4.3. Проблеми неготовності дітей до шкільного навчання. 89

ВИСНОВКИ.. 94

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 98

ДОДАТКИ.. 103

ВСТУП

Актуальність теми дослідження.Момент вступу дитини до школи є підсумком її дошкільного дитинства, який докорінно змінює соціальну ситуацію розвитку. Однак, аби початок шкільного навчання став стартом нового етапу розвитку, дитина повинна бути готова до нових форм діяльності та спілкування, співробітництва із дорослими та однолітками, в іншому випадку дошкільна лінія розвитку загальмовується, а шкільна не може повноцінно розгорнутися. Як свідчить практика, відсутність шкільної зрілості, готовності до систематичного шкільного навчання може призвести до зростання тривожності дітей, формування залежної самооцінки, до появи в них хронічної втомлюваності, загальної неуспішності, а також може стати причиною виникнення шкільних неврозів.

Аналізуючи розвиток системи освіти, Н.І. Гуткіна (2004) виділяє наступні причини, які спонукали до запровадження початку систематичного навчання у школі починаючи з 6 років.

По-перше, підготовка до школи в дитячому садку була добре пророблена у програмах, але у більшості, погано втілювалась практично (не вистачало не тільки кваліфікованих педагогів, але і просто вихователів). [15]

На другу причину вказував Д.Б.Ельконін (1989), аналізуючи ситуацію, що склалася у початковій школі після перетворення її з чотирирічної у трьохрічну. Вона полягала у надмірній насиченості програм та перенавантаженні учнів у всіх ланках школи, на початку 60 років. І якщо програми середніх класів почали спрощувати, то у початкових класах їх спростити було неможливо (результати навчання у початкових класах і так не задовольняли вимоги, які ставились перед учнями у середній ланці). Тому було вирішено продовжити навчання у початковій ланці до 4 років, але за рахунок більш раннього початку систематичного навчання у школі. При цьому були проігноровані дані дитячої психології про вікові особливості дітей 6-річного віку, які не дозволяли їм успішно адаптуватися до існуючої системи навчання у школі. З приходом шестирічок до школи, виникло багато проблем, пов’язаних із навчанням 6-річок (чотирирічна програма 1-4). Діти ж семирічного віку, які навчались за програмою 1-3 класів, нормально засвоювали навчальний матеріал за умови, що вони були готові до навчання у школі. [51, 178]

Таким чином, навіть додатковий рік навчання у школі навряд чи вирішує проблему засвоєння знань та успішної адаптації, якщо дитина не готова до школи. Виходить, справа не в тому, щоб механічно розтягнути на роки об’єм матеріалу, що викладається, а в тому, щоб учень міг ефективно засвоїти пропоновані йому знання. Або іншими словами, виявляв необхідний і достатній рівень психічного розвитку для засвоєння шкільної програми в умовах навчання у групі однолітків.

У світлі реформування сучасної системи освіти, яка передбачає початок навчання у школі переважно з шести років, проблема готовності до школи набула особливої актуальності. На сьогодні активно проводиться робота по перегляду методологічних основ дошкільної та початкової ланок освіти, впровадження наступності у їх роботі. Основною метою діяльності психологічної служби системи освіти є підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології і соціальної роботи, спрямованих на збереження і укріплення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу, посилення розвивального і виховного компонентів системи освіти.

У вітчизняній психології проблема готовності до шкільного навчання проаналізована в роботах Л.С.Виготського (1983), Л. І. Божович (1968), Л.А.Венгер (1978, 1994), Д.Б. Ельконіна (1988) та ін. Ці дослідження сприяли виробленню відносно цілісної системи теоретичних уявлень, в основі якої лежать виділені Л.С.Виготським і розроблені Д. Б. Ельконіним, Л.А. Венгером положення про сформованість центральних новоутворень у структурі психологічної готовності до шкільного навчання. У зміст психологічної готовності Д.Б.Ельконін включає новоутворення, що виникають у грі як провідної діяльності в дошкільному віці і становлять основу критичного періоду при переході до шкільного навчання. Незважаючи на єдині вихідні основи, психологічна готовність у розумінні дослідників має різний зміст.

Також проблему психологічної готовності дітей до навчання у школі вивчали такі вчені-педагоги як: М.Костікова, О.Запорожець, В.Давидов, Г.Кравцов, О.Кравцова, та багато інших. Саме вони підкреслювали можливість і необхідність психологічної готовності дітей до навчання.

Однак деякі аспекти цієї проблеми розглянуті недостатньо, тому темою нашої дипломної роботи є „Психологічні чинники готовності до навчання у школі дітей дошкільного віку”.

Об’єкт дослідження: основі компоненти психологічної готовності дітей дошкільного віку до шкільного навчання.

Предмет дослідження - процес формування психологічної готовності дошкільників до навчання у школі.

Мета дипломної роботи - здійснення теоретико-експериментального дослідження проблеми психологічної готовності до навчання у школі дітей дошкільного віку.

Для реалізації мети дослідження було поставлено наступні завдання:

-проаналізувати стан досліджуваної проблеми в сучасній психологічній та методичній літературі;

-розкрити вікові особливості розвитку особистості старшого дошкільника;

-визначити суть та особливості підготовки дітей дошкільного віку до навчання в школі;

-окреслити та проаналізувати складові психологічної готовності старшого дошкільника до навчання у школі;

-провести експериментальне дослідження готовності дитини дошкільного віку до навчання у школі;

-розробити систему корекційно-розвивальних занять, спрямованих на підвищення рівня готовності дитини дошкільного віку до навчання у школі та перевірити її ефективність.

Гіпотеза дослідження: ми припускаємо, що спеціально розроблена система розвиваючої роботи, спрямована на розвиток таких пізнавальних процесів, як пам'ять, увага, мислення, мова, сприйняття, сприятиме більш ефективному формуванню готовності до навчання у школі дітей старшого дошкільного віку.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених у дослідженні завдань використовувалася сукупність методів. Загальнонаукові методи: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. Емпіричні методи: спостереження, тестування, методи кількісної та якісної обробки результатів дослідження.

Емпірична база дослідження. Дослідження психологічної готовності до навчання у школі дітей дошкільного віку проводилось на базі ДНЗ №23 „Сонечко” м. Рівне. У дослідженні брали участь діти старшого дошкільного віку у кількості 17 чоловік, зокрема 8 хлопчиків та 9 дівчаток.

Структура роботи зумовлена логікою дослідження й складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст дипломної роботи викладено на 106 сторінках. 

Закрити

Психологічні чинники готовності до навчання у школі дітей дошкільного віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.