Психологічні характеристики девіантної поведінки дітей підліткового віку

Характеристика роботи

Диплом

Кількість сторінок: 57

Платна робота

Ціна: 700.00грн.

Замовити роботу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Проблема девіантної поведінки підлітків у психологічній науці. 7

1.1. Аналіз причин девіантної поведінки неповнолітніх. 7

1.2. Девіантна поведінка. Норма і патологія. 14

1.3. Статеві девіації у підлітків. 18

1.4. Акцентуації характеру підлітків як крайні варіанти норми. 20

Розділ ІІ. Дослідження особистості в групі підлітків. 27

2.1. Організація та методи дослідження. 27

2.2. Діагностичне обстеження підлітків. 28

Розділ ІІІ. Програма, процедура та дослідження ефективності корекційної роботи з підлітками, які мають асоціальні прояви поведінки. 50

Висновки. 52

Використана література. 56

Вступ

Зміни в державі, криза традиційних інститутів соціалізації молодого покоління (в першу чергу, сім'ї і школи), порушення механізму спадкоємності поколінь, відчуження молоді від народних традицій, бездумне дублювання молодіжного життя інших культур, які порушують ціннісні орієнтації неповнолітніх, відсутність певних політико - правових основ роботи з молоддю, доводять, що нині виникла потреба у чіткій структуризації і науковому обгрунтуванню роботи з тією категорією молоді, в якої існують проблеми в соціалізації, вихованні, навчанні і психічному розвитку.

Психологічною основою відхилень в поведінці є різного роду деформації в розвитку потреб та моральних установок важких підлітків, погане знання ними норм та вимог, невміння підчиняти вибір засобів діяльності її цілям, безвідповідальність.

Дана проблематика активно досліджувалась і в радянській психологічній науці , і у вітчизняній

Досліджували цю проблему такі психологи: Шмішек, Томас та інші.

Особливі побоювання викликають такі прояви відхилень в поведінці важких підлітків, як раннє вживання спиртних напоїв, куріння, ранні статеві зв'язки, захоплення азартними іграми. Досить складно буває нейтралізувати негативний вплив неблагоприємної сім'ї, поганої компанії однолітків.

Найбільш дійовою формою передбачення та переборення шкідливих звичок необхідно вважати активне заволікання підлітка в життя та суспільні справи психологічно благоприємного колективу, створення умов, при яких він міг би відчути свою корисність для суспільства та завоювати довіру авторитетних для нього дорослих.

Комплексне вивчення труднощів, з якими стикаються педагоги, батьки та вихователі в роботі з учнями, дозволяє викрити причини їх виникнення, визначити резерви покращення коригуючого процесу і тим самим сформулювати оптимістичну гіпотезу про реальні можливості передбачення відхилень у поведінці підлітків.

За статистичними даними, за останні 10 років вдвічі зріс рівень дитячої злочинності. Близько 70 тис. дітей і підлітків стоять на обліку правоохоронних органів. Серед неповнолітніх зростають такі злочини як зловмисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, розбійні напади, зґвалтування... Це свідчить про ускладнення структури злочинності. Підлітки віком 14-1 Уроків складають 8% загального населення України, однак скоюють чверть усіх злочинів.

У зв'язку з цим виникла потреба переосмислення багатьох питань виховання підростаючого покоління з врахуванням соціальних, психологічних та медико-біологічних факторів соціальної дезадаптації сучасної шкільної молоді. У наш час слід розглядати виховний процес через призму розвитку національної самосвідомості, гуманізації і демократизації освіти та виховання.

Як засвідчує практика, у переважної більшості випадків першопричиною аномальної поведінки дітей виступають порушення пізнавальної сфери та особистісного розвитку дітей. Володіючи методами діагностики цих порушень, шкільний психолог може науково вирішувати питання, пов'язані з навчанням та вихованням важких підлітків.

Серйозне занепокоєння викликає зниження культурної інфраструктури, що створювалась в Україні десятиріччями, інтересу дітей та підлітків до книги, мистецтва, спорту. У той же час зростає експансія засобів масової інформації, що пропагують насильство та жорстокість.

Біологічні, психічні та особистісно - характерологічні особливості підлітка, його нестійкий соціальний статус, тобто сама ситуація розвитку підлітка по своїй суті передбачають кризи, конфлікти, труднощі адаптації до соціального середовища. Саме компетенція шкільного психолога дозволяє передчасно фіксувати якісні зміни в психічному розвитку учнів, знати їх вікові та індивідуальні особливості і допомагати на основі педагогічного колективу школи, використовувати засоби та методи навчальне - виховної роботи з максимальною ефективністю.

Тема - дослідження психологічні характеристики девіантної поведінки дітей підліткового вікує актуальною на теперішній час.

Мета - теоретичне та експериментальнедослідження детермінант дезадаптованої поведінки підлітків..

Об'єкт дослідження: індивідуально-психологічні особливості важких підлітків.

Предмет дослідження: психологічні особливості девіантної поведінки у підлітковому віці.

Гіпотеза; виникнення відхилення в поведінці зумовлене як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками.

Задля перевірки гіпотези і реалізації мети були виділені завдання:

провести інформаційний пошук, дослідивши літературу з даної теми;

розробити програму та підібрати психологічний інструментарій для експериментального вивчення психологічних особливостей детермінант дезадаптованої поведінки підлітків..

провести експериментальне вивчення психологічних особливостей важких підлітків.

організовувати проведення корекційно-розвиваючих заходів для підлітків

розробити алгоритм дослідження ефективності корекційної роботи;

дослідити ефективність корекційної роботи.

Методологічною основою виступили наукові надбання досвіду психологічні здобутки в дослідженні особистості, які створюють цілісну систему психологічного впливу на підлітка.

Теоретичними засадами виступили наукові узагальнення вітчизняних та зарубіжних фахівців щодо проблеми деформації розвитку особистості і формування відхилень у поведінці підлітків. Докладно проаналізовано патопсихологічні передумови протиправної поведінки (відхилення від психологічної норми, акцентуації характеру тощо), соціальне - психологічні умови порушень розвитку особистості підлітків (особливості стосунків з дорослими і однолітками).

Наукова новизнаполягає у з'ясуванні факторів, які провокують підлітка на асоціальний стиль поведінки; аналіз та діагностика особистості підлітка для захисту від дезадаптивних факторів.

Практична значущість роботи (як потенційна, так і реальна) визначається широкими можливостями використання результатів дослідження шкільною психологічною службою.

Вірогідність результатів дослідження забезпечується методологічною та теоретичною обумовленостями вихідних концептуальних позицій, застосуванням комплексу взаємозумовлених методів дослідження, адекватних меті, предмету і завданню роботи.

До захисту пропонуються положення:

- основними детермінантами появи дезадапованої поведінки виступають соціально - економічні, психологічні та медико - біологічні фактори;

- на особистість важкого підлітка здійснюється , психологічний вплив через індивідуальний підхід, вибір стилю спілкування.

Саме розгляд важкого підлітка, як психологічні проблеми, у всій багатовекторності, при аналізі змісту методів профілактики (діагностики) відхиленої поведінки, і як це реалізується на практиці з усіма її позитивами та прогалинами, є головним завданням даної роботи.

Базою для проведення дослідницької роботибула ЗОШ №4м.Рівного. Дослідженням було охоплено 24 підлітки.

Закрити

Психологічні характеристики девіантної поведінки дітей підліткового віку

Замовити дану роботу можна двома способами:

  • Подзвонити: (097) 844–69–22
  • Заповнити форму замовлення:
Не заповнені всі поля!
Обов'язкові поля до заповнення «ім'я» і одне з полів «телефон» або «email»

Щоб у Вас була можливість впевнитись в наявності обраної роботи, і частково ознайомитись з її змістом, ми можемо за бажанням відправити частини даної роботи безкоштовно. Всі роботи виконані в форматі Word згідно з усіма вимогами щодо оформлення даних робіт.